Polityka dot. jakości kształcenia

1. Zarządzenie nr 5/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zakazanych form zachowania studentów, doktoratów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i kursów podczas egzaminów lub zaliczeń 

2. Zarządzenie Nr 41/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie określenia wzoru druku „Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w obszarze dydaktyki”

3. Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

4. Zarządzenie Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia obszarów procesu dydaktycznego objętych badaniami ankietowymi, wzorów kwestionariuszy ankiet oraz procedur przeprowadzania badań ankietowych

5. Zarządzenie Nr 119/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

6. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia 

7. Uchwała Nr 170 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie polityki kształcenia w Uniwersytecie 

8. Uchwała Nr 576 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie określenia zasad potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Proces dydaktyczny

a) Decyzja nr 4/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Prawa i Administracji w semestrze letnim 2020/2021

b) Komunikat nr 1/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów oraz egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym w roku akademickim 2020/2021

Dyplomowanie

a) Decyzja nr 37/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących przygotowania i wykonania prac dyplomowych, warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego oraz harmonogramu przeprowadzania egzaminów dyplomowych  na Wydziale Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021

Konsultacje 

a) Decyzja nr 3/2009 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie realizacji dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

b) Decyzja nr 26/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 3/2009 z dnia 29 rześnia 2009 dotyczącej realizacji dyżurów (konsultacji) przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
 
 
 

16. Zarządzenie Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych

17. Decyzja wprowadzająca Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

18. Procedura doboru kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych

19. Procedura dot. zasobów do nauki i wsparcia studentów

20. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

21. Procedura przepisywania ocen z przedmiotów

22. Procedura weryfikacji efektów kształcenia

23. Uchwała RW w sprawie procesu dyplomowania

24. Wewnętrzny system zapewniania jakości na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

25. Zasady monitorowania obecności i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach