Pogram Studiów i obsada kadrowa

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych

Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się

Punkty ECTS

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia (godz.)

Semestr I

1

Zasady prawa pracy

6

0

Zaliczenie z oceną

1

2

Źródła prawa pracy

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

3

Międzynarodowe i europejskie prawo pracy

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

4

Charakterystyka stosunku pracy

6

0

Zaliczenie z oceną

1

5

Nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy

8

0

Zaliczenie z oceną

2

6

Ustanie stosunku pracy

12

0

Zaliczenie z oceną

3

7

Zakaz konkurencji

6

0

Zaliczenie z oceną

1

8

Mobbing i ochrona dóbr osobistych

6

0

Zaliczenie z oceną

1

9

Odpowiedzialność pracownicza

8

0

Zaliczenie z oceną

2,5

10

Dokumentacja pracownicza

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

11

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

6

0

Zaliczenie z oceną

1

12

Czas pracy

10

0

Zaliczenie z oceną

3

Semestr II

13

Urlopy pracownicze

8

0

Zaliczenie z oceną

2

14

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

6

0

Zaliczenie z oceną

1

15

Ochrona pracy

2

0

Zaliczenie z oceną

0,5

16

Działalność socjalna pracodawcy

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

17

Prawo ubezpieczeń społecznych

20

0

Zaliczenie z oceną

3

18

Stosunki pracy w administracji publicznej

6

0

Zaliczenie z oceną

1

19

Relacje pracodawcy z partnerami społecznymi

6

0

Zaliczenie z oceną

1

20

Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

10

0

Zaliczenie z oceną

2

21

Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

22

Niepracownicze formy zatrudnienia

4

0

Zaliczenie z oceną

0,5

23

Problematyka zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu

6

0

Zaliczenie z oceną

1

Łączna liczba godzin

156

0

Łączna liczba punktów ECTS

30

156Obsada kadrowa:
 
1.   SSO mgr. Tomasz Madej,  Zasady prawa pracy
2.   SSO mgr Tomasz Madej, Źródła prawa pracy
3.   SSN mgr Bohdan Bieniek, Międzynarodowe i europejskie prawo pracy
4.   SSO mgr. Rafał Jerka, Charakterystyka stosunku pracy
5.   SSN dr hab. Piotr Prusinowski, Nawiązanie i zmiana treści stosunku pracy
6.   SSO mgr. Tomasz Madej, Ustanie stosunku pracy
7.   SSO mgr Rafał Jerka, Zakaz konkurencji
8.   SSO mgr Tomasz Madej,  Mobbing i ochrona dóbr osobistych
9.   SSN mgr Bohdan Bieniek,  Odpowiedzialność pracownicza
10.  SSO mgr. Tomasz Madej, Dokumentacja pracownicza
11.  SSO mgr Rafał Jerka, Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą
12.  SSO mgr Rafał Jerka, Czas pracy
13.  r. pr. dr Katarzyna Jaworska, Urlopy pracownicze
14.  dr Krystyna Ziółkowska, Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
15.  dr Krystyna Ziółkowska, Ochrona pracy
16.  SSN dr hab. Piotr Prusinowski, Działalność socjalna pracodawcy
17.  r. pr. ZUS mgr M. Łaba, Prawo ubezpieczeń społecznych
18.  r. pr. dr Katarzyna Jaworska, Stosunki pracy w administracji publicznej
19.  r. pr. dr Katarzyna Jaworska, Relacje pracodawcy z partnerami społecznymi
20.  SSN dr hab. Piotr Prusinowski, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
21.  r. pr. dr Katarzyna Jaworska, Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
22.  dr Krystyna Ziółkowska, Niepracownicze formy zatrudnienia
23.  r. pr. dr Katarzyna Jaworska, Problematyka zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu