Praktyki

 Zasady realizacji praktyk studenckich


Opienunami praktyk studenckich są:

na studiach stacjonarnych - dr Maciej Duda (maciej.duda@uwm.edu.pl)

na studiach niestacjonarnych - dr Sylwia Łazarewicz (syllaz@wp.pl)
 
 
Dyżury opiekuna praktyk – dr. Macieja Dudy – podczas których będzie można uzyskać wpis zaliczeniowy odbędą się w dniach 12,13,14 września w godz. 9-11 w pok. 316 CH.
 
Dyżury opiekuna praktyk - dr Sylwii Łazarewicz - podczas których będzie można uzyskać wpis zaliczeniowy odbędą się w terminach: 
7 września godz. 8.00-9.00 s. 12 CK
8 września br. godz. 11.00-12.00 s. 12 CK
15 września br. godz. 12.00-13.00 s. 12 CK

Nieuzyskanie wpisu do dnia 15.09 skutkować będzie niezaliczeniem roku.
Uchwała Senatu UWM - Regulamin studiów 

Zarządzenie Rektora UWM w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich

Regulamin praktyk 

 
 
 
 

Oferty praktyk/pracy

 

   Oferty pracy - Ministerstwo Środowiska

Oferta pracy - główny specjalista do spraw obsługi prawnej  w Wydziale Obsługi Prawnej w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska

Oferta pracy - Starszy Inspektor  do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości  w Departamencie Gospodarki Odpadami 

Oferta pracy - Starszy Inspektor  do spraw gospodarki odpadami komunalnymi  w Wydziale Odpadów Komunalnych, Ewidencji i Sprawozdawczości  w Departamencie Gospodarki Odpadami 

Oferta pracy - radca prawny do spraw obsługi prawnej  w Zespole do spraw Dokumentowania Złóż Kopalin i Kwalifikacji Geologicznych  w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Oferta pracy - radca prawny do spraw obsługi prawnej i koncesji w Wydziale Węglowodorów w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

 Oferty praktyk - Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie przyjmie na praktyki studentkę/studenta V  roku prawa.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z zdjęciem) wyłącznie drogą mailową na adres:  prawnik@fides.olsztyn.pl do dnia 14.10.2018 r. 

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Oferta jest skierowana wyłącznie do osób, które wiążą swoją przyszłość z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

 

Oferta praktyk studenckich - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

UWM w Olsztynie podpisał porozumienie na praktyki zawodowe dla studentów WPiA w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.  Praktyki będą realizowane w siedzibie komendy W-MOSG (ul. Gen. W. Sikorskiego 78, Kętrzyn).

 

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki występują z pisemną prośbą do Komendanta W-MOSG o umożliwienie odbycia praktyki, określając proponowany termin jej realizacji i dane kontaktowe oraz 1) zaświadczenie wydane przez dziekanat potwierdzające status studenta 2) kopię dowodu osobistego 3) ramowy program praktyki 4) imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnie) lub umowę o realizację praktyki wraz z danymi i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby odbywania praktyki. Szczegółowe informacje w dziekanacie.

  

Oferta praktyk - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest akredytowaną agencją płatniczą powołaną do wdrażania i wypłacania środków pomocowych na rzecz wsi i rolnictwa. Wielotorowa działalność Agencji powoduje, że w ramach realizacji zadań stosowane jest zarówno prawo unijne, jak i krajowe (głównie z zakresu postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, budowlanego, wodnego itp.), niezbędne są umiejętności w zakresie obsługi klienta, doradztwa oraz weryfikacji dokumentów inwestycyjnych i rozliczeniowych, a także obsługi specjalistycznych aplikacji.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebie przekazywania wiedzy i umiejętności oraz przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR oferuje studentom Wydziału wszystkich kierunków studiów możliwość odbycia studenckich praktyk zawodowych, zarówno w Olsztynie, jak i w Biurach Powiatowych (w Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Gołdapi, Iławie, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Olecku, Ostródzie, Piszu, Szczytnie, Węgorzewie).

 

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Panią Anną Lewandowska (pod nr tel. 89 523 00 35) lub z Panią Anną Fedorczyk (pod nr tel. 89 523 00 74)

Oferta praktyk studenckich – ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie oferuje studentom Uniwersytetu 55 miejsc przeznaczonych na praktyki zawodowe. Można je odbywać w następujących komórkach organizacyjnych oraz podległych placówkach terenowych:

 • Centrum Serwisu Informatycznego
 • Centrum Wsparcia Informatycznego
 • Samodzielny Referat Finansów
 • Wydział Rachunkowości
 • Wydział Administracji i Remontów
 • Wydział Obsługi Dokumentacji
 • Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji
 • Wydział Obsługi Prawnej
 • Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
 • Wydział Realizacji Dochodów 1
 • Wydział Realizacji Dochodów 2
 • Wydział Rozliczeń Kont Płatników Składek
 • Wydział Świadczeń Emerytalno – Rentowych
 • Wydział Ubezpieczeń i Składek
 • Wydział Wypłaty Emerytur i Rent
 • Wydział Wypłaty Należności Pracowniczych
 • Wydział Zasiłków
 • Inspektorat w Bartoszycach
 • Inspektorat w Działdowie
 • Inspektorat w Ełku
 • Inspektorat w Giżycku
 • Inspektorat w Kętrzyn
 • Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim
 • Inspektorat w Szczytnie

 

O przyjęciu na praktykę do konkretnej komórki decyduje osoba odpowiedzialna za koordynowanie zawodowych praktyk studenckich, wyznaczona przez Dyrektora Oddziału ZUS.

Wskazana liczba miejsc dotyczy studentów wszystkich wydziałów Uniwersytetu, stąd o przyjęciu na praktyki decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w ZUS proszone są o kontakt z Panią Barbarą Piotrowską, w formie mailowej: barbara.piotrowska05@zus.pl

Oferta praktyk - Zakład Karny w Barczewie

Z przyjemnością informujemy, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UWM i Zakładem Karnym w Barczewie. Na jego podstawie ZK w Barczewie oferuje możliwość odbywania praktyk przez studentów kierunków: Prawo, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym. Liczba studentów przyjmowanych na praktyki zawodowe jest uzależniona od możliwości oraz potrzeb Zakładu Karnego w Barczewie i ustalana przez Dyrektora ZK w Barczewie.  U Wydziałowych Koordynatorów praktyk (dr Maciej Duda, dr Sylwia Łazarewicz) dostępne są szczegółowe zasady odbywania praktyk oraz zasady wstępu i przebywania na terenie ZK w Barczewie.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyk proszone są o kontakt z Kierownikiem Działu Penitencjarnego ZK w Barczewie pod nr telefonu: 89 532 87 05.

Oferta praktyk - Sąd Okręgowy w Olsztynie

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Sądem Okręgowym w Olsztynie!

Na praktyki zawodowe przyjmowani będą studenci wszystkich naszych kierunków studiów.

Studenci dokonują zapisu na praktyki poprzez złożenie podania do Prezesa Sądu wraz  z wymaganymi dokumentami, o których informacja zamieszczona jest na stronie internetowej Sądu. 

Oferta praktyk - Fundacja Court Watch Polska

Wydział Prawa i Administracji podpisał Porozumienie w sprawie realizacji praktyk studenckich z Fundacją Court Watch Polska. Oferta skierowana jest do Studentów wszystkich kierunków naszego Wydziału.

Praktyki mogą być realizowane poprzez udział studenta w jednym lub obu projektach: Obywatelski Monitoring Sądów (OMS); Program Edukacji Prawnej (PEP). Opis obu projektów znajduje się w załącznikach.

Kontakt dla Studentów zainteresowanych odbyciem praktyk: p. Laura Urbańska; lauraurbanska@o2.pl; tel. 661 424 059

 Opis projektu Program Edukacji Prawnej i działalności Punktu Informacyjnego

Program obywatelskiego monitoringu sądów