Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

 

Kierownik: dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM

PRACOWNICY SAMODZIELNI

ADIUNKCI

DOKTORANCI

mgr Piotr Aszkiełowicz

mgr Paweł Kardasz

 

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

10-702 Olsztyn
pok. 204, tel. 89 / 524 64 45

SEKRETARIAT KATEDRY: lic. Beata Jasiakiewicz

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
10-702 Olsztyn
pok. 102, tel. 89 / 524 64 71
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

 

Jednostka została utworzona w 2001 r. jako Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, a od czerwca 2009 r. została przekształcona w Katedrę Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Od początku istnienia jednostki, aż do 2011 r., jej kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Kabat, wybitny znawca problematyki prawa i postępowania administracyjnego oraz były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz były wiceprezes tego Sądu. Większość pracowników Katedry to wychowankowie prof. dr hab. Andrzej Kabata. W latach 2013-2014 kierownikiem Katedry był dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. UWM, zaś od 2014 r. funkcję tą powierzono dr hab. Agnieszce Skórze, prof. UWM.

Pracownicy Katedry są autorami licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, niemieckim i rosyjskim. W publikacjach tych poruszane są wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, a także z pokrewnych dziedzin prawa (prawo pomocy społecznej, prawo żywnościowe, prawo zagospodarowania przestrzennego, nowe technologie, AI w administracji).

            Na przestrzeni okresu funkcjonowania Katedry zmieniał się jej skład osobowy. Wśród pracowników Katedry dominowali jednak zawsze pracownicy naukowi łączący wiedzę teoretyczną z praktyką stosowania prawa. Godzi się w tym miejscu wspomnieć byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego dra Bohdana Zdziennickiego, który współpracował z Katedrą kilka lat. Także obecni pracownicy Katedry są praktykami, reprezentującymi różne zawody prawnicze (sędziego, radcy prawnego, asystenta sędziego, pracownika organów administracji publicznej).

Aktualny skład Katedry stanowią: profesorowie UWM: dr hab. Agnieszka Skóra oraz dr hab. Przemysław Krzykowski oraz adiunkci: dr hab. Marta Kopacz, dr Dorota Całkiewicz, dr Tomasz Majer, dr Agnieszka Rotkiewicz-Szarnowska. Z Katedrą współpracują doktoranci: mgr Piotr Aszkiełowicz, mgr Paweł Kardasz, mgr Anna Niewulis, mgr Karolina Szelągowska oraz dr Ewa Dymek.

Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM jest m. in. autorką rozprawy doktorskiej Reformatio in peius w postępowaniu administracyjnym przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Eugeniusza Bojanowskiego, WPiA UG (opublikowanej przez Wydawnictwo UG w 2002 r.), za którą uzyskała II nagrodę miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2002 r. w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie oraz nagrodę II stopnia Rektora UG. Jest autorką rozprawy habilitacyjnej Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym (Warszawa 2009) oraz monografii Zakaz reformationis in peius w ogólnym postępowaniu administracyjnym (Poznań 2017). Jest także redaktorką i współautorką monografii Dostęp do informacji publicznej a kodeks postępowania administracyjnego (Poznań 2015). Za rozdział Estonia (o postępowaniu administracyjnym w Estonii) w pracy zbiorowej Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Zakamycze, Kraków 2005 r., otrzymała nagrodę I stopnia JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2006 r. Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM pełni funkcje Kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej, członka Rady Dyscypliny Prawo na WPiA UWM, opiekuna Koła Naukowego Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego, członka redakcji „Studiów Prawnoustrojowych”. Zna biegle język angielski, komunikatywnie język niemiecki i rosyjski.

Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM przygotował i obronił w 2005 r., pod kierunkiem prof. dra hab. Włodzimierza Nykiela (WPiA UŁ), rozprawę doktorską pt.: Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Jest autorem rozprawy habilitacyjnej pt.: Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-7299-776-0. Jest także autorem monografii: Wydawanie zaświadczeń w polskim prawie administracyjnym (Olsztyn 2010), Urzędowe interpretacje prawa podatkowego wydane w latach 1998-2004 (Wydawnictwo WSGE 2010), Kodeks postępowania administracyjnego w pytaniach i odpowiedziachWydawnictwo WSGE 2010) oraz współautorem monografii Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (współautorka: M. Kopacz, Olsztyn 2014). Dr hab. Przemysław Krzykowski, prof. UWM pełni funkcję członka Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne, członka Komisji Skrutacyjnej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne, członka Wydziałowej Komisji Konkursowo-Kadrowej, opiekuna Koła Naukowego.

Dr hab. Marta Kopacz jest m. in. autorką rozprawy doktorskiej Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wznowienia ogólnego postępowania administracyjnego (opublikowanej pt.: Wznowienie postępowania administracyjnego na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Olsztyn 2008), współautorką monografii Prawnoprocesowe uwarunkowania szybkości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (współautor: P. Krzykowski, Olsztyn 2014) oraz autorką rozprawy habilitacyjnej Decyzje weryfikujące nabyte prawo do świadczeń rodzinnych wydawane w trybie pozakodeksowym (na mocy przepisów szczególnych (Olsztyn 2018). Dr hab. Marta Kopacz pełni funkcję Przewodniczącej E-serii „Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM” oraz jest członkiem Komisji Programowej. W 2008 r. otrzymała Nagrodę Zespołową Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, zaś w 2014 r. - Nagrodę Indywidualną Rektora UWM w Olsztynie I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.

            Dr Dorota Całkiewicz przygotowała rozprawę doktorską pt.: Pojęcie strony w postępowaniu administracyjnym ogólnym, podatkowym i w sprawach celnych, pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Pawła Tarno (WPiA UŁ) w 2009 r. W latach 2010-2012 pełniła funkcję Opiekuna Studentów Niepełnosprawnych na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

            Dr Bogusława Dobkowska przygotowała rozprawę doktorską pt.: Dylematy współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda w 2009 r. W 2003 r. otrzymała Nagrodę Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie naukowej /zespołowa/, zaś w 2015 r. – Nagrodę Rektora UWM za osiągnięcia w dziedzinie organizatorskiej.

Dr Tomasz Tadeusz Majer przygotował, pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sylwestrzaka, rozprawę doktorską pt. Ministerstwo Administracji Publicznej w Polsce w latach 1944 – 1950”, którą obronił 11 czerwca 2013 r. Mocą uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UWM z dnia 12 czerwca 2013 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych. Rozprawę tą opublikował w 2014 r. w serii: „Olsztyńska Biblioteka Historyczna”. Jest także współautorem, z mgr Sebastianem Nowakowskim monografii pt. „…Żyliśmy jak królowie… Obraz przemytu na fotografiach Straży Granicznej w 1936 roku”. W 2015 r. został wyróżniony nagrodą I stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

Dr Agnieszka Rotkiewicz-Szarnowska przygotowała (pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Antoniego Hanusza, UMCS w Lublinie) i obroniła w rozprawę doktorską pt.: Odwołanie w postępowaniu podatkowym jako środek zaskarżenia służący realizacji funkcji kontrolnych i merytorycznych.

Pod kierownictwem prof. dra hab. Andrzeja Kabata pracownicy Katedry uzyskali w 2010 r. grant naukowy (wniosek badawczy własny Nr: N N110 020238 zatwierdzony do realizacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w XXXVIII konkursie). Grant ten, po odejściu prof. dra hab. Andrzeja Kabata, był kontynuowany pod kierunkiem naukowym dra hab. Przemysława Krzykowskiego, prof. UWM i zakończył się wydaniem monografii naukowej pt. Dekodyfikacja postępowania administracyjnego a ochrona praw jednostki (Olsztyn 2013, ISBN 978-83-7299-807-1).

Pracownicy Katedry organizują warsztaty jurydyczne z prawa administracyjnego dla studentów i pracowników Wydziału Prawa i Administracji, liczne konferencje naukowe (AI w administracji, elektroniczna administracja, sądownictwo administracyjne, prawo sportowe) oraz Konkurs Wiedzy o Prawie i Postępowaniu Administracyjnym (od 2013 r.).