Podstawowe informacje

Obrony prac magisterskich i dyplomowych w roku akademickim 2023/2024

UWAGA STUDENCIE!

Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu (temat w APD, USOSIE i  na stronie tytułowej pracy w formie papierowej muszą być identyczne)

W przypadku braku zgodności tematu pracy z APD należy niezwłocznie zgłosić problem do sekretariatu katedry promotora.

 

Zasady składania dokumentów do obrony prac dyplomowych:

1.      Dokumenty należy dostarczyć do dziekanatu na 14 dni przed ustalonym terminem obrony. Warunkiem złożenia pracy jest posiadanie wszystkich ocen w systemie USOS.

Dziekanaty:

kierunek: prawo: tel.: 89 524 65 71, pok. E0.03, e-mail: prawo-wpia@uwm.edu.pl

kierunek: administracja:  tel.: 89 524 64 25, pok. E0.01, e-mail:  administracja-wpia@uwm.edu.pl

kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne: tel.: 89 524 64 26, pok. E0.4, e-mail:  bezpieczenstwo-wpia@uwm.edu.pl

kierunki: administracja i cyfryzacja, kryminologia: tel.: 89 524 64 08, pok. E0,15, e-mail: cyfryzacja-wpia@uwm.edu.pl, kryminologia-wpia@uwm.edu.pl

2.        Możliwe sposoby  złożenia dokumentów:

 •  Osobiście  ( preferowany sposób)
 •  Przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową na adres dziekanatu po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem dziekanatu

              Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

               Kierunek …………………………………….

               ul. Dybowskiego 13  Pokój ……………

              10-723 Olsztyn

 3.       Wymagane dokumenty:

1.  Jeden egzemplarz pracy wydrukowanej z APD, zatwierdzonej przez promotora, ze znakiem wodnym - na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracją strony. Praca powinna być zbindowana.  Instrukcja dotycząca poruszania się po apd:   apd.uwm.edu.pl

        Praca dyplomowa powinna zawierać:

 1. Stronę tytułową w języku polskim (proszę nie pisać tytułu pracy literami drukowanymi)

              Wzór pierwszej strony

   2. Stronę  tytułową w języku angielskim (na kolejnej stronie po stronie tytułowej w języku polskim) - OBOWIĄZKOWO !

   3.  Spis treści w języku polskim

   4.  Streszczenie w języku polskim

   5.  Streszczenie w języku angielskim - OBOWIĄZKOWO !

    6.  Wstęp

    7.  Rozdziały

    8.  Zakończenie/podsumowanie

    9.  Bibliografia

2. Praca zapisana na płycie CD/DVD z plikiem pracy (z APD), z którego była wydrukowana praca (w jednym pliku)

        Zasada nazywania pliku z pracą w systemie APD

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

           AAA_BBB_CCC.pdf  gdzie:

           AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)

           BBB jest to kod specjalności :

           Administracja I i II stopień - 2101;

           Bezpieczeństwo I i II stopień - 5201;  

           Prawo - 2901;   

           Administracja spec. Kryminalistyka i nauki pokrewne w postepowaniu karnym – 2104;

           Administracja spec. Administracja skarbowa – 2106;

           Kryminologia - 9400 

           CCC jest to nr albumu

3. Oświadczenie z systemu APD (do pobrania z systemu APD przed wgraniem pracy, dostarczyć należy wraz z kompletem dokumentów do obrony (mimo, że pojawia się inna informacja w APD)

4. Formularz dotyczący badania losów absolwenta z informacją o przetwarzaniu danych osobowych http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1

5.  Kartę przebiegu studiów wydrukowaną z systemu USOS zawierającą wszystkie wymagane oceny i zaliczenia (nie dotyczy kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne)

6.  Podpisany wykaz złożonych dokumentów  - druk do pobrania 

4.      Zestaw dyplomowy do wyboru

         Od 1.10.2019r. obowiązują nowe druki dyplomów - bez zdjęć.

Dla osób przyjętych na studia na rok akademicki 2019/20 i później sporządza się następujące komplety dyplomów (do wyboru):

A - komplet "A" – bezpłatnie:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

B - komplet "B" – bezpłatnie:

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim) i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim), (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym) wniosek  do pobrania poniżej
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

C – komplet „C” składający się z kompletu "A" lub "B" - bezpłatnie + dodatkowo płatne 20 zł  za  każdy kolejny odpis dyplomu albo suplementu w języku angielskim.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim)  i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim)  (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim (tzn. komplet B lub C) zobowiązane są do złożenia podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.  Pobierz podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

5.     Terminy składania prac dyplomowych

Regulaminowy termin, do którego należy złożyć pracę w dziekanacie upływa z dniem 30.06.2024 r. W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrześniu lub z jakiegoś powodu praca nie jest gotowa do 30.06.2024 r. należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy  lub  pracy i zaliczenia semestru do 30.09.2024 r. (ze stosowną argumentacją i z adnotacją promotora na tym podaniu). Podanie to należy złożyć w dziekanacie  do 30.06.2024 r.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy

6.     Terminy egzaminów dyplomowych

Ustala się terminy egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2023/2024:

a)    31 maja - 6 lipca 2024 r.,

b)    2- 14 września 2024 r.,

c)    14 - 25 października 2024 r.,

Student ma obowiązek przystąpienia do egzaminu licencjackiego/magisterskiego w terminie ustalonym w harmonogramie. W uzasadnionych sytuacjach, na pisemną prośbę studenta i za zgodą promotora, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji lub upoważniony Prodziekan może wyznaczyć termin egzaminu dyplomowego poza harmonogramem.

7.     Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka u góry „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”). Upoważnienia innej osoby do odbioru dyplomu można dokonać poprzez:

- osobiste złożenie wniosku w dziekanacie, 

- dostarczenie upoważnienia notarialnego do dziekanatu.