Stypendium socjalne

Informacje ogólne

 

Komisja Stypendialna 

ul. Obitza 1, pok. 14

Tel. 89 524 65 75

Wszystkie świadczenia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta (formularze wniosków dostępne będą w systemie USOSweb, link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl - proszę śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni oraz stronie Wydziału).

 

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z Rozdziałem II Regulaminu ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik do zarządzenia Nr 80/2020

Rektora UWM w Olszynie z dnia 28 września 2020

 

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium socjalne:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalne – wygenerowany w systemie UsosWeb – DLA WSZYSTKICH--WNIOSKI- -Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (RODO) – do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
  http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne–nr 8-
 3. Oświadczenie – stypendium socjalne i socjalne zw. – do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie
  http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne- nr 6- pamiętaj! Wszystkie odpowiedzi do wypełnienia, jeżeli dotyczy to zaznacz „TAK” i uzupełnij odpowiednią informacją, jeżeli nie dotyczy –zaznacz „NIE”.
 4. Jeżeli spełniasz warunki wskazane w Definicja to wypełnij Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców- do pobrania pod czas wypełniania wniosku w UsosWeb lub na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne- nr 2
 5. Oświadczenie o dochodach- wypełnione i wygenerowane w systemie UsosWeb –stanowiące wraz  z załącznikami integralną część wniosku, zawierające informacje o liczbie członków rodziny i dochodach przez nich osiąganych- DLA WSZYSTKICH--WNIOSKI- -Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach
 6. Załączniki o liczbie członków rodziny i dochodach przez nich osiąganych
 7. W przypadku gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie jest to kwota 528 zł) - zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – z centrum usług społecznych, o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
 8. W przypadku, gdy student nie może przedłożyć zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny – oświadczenie nr 10 + dokumenty potwierdzające źródła utrzymania rodziny ( np. zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy, faktura ze sprzedaży bydła/mleka itp.)

Definicja dochodu utraconego i uzyskanego

Wysokość dochodu za rok 2020 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wysokość dochodu za 1ha przeliczeniowy za rok 2020