Praktyki

 Zasady realizacji praktyk studenckich


Koordynatorami praktyk studenckich są:

na studiach stacjonarnych - dr Maciej Duda (maciej.duda@uwm.edu.pl)

na studiach niestacjonarnych - dr Sylwia Łazarewicz (syllaz@wp.pl)

Dyżury opiekuna praktyk - dr. Macieja Dudy - podczas których będzie można uzyskać wpis zaliczeniowy odbędą się w dniach 10-14 września. Dokładne terminy i godziny dyżurów zostaną podane na początku września. Wcześniejsze uzyskanie zaliczenia nie jest możliwe z uwagi na urlop wypoczynkowy.


Nieuzyskanie wpisu do dnia 15.09 skutkować będzie niezaliczeniem roku.
Uchwała Senatu UWM - Regulamin studiów 

Zarządzenie Rektora UWM w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Regulamin praktyk 

 
 
 
Oferta praktyk - Grupa Kancelaria Radców Prawnych s.c.

K a t a r z y n a  P r z y m ę c k a,  J a k u b  P i o t r  P r z y m ę c k i

ul. M i c k i e w i c z a  21/23,   1 0–5 0 8  O L S Z T Y N

tel. 89 534 05 09   www.przymeccy.pl   kancelaria.przymeccy@wp.pl

PRAKTYKI STUDENCKIE

W OKRESIE WAKACYJNYM

 Kancelaria Radców Prawnych s.c. Katarzyna Przymęcka & Jakub Piotr Przymęcki poszukuje osoby na praktyki studenckie do kancelarii w Olsztynie.

Wymagania dla Praktykanta:

- student III, IV lub V roku prawa,

- zainteresowanie prawem cywilnym i administracyjnym.

Oferujemy:

- bezpłatne praktyki w elastycznym wymiarze czasu pracy z możliwością podjęcia współpracy w przyszłości w razie kontynuowania przez absolwenta nauki na aplikacji.

Zadania Praktykanta:

- przygotowywanie projektów pism, umów oraz opinii prawnych,

- obsługa administracyjna Kancelarii.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: kancelaria.przymeccy@wp.pl

 
Oferty praktyk
 
 
Jesteś absolwentem prawa i zamierzasz w tym roku zdawać na aplikację?
Interesujesz się prawem handlowym, prawem spółek lub restrukturyzacją przedsiębiorców?
Sumienność, punktualność, konsekwencja w działaniu i gotowość sprostania wyzwaniom to Twoje mocne strony?

Jeżeli na wszystkie powyższe pytania odpowiadasz twierdząco to znaczy, że pasujesz do naszego zespołu.

Kancelaria Prawna Gajewski Trawczyńska i Wspólnicy to ponad 20-osobowa organizacja tworzona przez prawników-specjalistów, dla których priorytetem jest praca na najwyższym poziomie, w silnym i wzajemnie motywującym się zespole.

Oferujemy:
1) praktykę w stosowaniu prawa, która ułatwi Ci naukę do egzaminu na aplikację,
2) poznanie pracy w kancelarii prawnej obsługującej biznes,
3) wyzwania dostosowane do Twoich kompetencji.

CV prosimy składać do 22 czerwca br. na adres e-mail: kadry@gtslegal.pl

 

Oferty praktyk  

 

UWM w Olsztynie podpisał porozumienie na praktyki zawodowe dla studentów WPiA w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.  Praktyki będą realizowane w siedzibie komendy W-MOSG (ul. Gen. W. Sikorskiego 78, Kętrzyn).

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki występują z pisemną prośbą do Komendanta W-MOSG o umożliwienie odbycia praktyki, określając proponowany termin jej realizacji i dane kontaktowe oraz 1) zaświadczenie wydane przez dziekanat potwierdzające status studenta 2) kopię dowodu osobistego 3) ramowy program praktyki 4) imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnie) lub umowę o realizację praktyki wraz z danymi i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby odbywania praktyki. Szczegółowe informacje w dziekanacie.

 

 

Oferta praktyk studenckich – Budimex

 

Oferta pracy Budimex

 

 

Oferta praktyk studenckich – Kancelaria Komornicza

 

 

Oferta praktyk - Kancelaria Adwokacka J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy

Kancelaria Adwokacka J. Dowgwiłłowicz Gawryluk Parciak i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska Oddział w Olsztynie przyjmie na praktyki, studenta  IV lub  V roku Prawa, z możliwością dalszej współpracy.
CV ze zdjęciem i list motywacyjny proszę kierować na adres sekretariat@adwokaci-spolka.pl

Oferta współpracy dla studentów - Kancelaria TOGATUS

Kancelaria Prawa Prywatnego i Gospodarczego Togatus Sławomir Trojanowski poszukuje studentów prawa chętnych do współpracy w ramach praktyk. Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w Kancelarii lub wysyłanie na adres e-mail: kancelaria@togatus.pl

Oferta praktyk - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest akredytowaną agencją płatniczą powołaną do wdrażania i wypłacania środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Wielotorowa działalność Agencji powoduje, że w ramach realizacji zadań stosowane jest zarówno prawo unijne, jak i krajowe (głównie z zakresu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, budowlanego, wodnego itp.), niezbędne są umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa oraz weryfikacji dokumentów inwestycyjnych i rozliczeniowych, a także obsługi specjalistycznych aplikacji.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania wiedzy i umiejętności oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR oferuje studentom Wydziału wszystkich kierunków studiów możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych, zarówno w Olsztynie, jak i w Biurach Powiatowych (w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie).

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Panią Anną Lewandowska (pod nr tel. 89 523 00 35) lub z Panią Anną Fedorczyk (pod nr tel. 89 523 00 74)

Oferta praktyk studenckich – ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie oferuje studentom Uniwersytetu 55 miejsc przeznaczonych na praktyki zawodowe. Można je odbywać w następujących komórkach organizacyjnych oraz podległych placówkach terenowych:

 • Centrum Serwisu Informatycznego
 • Centrum Wsparcia Informatycznego
 • Samodzielny Referat Finansów
 • Wydział Rachunkowości
 • Wydział Administracji i Remontów
 • Wydział Obsługi Dokumentacji
 • Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
 • Wydział Obsługi Prawnej
 • Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
 • Wydział Realizacji Dochodów 1
 • Wydział Realizacji Dochodów 2
 • Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek
 • Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych
 • Wydział Ubezpieczeń i Składek
 • Wydział Wypłaty Emerytur i Rent
 • Wydział Wypłaty Należności Pracowniczych
 • Wydział Zasiłków
 • Inspektorat w Bartoszycach
 • Inspektorat w Działdowie
 • Inspektorat w Ełku
 • Inspektorat w Giżycku
 • Inspektorat w Kętrzyn
 • Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim
 • Inspektorat w Szczytnie

 

O przyjęciu na praktykę do konkretnej komórki decyduje osoba odpowiedzialna za koordynowanie zawodowych praktyk studenckich, wyznaczona przez Dyrektora Oddziału ZUS.

Wskazana liczba miejsc dotyczy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu, stąd o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w ZUS proszone są o kontakt z Panią Barbarą Piotrowską, w formie mailowej: barbara.piotrowska05@zus.pl

Oferta praktyk - Zakład Karny w Barczewie

Z przyjemnością informujemy, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UWM i Zakładem Karnym w Barczewie. Na jego podstawie ZK w Barczewie oferuje możliwość odbywania praktyk przez studentów kierunków: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym. Liczba studentów przyjmowanych na praktyki zawodowe jest uzależniona od możliwości oraz potrzeb Zakładu Karnego w Barczewie i ustalana przez Dyrektora ZK w Barczewie.  U Wydziałowych Koordynatorów praktyk (dr Maciej Duda, dr Sylwia Łazarewicz) dostępne są szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz zasady wstępu i przebywania na terenie ZK w Barczewie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Penitencjarnego ZK w Barczewie pod nr telefonu: 89 532 87 05.

Oferta praktyk - Sąd Okręgowy w Olsztynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Sądem Okręgowym w Olsztynie!

Na praktyki zawodowe przyjmowani będą studenci wszystkich naszych kierunków studiów.

Studenci dokonują zapisu na praktyki poprzez złożenie podania do Prezesa Sądu wraz  z wymaganymi dokumentami, o których informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Sądu. 

Oferta praktyk - Fundacja Court Watch Polska

Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Fundacją Court Watch Polska. Oferta skierowana jest do Studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału.

Praktyki mogą być realizowane poprzez udział studenta w jednym lub obu projektach: Obywatelski Monitoring Sądów (OMS); Program Edukacji Prawnej (PEP). Opis obu projektów znajduje się w załącznikach.

Kontakt dla Studentów zainteresowanych odbyciem praktyk: p. Laura Urbańska; lauraurbanska@o2.pl; tel. 661 424 059

 Opis projektu Program Edukacji Prawnej i działalności Punktu Informacyjnego

Program obywatelskiego monitoringu sądów

Oferta praktyk - Kancelaria Radców Prawnych FIDES

Kancelaria Radców Prawnych FIDES przyjmie na wakacyjną praktykę studencką ( minimum 6 tygodni) studentów obecnego III i IV roku prawa z możliwością podjęcia dalszej współpracy. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zdjęciem) wyłącznie drogą mailową na adres: prawnik@fides.olsztyn.pl do dnia 28.05.2017 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wybranymi osobami.

Oferta praktyk - w zakresie ubezpieczeń w salonie Hyundai Daszuta w Olsztynie

 

Oferta praktyk - kancelaria

 

Oferta pracy na zastępstwo - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent prawny do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji 

 

Oferta pracy  - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Referent prawny do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji

Oferta pracy  - Referent prawny / Ministerstwo Środowiska

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista do spraw legislacji w Wydziale Legislacji w Departamencie Prawnym

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Pobierz

Więcej informacji

 

Oferta współpracy - Kancelaria Radcy Prawnego

 

 

Kancelaria Radcy Prawnego Norberta Parakiewicz w Olsztynie podejmie stałą współpracę ze studentem V roku lub absolwentem prawa. Aplikację prosimy przesyłać na adres: n.parakiewicz@kpnplaw.pl w terminie do 31 października 2017 r. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.