Rada Dziekańska

Zgodnie z § 24 pkt. 5-7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. zespołem opiniodawczo-doradczym dziekana jest rada dziekańska, w skład której wchodzą:

1) dziekan jako jej przewodniczący;

2) prodziekani;

3) przewodniczący rad dyscyplin;

4) zastępcy przewodniczących rad dyscyplin;

5) kierownicy katedr – na wydziale obejmującym wyłącznie jedną dyscyplinę naukową, o której mowa w § 33 ust. 2;

6) przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego;

7) kierownik dziekanatu.

W posiedzeniach rady dziekańskiej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego na wydziale, a także mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez dziekana. 

 

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Prawa i Administracji:

1. Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Przewodniczący

2. Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM - Prodziekan ds. studenckich

3. Dr hab. Joanna Juchniewicz - Prodziekan ds. kształcenia

4. Dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM - Prodziekan ds. rozwoju

5. Dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne

6. Dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM - Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa

7. Prof. dr hab. Wojciech Cieślak,  – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

8. Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM - Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

9. Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. zw. – Kierownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki

10. Dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

11. Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM – Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

12. Dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM – Kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

13. Prof. dr hab. Piotr Krajewski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

14. Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie

15. Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM - Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

16. Przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego

17. Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji 

 

Uczestnicy z głosem doradczym:

Dr Marcin Kowalczyk - przedstawiciel NSZZ "Solidarność

Dr Agnieszka Kowalska - przedstawieciel ZNP

 Regulamin Rady Dziekańskiej