Centrum Poradnictwa Prawnego

Na mocy Decyzji nr 11/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie z dnia 11 maja 2020 r.

powołana została dziekańska komisja ekspercka - Centrum Poradnictwa Prawnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

 

  • wspieranie rozwoju Wydziału i Uczelni poprzez sporządzanie ekspertyz i opinii na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • promocja i wspieranie potencjału pracowników badawczo-dydaktycznych Wydziału poprzez sporządzanie ekspertyz i opinii na rzecz podmiotów zewnętrznych,
  • organizowanie dla nauczycieli akademickich Wydziału oraz Uczelni szkoleń eksperckich,
  • działalność ta może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach uzgodnionych z władzami Uczelni,
  • wspomaganie  wspólnoty  uniwersyteckiej w okresie pandemii w zakresie nieodpłatnych porad prawnych.

 

Prośby o porady powinny być kierowane przez pracowników Uczelni z adresu w domenie uwm.edu.pl na adres: cpp.wpia@uwm.edu.pl

Przewodniczący  Komisji  będzie  rozdzielał   przychodzące   sprawy do właściwych ekspertów. Następnie odpowiedź będzie kierowana z maila centrum na maila osoby zgłaszającej.

Z uwagi na konflikt interesów nie będą rozpatrywane sprawy, w  których  może  dojść do jego wystąpienia; w szczególności nie będą rozpatrywane sprawy, w których stroną przeciwną, w stosunku  do osoby zgłaszającej  się o pomoc do Centrum Poradnictwa Prawnego, będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (a także którykolwiek z jego organów lub pracowników). O tym fakcie zostanie poinformowana osoba prosząca o udzielenie porady.

 

W przypadku chęci zlecenia wykonania prac eksperckich – o ich zakresie i kosztach będzie decydować Przewodnicząca w porozumieniu z Dziekanem i osobą podejmującą się sporządzenia takiej ekspertyzy.