dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM

 


Profesor UWM, kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Członek Rady Dziekańskiej oraz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UWM. Członek zarządu Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR – sekcja polska) oraz polskiej Rady Programowej czasopisma naukowego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”.

Radca prawny, mediator stały Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy OIRP w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2010-2016 r. kierownik, autor programu nauczania i wykładowca interdyscyplinarnych studiów podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów” na WPiA UWM.

Laureat  IV  edycji  Konkursu  im.  Profesora Zygmunta Ziembińskiego,  organizowanego  przez Fundację imienia Profesora, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu na  najlepsze prace autorów polskich, opublikowane lub przygotowane w kraju lub za granicą z zakresu:  teorii  prawa,  prawniczych  zastosowań  logiki, socjologii prawa, metodologicznych zagadnień prawoznawstwa, etycznych problemów prawoznawstwa. Wyróżnienie naukowe przyznane za rozprawę doktorską.

Autor i współautor 6 monografii naukowych, podręcznika, artykułów naukowych, rozdziałów w pracach zbiorowych, ekspertyz prawnych (w tym opinii do projektów ustaw) i sprawozdań, opublikowanych w kraju i zagranicą, m.in. w USA, Austrii, Niemczech, Rosji i na Ukrainie, w tym przez prestiżowe wydawnictwa naukowe (Peter Lang Publishing, Wolters Kluwer, C.H. Beck, Difin, Springer) oraz kierunkowe czasopisma naukowe (m.in. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja”, „The Scientific World Journal”, „Państwo i Prawo”, „Studia Prawnoustrojowe”, „Studia Iuridica Lublinensia”, „Probacja”, „Krytyka prawa. Niezależne Studia nad Prawem”, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”).

Odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nominowany do honorowego tytułu „Ambasadora Mediacji”, w imieniu Kapituły Konkursu, organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych oraz Ogólnopolską Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”, nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.

Wykształcenie i stopnie naukowe

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Gdańskiego. Temat pracy magisterskiej „Umiejętność przekonywania w pracy prawnika”, praca przygotowana w ramach seminarium z teorii i filozofii prawa w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa, promotor prof. dr hab. J.Jabłońska-Bonca.

Studia politologiczne (specjalizacja: filozoficzno-etyczna) w Instytucie Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Temat pracy magisterskiej: „Prawo a moralność. Wybrane zagadnienia filozofii prawa”, praca przygotowana w ramach seminarium z historii filozofii w Katedrze Filozofii Współczesnej, promotor prof. dr hab. S.Opara.

Stopień doktora nauk prawnych (specjalność: teoria państwa i prawa) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Mediacja w sprawach cywilnych – studium teoretycznoprawne”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. A.Korybskiego. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. J.Jabłońska – Bonca oraz prof. dr hab. L.Leszczyński.

Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne (specjalność: teoria i filozofia prawa) na podstawie pozytywnej oceny całokształtu dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej, pt. „Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement”, przyznany uchwałą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. S.Stadniczeńko, prof. B.Polanowska-Sygulska, prof. dr hab. K.Płeszka.

Główne zainteresowania  badawcze

Teoria i filozofii prawa, mediacje i negocjacje prawnicze, holistyczne podejścia do prawa i praktyki prawniczej, Comprehensive Law Movement, psychologia prawa, etyka prawnicza, retoryka i erystyka prawnicza, typy i modele stosowania prawa, teoria i praktyka wykładni prawa, opanowywanie sporów prawnych z wykorzystaniem dorobku Artificial Intelligence and Law, metodyka pracy prawnika i metodologia nauk prawnych, nowoczesne koncepcje sądu i wymierzania sprawiedliwości.

Główne przedmioty dydaktyczne dotychczas prowadzone na WPIA UWM

Prawoznawstwo, teoria i filozofia prawa, techniki egzegezy aktów prawnych, etyka prawnicza, mediacje sądowe i pozasądowe,  psychologia prawa, socjologia prawa, techniki negocjacji i mediacji w administracji, retoryka i negocjacje dla prawników, typy i modele stosowania prawa, metody badawcze w naukach prawnych (zajęcia na studiach doktoranckich), seminarium licencjackie i magisterskie, w latach od 2010 - 2016 przedmioty specjalistyczne na studiach podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów”.

Wybrane publikacje

Monografie naukowe

 1. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020
 2. A.Zienkiewicz, Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Studium teoretycznoprawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
 3. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Wydawnictwo Humanitas, Sosnowiec 2015
 4. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Wolters-Kluwer, Warszawa 2014
 5. A.Kalisz, A.Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wydawnictwo Wolters-Kluwer, Warszawa 2009
 6. A.Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

Podręczniki akademickie

J.Bralczyk, J.Dubois, G.Holoubek, Cz.Jaworski, Z.Krzemiński, G.Matyszkiewicz, J.Naumann, K.Piesiewicz,M.Radwan-Rohrenschef, A.Rościszewski, J.Stuhr, A.Tomaszek, J.Wasilewski, E.Wende, T. De Virion, Z.Zapasiewicz, J.Zajadło, K.Zeidler, A.Zienkiewicz, WYMOWA PRAWNICZA, Wyd. czwarte, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2014

Publikacje w językach obcych

Język angielski

 1. A.Zienkiewicz, Factor-based Parent Plan Support System, [w:] ICAIL '13: Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law, red. E. Francesconi, B. Verheij, New York 2013, s.171-175 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 2. A.Zienkiewicz, Parent Plan Support System – Context, Functions and Knowledge Base, [w:] Business Information Systems Workshops, Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 160, red. W. Abramowicz, Springer, Berlin, 2013, s. 160-171 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 3. A.Zienkiewicz, The main areas of differences concern legal regulations of mediation in civil matters in Poland and the Russian Federation – short review, [w:] V Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Moskwa 2014, s.475-478;
 4. A.Zienkiewicz, The Role of New Information Technologies in Alternative Resolution of Divorce Disputes, European Scientific Journal, June 2014, Special edition vol. I, s.549-558. [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 5. A.Zienkiewicz, Amicable Dispute Resolution: a comparison of the Polish and Russian legal perspective, „Comparative Studies in Law and Politics”, 2014, vol.2, isuue 1, s. 61-67;
 6. A.Zienkiewicz, The concept of a comprehensive comparison - from legal theory to practice, „Lex Russica” 2014, nr 10, s.1185-1190;
 7. A.Zienkiewicz, Factors and Dimensions in Parent Plan Support System, [w:] Transparenz. Tagungsband des 17 Iternationalen Rechtsinformatik Symposions. IRIS 2014, Österreichische Computer Gesellschaft & Erich Schweighofer, red. E.Schweighofer, F.Kummer, W. Hotzendorfer, Wiedeń 2014, s.103-111 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz]. Artykuł uzyskał wyróżnienie naukowe w międzynarodowym konkursie naukowym "Lexis Nexis Best Paper Award IRIS 2014".
 8. A.Zienkiewicz, Representation of an Actual Divorce Dispute in the Parenting Plan Support System, [w:] Proceedings of the 15th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL ‘15), red. T. Sichelman, K. Atkinson, ACM New York 2015, s. 166-170 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, T.Żurek];
 9. A.Zienkiewicz, Personal Traits that Hinder Cooperative Negotiations Regarding Familial Disputes and Usage of Modern Informational Technology, [w:] The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters, red. B.Kamiński, G.Kersten, P.Szufel. M.Jakubczyk, T.Wachowicz. Warsaw School of Economics Press, Warszawa 2015, s.83-90 [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz];
 10. A.Zienkiewicz, Framing a Knowledge Base for a Legal Expert System Dealing with Indeterminate Concepts, Scientific World Journal 2015, Article ID 985425, 14 pages, doi:10.1155/2015/985425, [współautorzy M.Araszkiewicz, A.Łopatkiewicz, T.Żurek]
 11. A.Zienkiewicz, Mandatory mediation - remarks on determining a dispute’s suitability for mediation and the parties’ concerns regarding mediation, Studia Iuridica Lublinensia, Vol 27, Nr 3, 2018, s. 61-71.
 12. A.Zienkiewicz, Lawyer as PeacemakerApology, Forgiveness, Reconciliation in Dispute Resolution, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, 81 (4), s. 43-57.
 13. A.Zienkiewicz, Lawyer's Integrity: Some Remarks from the Perspective of a Holistic Approach to Legal Practice, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2021, 13 (3), s.129-143.
 14. A.Zienkiewicz, Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes - Study Report (Part I), Studia Iuridica Lublinensia, Vol 30, Nr 5, 2021, s. 601-618.
 1. A.Zienkiewicz, Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes Study Report (Part II Survey Questionnaires),  Studia Iuridica Lublinensia ,Vol 31, Nr 1, 2022, s. 213-236.
 2. A.Zienkiewicz, Objectives of Mediation and Selection and Implementation of Mediation Strategies and Techniques by Mediators in Civil Disputes - Study Report (Part III - Interviews), Studia Iuridica Lublinensia. Vo. 32, Nr 2, 2023, s. 303-332.

Język niemiecki

A.Zienkiewicz, Mediation als eine Form der Justiz, [w:] Mediation als Verfahren konsensualer Streitbeilegung. Die deutsche, polnische und ukrainische Perspektive, red. Tina de Vries, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s.3-22.

Język rosyjski

 A.Zienkiewicz, Медиация в Польше и России, „Lex Russica” 2014, nr 4, s.469-476.

Język ukraiński

A.Zienkiewicz, медіація як фопма здійснення правосуддя, [b] Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права, Kijów 2011, c.13-34.

Publikacje w języku polskim

Rozdziały w książkach

 1. A.Zienkiewicz, Mediacja instytucjonalna w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w Polsce – między inspiracją europejską a wewnętrzną koniecznością, [w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, (red.) L. Leszczyński, Lublin 2004, s. 257-276;
 2. A.Zienkiewicz, Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów a integracja Europy, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, (red.) B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s.485-492 [współautor M.Lasota];
 3. A.Zienkiewicz, Europejska Wspólnota Interpretacyjna, [w:] Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, (red.) B. Sitek, G. Dammacco, J.Szczerbowski, A.Kowalska, Olsztyn 2004, s.493-498 [współautor M.Lasota];
 4. A.Zienkiewicz, Mediacja w cywilnym postępowaniu procesowym w Polsce - na tle procesów integracji Europy, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji Europy, (red.) S. Wronkowska,Kraków 2005, s.385-398;
 5. A.Zienkiewicz, Wymierzanie sprawiedliwości a mediacja, [w:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficzno prawnej, (red.) B.Wojciechowski, M.Golecki, Toruń 2008, s.263-274 [współautor A.Kalisz];
 6.  A.Zienkiewicz, Mediacja w kontinuum form wymiaru sprawiedliwości, [w:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, (red.) J.Olszewskiego, Rzeszów 2009, s.427-435;
 7. A.Zienkiewicz, Dyskrecjonalność sędziowska a zatwierdzanie ugód zawartych przed mediatorem w sprawach cywilnych, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W.Staśkiewicz, T.Stawecki, Warszawa 2010, s.452-458 [współautor A.Kalisz];
 8. A.Zienkiewicz, Koncepcja sądu otwartego – wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości, [w:] Mediacja – nowa droga rozwiązywania sporów, (red.) A.Rękas, Warszawa 2011, s.29-47;
 9. A.Zienkiewicz, Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację [w:] Mediacje w prawie, red. J.Czapska, M.Szeląg – Dylewski, Kraków 2014, s.29-44;
 10. A.Zienkiewicz, Holistyczna metoda diagnozy sporów prawnych – od prawa do psychoterapii, [w:] Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, (red.) M.Plucińska, Poznań 2014, s.225-234;
 11. A.Zienkiewicz, Therapeutic Jurisprudence, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, (red.) M.Andruszkiewicz, A.Breczko, S.Oliwniak, Białystok 2015, s.173-180;
 12. A.Zienkiewicz, Refeksyjna porada prawna, [w:] Refleksyjność w prawie. Inspiracje, (red.) J.Karczewski, M.Żuralska, Warszawa 2015, s.197-212;
 13. A.Zienkiewicz, "Feeling versus Thinking Style of Decisionmaking” - czynniki personalne sprzyjające kooperacji stron w procesie decyzyjnym prowadzonym w celu rozwiązania sporu, [w:] Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, (red.) W.Dziedziak, B.Liżewski, Lublin 2015, s.243-254;
 14. A.Zienkiewicz, Wspieranie polubownych metod rozwiązywania konfliktów legislacją państwową, [w:] Państwo dobrze urządzone, red. J.Zieliński, Gdańsk 2015, s. 51-60;
 15. A.Zienkiewicz, Europejska platforma ODR – alians prawa, ekonomii i nowych technologii informatycznych na tle internetowych transakcji transgranicznych, [w:] Prawo a ekonomia - alianse w budowie efektywnego państwa, (red.) M.Kowalczyk, P.Majer, Olsztyn 2016, s.251-260;
 16. A.Zienkiewicz, Terapeutyczny wymiar prawa [w:] Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, (red.) M.Hermann, M.Krotoszyński, P.Zwierzykowski, Warszawa 2019, s. 99-111.

Artykuły (w języku polskim)

 1. A.Zienkiewicz, Mediator w sprawach cywilnych, Miesięcznik Notariatu Rzeczpospolitej Polskiej „Rejent” 2005, nr 5, s.137-152;
 2. A.Zienkiewicz, Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów prawnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2005,  nr 5 , s. 33-50;
 3. A.Zienkiewicz, Reframing – uniwersalna technika mediacyjna, „Edukacja Prawnicza” nr 04 (97) kwiecień 2008, s.39-40;
 4. A.Zienkiewicz, Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” nr 2 (2)/2008, s.61-77;
 5. A.Zienkiewicz,  Wielojęzyczność a interpretacja europejskiego prawa wspólnotowego, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.405-411. (współautor M. Lasota);
 6. A.Zienkiewicz, Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych, „Studia Prawnoustrojowe” 2009, nr 9, s.423-432 (współautor M.Lasota);
 7. A.Zienkiewicz, Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora – uchwalone przez Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s.185-200;
 8. A.Zienkiewicz,  Komunikacja w mediacji z udziałem osób z uszkodzeniem słuchu, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” nr 1 (17)/2012,  s.47-64[współautor T.Czajczyc];
 9. A.Zienkiewicz, Prawnik w mediacji, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” nr 2/2013, s.35-55 [współautor A.Kalisz];
 10. A.Zienkiewicz, Mediacja jako forma wymiaru sprawiedliwości, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja”nr 4 /2013, Warszawa 2013, s.101-115;
 11. A.Zienkiewicz, Nowe technologie informatyczne na tle pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej, „Edukacja Prawnicza” nr 11/2014, s. 15-18;
 12. A.Zienkiewicz, Transformatywny wymiar dyskursu integracyjnego. Kilka uwag z perspektywy psychologicznej teorii ontogenezy Lawrence’a Kohlberga, „Studia Prawnoustrojowe” nr 26/2014, s.381-396;
 13. A.Zienkiewicz, The Lawyer Personality. Właściwości personalne prawnik a wykonywanie roli zawodowej, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 1 (16) marzec 2018, s.94-102.
 14. A.Zienkiewicz, Specyfika mediacji w postępowaniu administracyjnym jako formy Alternative Dispute Resolution (ADR), Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, 2019 (4), s. 65-92.
 15. A.Zienkiewicz, Tranformatywny potencjał mediacji w sprawach rodzinnych, Studia Prawnoustrojowe, 2019, nr 44, s. 401-411.
 16. A.Zienkiewicz, Prawnik jako peacemaker - przeprosiny, przebaczenie, pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, 81 (4), s. 43-57.
 17. A.Zienkiewicz, Dylematy praktyki mediacyjnej –kilka pytań na tle zasady bezstronności i neutralności mediatora, Gubernaculum et Administratio 1(19)/2019, s.9–22.
 18. A.Zienkiewicz, Collaborative law - praktyka prawnicza oparta na współpracy, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2020, nr 1, s. 111-120.
 19. A.Zienkiewicz, Kompetencje mediacyjne sędziego w zakresie polubownego rozwiązywania spraw cywilnych (uwagi na tle nowelizacji k.p.c.), „Państwo i Prawo” 2021 (10), s. 90-105. (współautor A.Kalisz).
 20. A.Zienkiewicz, Cele Problem-Solving Courts a transformatywny potencjał mediacji w sprawach karnych - kilka uwag z perspektywy idei Comprehensive Law Movement, „Probacja” 2022, Nr 4, s. 91-128.

Sprawozdania

 1. A.Zienkiewicz, Mediacja jako sposób konsensualnego rozwiązywania sporów. Perspektywa niemiecka, polska i ukraińska, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Instytut Prawa Wschodniego Monachium e.V., Centrum Naukowe Europa Wschodnia i Południowa, Ratyzbona, 25-26 czerwiec 2010 r., „Państwo i Prawo”, czerwiec 2011, zeszyt 6 (784), s.124-125;
 2. A.Zienkiewicz, „Mediacja - sprawiedliwość w nowej perspektywie", Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Centrum ARS WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Socjologii Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ, Kraków 16-17.11.2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s.223-224;
 3. A.Zienkiewicz, Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa, Sprawozdanie z XX Jubileuszowego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 21, s.215-216 [współautor A.Korzeniewska–Lasota];
 4. A.Zienkiewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucjonalizm i system prawny Rosji. Wyniki i perspektywy”, III moskiewski tydzień prawniczy 26 XI – 03 XII 2013 r., "Studia Prawnoustrojowe" 2014, nr 25, s. 277-278;
 5. A.Zienkiewicz, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, pt. „Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym.” kwiecień 2014,  "Studia Prawnoustrojowe" 2015, nr 28, s.401;
 6. A.Zienkiewicz, Sprawozdanie z Obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji, 15.10.2014 Olsztyn, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, 3/2015, s.130-131;
 7. A.Zienkiewicz, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. "Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i praktyczna.", 27.10.2014, WPiA UMCS Lublin, „Kortowski Przegląd Prawniczy”, 2/2015, s.162.

Recenzent w czasopismach naukowych, m.in.:

1. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

2. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

3. Studia Iuridica Lublinensia

4. Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem

5. Studia Prawnoustrojowe

6. Miesięcznik Notariatu Polskiego REJENT

7. Konteksty Społeczne

8. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka.

9. Gdańskie Studia Azji Wschodniej

10. Forum Prawnicze

11.Studia z Prawa Wyznaniowego

12. Acta Iuris Stetinensis

13. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego

14. Review of European and Comparative Law

 

Recenzje wydawnicze monografii:

1. A.Przylepa-Lewak, Adama Podgóreckiego w powstanie i rozwój socjologii prawa, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

2. K.Doliwa, Językowy fundament polityczno-prawnego systemu Thomasa Hobbesa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2020.

3. M.Stefaniuk, Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji, Wyd. UMCS, Lublin 2021.

4. K.Hanas, P.Szczekocki, T.Woś, Wstęp do prawoznawstwa. Materiały dydaktyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2022

5. S.Piekarczyk, S.Tkacz, Wykładnia autentyczna w świetle nauki o wykładni prawa, Wyd. UŚ, Katowice 2023

6. K.Hanas, „Criterion "the Good of the Child" in the Legal Order Between the Normative Structure and Judicial Case Law”, Institute for Local Self-Government Maribor, Slovenia 2023

7. W.Broński (red.), E-mediacja w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych, wyd. KUL, Lublin 2023

8. J.Jabłońska-Bonca, K.Zeidler, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, wyd. 3 zmienione i rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2023

9. J.Czapska (red.), Alternatywnie. Nowe spojrzenia na zastosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2024.