Badania naukowe

Komisja dziekańska ds. Badań naukowych powołana została Decyzja nr 6/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji dziekańskiej ds. Badań naukowych.


W skład zespołu wchodzą:

  1. dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM – przewodniczący
  2. dr Maciej Duda - administrator strony internetowej zespołu
  3. dr Szymon Kisiel
  4. dr Krystyna Ziółkowska
  5. przedstawiciel doktorantów

 
Do kompetencji zespołu należy:

a)    przygotowanie dla Dziekana propozycji podziału środków na badania naukowe dla Katedr, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b)   wspieranie i koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem środków na badania naukowe,

c)    wspomaganie kierowników Katedr i kierowników tematów badawczych niebędących kierownikami Katedr w planowaniu wydatkowania środków badawczych, w tym w przygotowywaniu kosztorysów wydatków, opisów tematów badawczych i zadań badawczych,

d)   wspomaganie kierowników Katedr i kierowników tematów badawczych niebędących kierownikami Katedr w rozliczaniu środków finansowych przeznaczonych na działalność naukową,

e)    ocena spełniania przez kosztorysy wydatków przygotowywanych dla konkretnych tematów badawczych wymagań wynikających
z obowiązujących przepisów uczelnianych i zasad wydziałowych,

f)     odbiór tematów badawczych, w ramach którego następować będzie,
w szczególności badanie zgodności wydatków z obowiązującymi przepisami uczelnianymi i zasadami wydziałowymi, zgodności faktycznych wydatków z kosztorysem wydatków oraz zakresem tematu badawczego oraz wskazanych w nim zadań badawczych,

g)    ewidencjonowanie materiałów związanych z badaniami naukowymi,

h)   opiniowanie zleconych przez Dziekana spraw związanych z badaniami naukowymi,

i)     przeprowadzenie rocznej oceny pod względem formalnym
i merytorycznym złożonych wniosków o finasowanie tematów badawczych itp.,

j)     przygotowanie dokumentów związanych z planowaniem i rozliczaniem środków z tematów badawczych katedr, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów uczelnianych i zasad wydziałowych,

k)   wspieranie pracowników w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na cele badawcze.

 

Strona internetowa Komisji dziekańskiej ds. Badań Naukowych