Charakterystyka Studiów

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
 
 
 Propozycja studiów podyplomowych skierowana jest do osób, zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy dotyczącej danych osobowych i ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem jednostek sektora publicznego (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej, Policji, placówek edukacyjnych, służby zdrowia oraz spółek komunalnych). Zarówno administratorzy, inspektorzy ochrony danych osobowych jak i osoby dopiero zaczynające swoją przygodę z ochroną danych osobowych, znajdą na studiach niezbędną wiedzę oraz praktyczne wskazówki związane z zasadami ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, zajmujący się na co dzień stosowaniem przepisów i rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. „Dane” - w tym „dane osobowe” - dotyczą każdego, każdy ją przetwarza, warto mieć poczucie, że robi się to zgodnie z obowiązującymi regułami i bezpiecznie.
W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO). RODO ma zastosowanie zarówno do organów publicznych jak i podmiotów. Jedną z ważniejszych zmian jakie wprowadza RODO jest obowiązek posiadania przez niektóre podmioty (w tym wszystkie organy administracji publicznej) Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej jako IOD). Szacunkowe dane Ministerstwa Cyfryzacji wskazują, iż tylko w administracji publicznej konieczne będzie zatrudnienie około 68 tys. Inspektorów. Konieczne jest zatem przygotowanie wykwalifikowanej kadry mogącej wykonywać funkcje Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Studia podyplomowe są dedykowane nie tylko potencjalnym osobom chcącym w przyszłości pełnić funkcje IOD, ale także obecnym IOD, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Dodatkowo Studia Podyplomowe dedykowane są wszystkim, którzy w codziennej praktyce przetwarzają dane osobowe w związku z zatrudnieniem czy też prowadzoną działalnością gospodarczą. RODO bowiem nakłada wielomilionowe kary za nieprzestrzeganie jej przepisów, co zmusza pracowników i pracodawców do podnoszenia kwalifikacji. 
 
 
Studia mają charakter niestacjonarny i  trwają dwa semestry.
 
Całkowita liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających prowadzonym studiom podyplomowym wynosi 30 ECTS (1 ECTS = 25 godz.).
 
Numer charakterystyki poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7
 
Sposób weryfikowania i dokumentowania zakładanych efektów kształcenia:
 
Organizacja studiów uwzględnia wszelkie zalecenia ogólnouczelniane oraz wydziałowe dotyczące weryfikacji efektów kształcenia. Zaliczenie przedmiotów odbywa się w formie pisemnej lub ustnej. Oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów oraz egzaminu są dokumentowane w formie protokołów zaliczeń i kart osiągnięć słuchacza.
 
Forma zakończenia studiów podyplomowych:
 
Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego” po zaliczeniu wszystkich przewidzianych programem kształcenia zaliczeń i zdaniu egzaminu końcowego.
 
Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych:
 
Absolwent studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora publicznego” uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i
wykształcenie umiejętności posługiwania się nią w zakresie prawidłowego stosowania przepisów obowiązującego stanu prawnego w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych. Nabycie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów w ochronie informacji.
 
Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia:
 
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych, którzy zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, tzn. osoby, które pełnią lub zamierzają pełnić funkcję administratora danych osobowych, administratora bezpieczeństwa informacji, rzeczników prasowych, pracowników kadrowych w urzędach administracji rządowej i samorządowej, pracodawców  lub inne podmioty mające w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi.
 O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.