Charakterystyka Studiów i opis osiągniętych efektów

Charakterystyka:
 
Celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu prawa pracy. Oferta skierowana jest do osób, które w codziennej praktyce muszą stosować przepisy prawa pracy (przede wszystkim pracowników działów kadr i płac, zajmujących się zarządzaniem personelem, działaczy związków zawodowych, doradców personalnych, przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej), ale także dla osób pragnących znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą procesu zatrudniania. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy w taki sposób, aby słuchacze po ukończeniu studiów podyplomowych mogli wykorzystać ją w praktyce, świadomiej i łatwiej podejmować decyzje.
 
Opis osiągniętych efektów:
 
Absolwent studiów podyplomowych ma pogłębioną wiedzę w zakresie prawa pracy, stosunków pracy, prawa zabezpieczenia społecznego, ochrony pracy. Zna i rozumie przepisy i orzecznictwo sądów polskich i europejskich. Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu jednostek w różnych kontekstach społecznych, w szczególności o zjawiskach naruszania prawa i ich konsekwencjach. Potrafi korzystać z przepisów, prawidłowo je interpretować i stosować w praktyce. Wykształca w sobie umiejętność tworzenia umów, dokonywania czynności prawnych w sprawach personalnych. Potrafi ustalać, analizować, interpretować i klasyfikować stany faktyczne, z którymi mają być łączone określone konsekwencje. Potrafi dokonać subsumcji w zakresie spraw związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Potrafi spojrzeć na problemy w sposób kompleksowy, w kontekście przepisów i orzecznictwa sądów europejskich. Ze zrozumieniem czyta publikacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma świadomość zmienności norm prawnych oraz potrzeby uzupełniania wiedzy o nich. Opanował krytyczną analizę tekstów prawnych oraz pism procesowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pozyskał umiejętności w zakresie wykładni funkcjonalnej regulacji układowych i wewnątrzzakładowych, obowiązujących w systemie prawa pracy.  Ma wiedzę na temat funkcjonowania organów ochrony prawnej w stosunkach pracy. Ma świadomość możliwości dalszego kształcenia, a także świadomość wagi rozwoju intelektualnego, ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji. Wie, jak ważne jest przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej.