Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kierownik: Dr hab. Małgorzata Czuryk, prof. UWM


ADIUNKCI

ASYSTENCI

DOKTORANCI:

 • mgr Natalia Plona 
 • mgr Michał Grzeszczyk
 • mgr Izabela Bagińska

KONTAKT

 • ul. K. Obitza 1 (Centrum Humanistyczne)
 • 10-725 Olsztyn
 • pok. 311, tel. 89 / 524 64 82

SEKRETARIAT KATEDRY - mgr Marta Raubo

 • ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
 • 10-702 Olsztyn
 • pok. 108, tel. 89 / 524 64 24
 • poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

KOŁO NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji UWM została powołana we wrześniu 2007 r. Pracownicy Katedry prowadzą bardzo szerokie badania w zakresie indywidualnego, zbiorowego i procesowego prawa pracy.  Rezultatem tych badań są liczne publikacje zarówno w czasopismach naukowych, jak i w postaci rozdziałów w monografiach  oraz monografii, a także wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

W latach 2011-2014 pracownica Katedry dr Katarzyna Jaworska realizowała projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. Socjalne traktowanie bezrobocia.

Od 2014 r. Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wraz z Katedrą Ekonomii i Zarządzania Instytucjami Publicznymi przy współpracy z Wydziałami Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy organizuje interdyscyplinarną międzynarodową konferencję poświęconą aktualnym problemom rynku pracy.

Obszar zainteresowań naukowych pracowników Katedry  obejmuje m.in. :

 • Indywidualne stosunki pracy,
 • Obowiązki i uprawnienia pracownika/pracodawcy,
 • Ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia i życia pracowników,
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • Czas pracy i jego elastyczność, wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Zbiorowe prawo pracy;
 • Szczególne stosunki zatrudnienia (w szczególności: stosunki pracy w administracji publicznej, a w tym w administracji samorządowej)
 • Prawne aspekty polityki zatrudnienia, polityka społeczna
 • Prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do zabezpieczenia społecznego (w tym także osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych)