Polityka dot. jakości kształcenia

1. Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktoratów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń 

2. Zarządzenie nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki” 

3. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 

4. Zarządzenie Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur prowadzenia badań ankietowych

5. Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

6. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

7. Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie 

8. Zalecenia i rekomendacje działań dla jednostek Uniwersytetu na rok akademicki 2016/2017

9. Analiza realizacji działań jednostek UWM w Olsztynie w zakresie doskonalenia funkcjonowania WSZJK (2015/2016)

10. Wydziałowy zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia

 
 
 
 
 

17. Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych

18. Decyzja wprowadzająca Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

19. Procedura doboru kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych

20. Procedura dot. zasobów do nauki i wsparcia studentów

21. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

23. Procedura przepisywania ocen z przedmiotów

24. Procedura weryfikacji efektów kształcenia

25. Uchwała RW w sprawie procesu dyplomowania

25. Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

26. Zasady monitorowania obecności i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach

27. Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określania zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie