Rada Dziekańska

Zgodnie z § 24 pkt. 5-7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. zespołem opiniodawczo-doradczym dziekana jest rada dziekańska, w skład której wchodzą:

1) dziekan jako jej przewodniczący;

2) prodziekani;

3) przewodniczący rad dyscyplin;

4) zastępcy przewodniczących rad dyscyplin;

5) kierownicy katedr – na wydziale obejmującym wyłącznie jedną dyscyplinę naukową, o której mowa w § 33 ust. 2;

6) przewodniczący wydziałowego samorządu studenckiego;

7) kierownik dziekanatu.

W posiedzeniach rady dziekańskiej uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego na wydziale, a także mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez dziekana. 

 

Skład Rady Dziekańskiej Wydziału Prawa i Administracji:

1. Dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Przewodniczący

2. Dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM - Prodziekan ds. Administracyjnych i Organizacji Procesu Dydaktycznego

3. Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM - Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

4. Dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny nauki prawne

5. Dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM - Kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa

6. Prof. dr hab. Wojciech Cieślak,  – Kierownik Katedry Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń

7. Dr hab. Krystyna Szczechowicz, prof. UWM - Kierownik Katedry Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego

8. Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. zw. – Kierownik Katedry Kryminologii i Kryminalistyki

9. Dr hab. Jarosław Szczechowicz, prof. UWM – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej

10. Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM – Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

11. Dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM – Kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

12. Prof. dr hab. Piotr Krajewski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

13. Dr hab. Dorota Lis-Staranowicz – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauki o Państwie

14. Dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM - Kierownik Katedry Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

15. Margarita Khoperia - Przewodnicząca Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego

16. Mgr Marzena Dadasiewicz - Kierownik Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji

 

Uczestnicy z głosem doradczym:

Dr Marcin Kowalczyk - przedstawiciel NSZZ "Solidarność

Dr Agnieszka Kowalska - przedstawieciel ZNP

 Regulamin Rady Dziekańskiej