Informacje ogólne

Kierownictwo:

Kierownik - prof. dr hab. Piotr Krajewski, piotr.krajewski@uwm.edu.pl

Sekretarz - mgr Iwona Wodzińska - tel. 89 / 524 64 30, iwona.wodzinska@uwm.edu.pl

 

Planowane rozpoczęcie V edycji studiów podyplomowych: semestr zimowy, listopad 2023/2024; 

Planowane zakończenie V edycji studiów podyplomowych: semestr letni, maj-czerwiec 2023/2024.

Sposób weryfikowania i dokumentowania zakładanych efektów kształcenia:

Organizacja studiów uwzględnia wszelkie zalecenia ogólnouczelniane oraz wydziałowe dotyczące weryfikacji efektów kształcenia. Zaliczenie przedmiotów odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminu są dokumentowane w formie protokołów zaliczeń i kart osiągnięć słuchacza.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Administracja publiczna” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego.

Zasady wyliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia kończących się zaliczeniem z oceną oraz ostateczna ocena z egzaminu. 

Wynik studiów stanowi suma: 0,5 średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów i 0,5 oceny z egzaminu.

Miejsce  i czas trwania studiów:

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, ul. Dybowskiego 13, 0-723 Olsztyn

Studia mają charakter niestacjonarny, trwają dwa semestry.

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają specjalizować się w zagadnieniach związanych z administracją publiczną, zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w administracji publicznej, gotowych do objęcia samodzielnych stanowisk.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.