Informacje ogólne

Kierownictwo:

Kierownik - prof. dr hab. Piotr Krajewski, piotr.krajewski@uwm.edu.pl

Sekretarz - mgr Iwona Wodzińska - tel. 89 / 524 64 30, iwona.wodzinska@uwm.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

Informuję, że od 6 lipca 2022 r. jest możliwość odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z Administracji Publicznej w godz. 9.00 – 13.00, pok. 311 Centrum Humanistyczne. Ze względu na sezon urlopowy oraz hybrydowy system pracy bardzo proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny. W uzasadnionych przypadkach świadectwo mogę wysłać na wskazany przez Państwa w mailu adres. Jednakże za jakość odbioru dokumentów wysłanych pocztą nie biorę odpowiedzialności.

W okresie 25.07-12.08.2022 świadcwta można odbierać w pok. 312 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 89 524-64-93

 

Planowane rozpoczęcie IV edycji studiów podyplomowych: semestr zimowy, listopad 2022/2023; 

Planowane zakończenie IV edycji studiów podyplomowych: semestr letni, maj-czerwiec 2022/2023.

Sposób weryfikowania i dokumentowania zakładanych efektów kształcenia:

Organizacja studiów uwzględnia wszelkie zalecenia ogólnouczelniane oraz wydziałowe dotyczące weryfikacji efektów kształcenia. Zaliczenie przedmiotów odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminu są dokumentowane w formie protokołów zaliczeń i kart osiągnięć słuchacza.

Forma zakończenia studiów podyplomowych:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Administracja publiczna” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego.

Zasady wyliczania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem kształcenia kończących się zaliczeniem z oceną oraz ostateczna ocena z egzaminu. 

Wynik studiów stanowi suma: 0,5 średniej arytmetycznej ocen z przedmiotów i 0,5 oceny z egzaminu.

Miejsce  i czas trwania studiów:

Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, ul. Obitza 1; 10-725 Olsztyn;

Studia mają charakter niestacjonarny, trwają dwa semestry.

Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają specjalizować się w zagadnieniach związanych z administracją publiczną, zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w administracji publicznej, gotowych do objęcia samodzielnych stanowisk.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.