Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (na kadencję 2020-2024)

lic. Edyta Gromek
e-mail: edyta.skuriat@uwm.edu.pl, tel. (89) 524 64 08
ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 316


Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, Ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (odniesienia: Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Wybrane uprawnienia społecznego inspektora pracy (zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy):

• prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
• prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
• prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
• prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
• prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
• udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
• prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
• prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
• udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
• prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
• prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
• prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, zasady korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasady działania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie -pobierz

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym SIP.

Więcej informacji: 
Państwowa Inspekcja Pracy 
Dział BHP UWM 
Związek Nauczycielstwa Polskiego UWM 
NSZZ Solidarność UWM