Polityka dot. jakości kształcenia

1. Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”

2. Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

3. Zarządzenie Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

4. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

5. Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie 

6. Uchwała Nr 576 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

7. Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji dziekańskiej ds. weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach przeniesienia z uczelni ukraińskich

8. Decyzja nr 9/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 9 maja 2022 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. procesu weryfikacji efektów uczenia się kandydata osiągniętych w uczelniach ukraińskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

Proces dydaktyczny

Aktualne:

1. Komunikat nr 3/2022 Dziekana WPiA UWM dot. szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego w okresie 2 stycznia -15 stycznia 2023 r.

2. Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od 2 do 15 stycznia 2023 r.

3. Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie  z 22 września 2022 roku w sprawie w organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

4. Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktoratów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń 

6. Decyzja  Nr 13 /2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania zastępstw oraz odwoływania i przekładania zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UWM

7. Procedura przepisywania ocen z przedmiotów

8. Zasady monitorowania obecności i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach

 

Archiwalne:

1. Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego w Olsztynie  z 15 lutego 2021roku w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

2. Decyzja Nr 2/2022 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

3. Komunikat Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wstępnych wytycznych dotyczących organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

4. Decyzja Nr 17/2021 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

5. Komunikat Nr 2/2021 Dziekana WPiA UWM w Olsztynie w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

6. Decyzja nr 4/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji w semestrze letnim 2020/2021

7. Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021


Dyplomowanie

Aktualne:

1. Decyzja nr 6/2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 21 marca 2023 roku w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i wykonania prac dyplomowych, warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2022/2023

2. Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych

3. Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

4. Uchwała RW w sprawie procesu dyplomowania

Archiwalne:

1.Decyzja nr 10/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie: zmiany decyzji nr 6/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i wykonania prac dyplomowych, warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji  w roku akademickim 2021/2022

2. Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2022 r. wytycznych dotyczących przygotowania i wykonania prac dyplomowych, warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2021/2022

3. Decyzja nr 37/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i wykonania prac dyplomowych, warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminów dyplomowych  na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021

Konsultacje 

a) Decyzja nr 3/2009 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie realizacji dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

b) Decyzja nr 26/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 3/2009 z dnia 29 rześnia 2009 dotyczącej realizacji dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Jakość kształcenia

1. Procedura badania ankietowego - Jakość zajęć

2. Procedura badania ankietowego - Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

3. Procedura badania ankietowego - Opinie pracodawców o absolwentach UWM w Olsztynie

1. Decyzja wprowadzająca Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia i jej załączniki