dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa w specjalności prawo administracyjne, profesor uczelni, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie. Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Przewodniczący Senackiej Komisji Statutowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Członek Rady Rektorskiej, Członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów. Ekspert Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej z zakresu dyscypliny nauki prawne w kadencji 2020-2023. Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Radny Rady Osiedla „Zatorze” w Olsztynie.

Główne obszary zainteresowań naukowych autora to ogólne prawo administracyjne, samorząd terytorialny, administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauka prawa administracyjnego.

Monografie

 1. Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa-Kraków 2007, ss. 308.
 2. Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym, Olsztyn 2013, ss. 344.
 3. Policja i samorząd terytorialny w Polsce. Charakterystyka prawna relacji wzajemnych, Olsztyn 2015, ss. 178.
 4. Людська гідність і діяльність поліції, Kijów 2016, ss. 63.

 

Artykuły

 1. Z problematyki podziału terytorialnego państwa, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 1, 2002, s. 123-138;
 2. O prawie policyjnym inaczej, „Przegląd Policyjny”, 2002, Nr 3/4, s. 139-144;
 3. Zmiana miejsca zamieszkania osoby posiadającej pozwolenie na broń, „Przegląd Policyjny”, 2003, Nr 2, s. 83-89;
 4. Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne, „Samorząd Terytorialny”, 2004, Nr 7-8, s. 9-25;
 5. Rada Europy o wyzwaniach etycznych dla administracji, na przykładzie Kodeksu postępowania urzędników publicznych (przyczynek do dyskusji i tłumaczenie Kodeksu), „Journal of Modern Science”, 2005, Nr 1/1, s. 157-172;
 6. Z problematyki kontroli społecznej administracji, „Journal of Modern Science”, 2006, Nr 1/2, s. 84-95;
 7. Administracyjnoprawna ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej, „Journal of Modern Science”, 2006, Nr 1/3,
  s. 49-75;
 8. Samorząd terytorialny w europejskiej przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, 2006, Nr 1/3, s. 77-99;
 9. Kategoria interesu publicznego jako przedmiot regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Prawo – Administracja – Kościół” [„Studia Prawnicze KUL”], 2006, wydanie specjalne, s. 59-65;
 10. Europejskie systemy pomocy społecznej (wybrane uwagi z zakresu komparatystyki administracyjnej), „Studia Prawnoustrojowe” Nr 9, Olsztyn 2009, s. 167-186;
 11. Differentia specifica współczesnego prawa administracyjnego (prolegomena), „Studia Prawnoustrojowe” Nr 9, Olsztyn 2009, s. 413-422.
 12. Kwiatuszki administracyjne i inne” w toku studiów wyższych, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2009, Nr 2 (14), s. 137-146.
 13. Pozycja prawna Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 11, Olsztyn 2010, s. 171-181.
 14. Zróżnicowanie charakteru prawnego uchwał rady gminy (uwagi de lege lata), Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2010, Nr 2 (16), s. 57-68.
 15. W kwestii argumentacyjnego stosowania prawa administracyjnego, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 13, Olsztyn 2011, s. 109-124.
 16. Preponderancja polskich aktów stanu cywilnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2011, Nr 2 (2), s. 15-32.
 17. W kwestii miejsca zamieszkania i pobytu osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub je posiadającej, „Casus”, 2012 (lato), Nr 64, s. 25-30.
 18. Prawo publiczne i polityka administracyjna, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 18, 2012, s. 33-40.
 19. Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej,„Samorząd Terytorialny” 2013, Nr 9, s. 20-34.
 20. Jerzy Karol Panejko (1886-1973) – zarys biografii, „Studia Prawnoustrojowe” nr 26, s. 47-62.
 21. Problem bezpiecznych przestrzeni w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, „Przegląd Policyjny” 2015, Nr 1 (117), s. 43-51.
 22. Przejście na spadkobiercę uprawnień przedsiębiorcy w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, „Civitas et Lex” 2015, Nr 4 (8), s. 33-42.
 23. Rola wojewody w systemie reagowania na zagrożenia terrorystyczne [współautor: P. Sobotko], „Studia Prawnoustrojowe” nr 32, s. 17- 40.
 24. O systemie prawnym w polskiej przestrzeni administracyjnej i jego dyferencjacji „Малий та середній бізнес (право, держава, економіка)” 2016, Nr 1-2, s. 3-9;
 25. Bibliografia prac Profesora Jerzego Karola Panejki (1886–1973), „Studia Prawnoustrojowe” nr 33, s. 189-198.
 26. Status administracyjnoprawny Kościoła Katolickiego w Polsce (przyczynek do dyskusji), „Civitas et Lex” 2017, Nr 1 (13), s. 21-28.
 27. Ugoda w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, „Casus” 2018 wiosna, s. 9-12.
 28. Kontrola ośrodka pomocy społecznej przez komisję rewizyjną rady gminy, „Civitas et Lex” 2018, Nr 2 (18), s. 21-30.
 29. Good administration versus maladministration¸ „Наукові Записки” Series: Law, Edition 8/2018, s. 56-63.
 30. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego a kodeks postępowania administracyjnego, „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” 2018, nr 1, s. 39-50.
 31. Geneza i prawne kształtowanie się instytucji przymusu policyjnego (natychmiastowego) w Polsce, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018 t. XVI/1 (2), s. 95-105.
 32.  Policje czy Policja?, „Studia Prawnoustrojowe”, nr 40, s. 25-32.
 33. Rejestry publiczne o charakterze personalnym prowadzone w systemie teleinformatycznym i administracyjne prawo dowodowe, „Casus” 2018 zima, s. 63-66.
 34. Niepublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2019, nr 1, s. 73-90.
 35. Uwagi o funkcjach obszarów chronionego krajobrazu, „Przegląd Policyjny” 2019, nr 1, s. 30-39.
 36. Development of administrative justice in Ukraine and Germany: comparative law aspect „Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine” 2019, nr 26 (3), s. 150-169 [współautorzy: A. O. Monaienko, O. R. Radyshevska].
 37. Propozycja wprowadzenia mediacji podatkowej, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”, 2019, nr 3 (20), s. 39-53.
 38. Country's brand and corruption level: cointegration analysis, „Marketing and Management of Innovations” 2019, nr 3, s. 366-373 [współautorzy T. Milova, K. Troshkina, Y. Horlov].
 39. Uwagi Maurycego Zdzisława Jaroszyńskiego o ustroju Polski po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 3, s. 7-19.
 40. Administrator danych w polskich parkach narodowych (wybrane aspekty prawno-administracyjne), „Studia Prawnoustrojowe” nr 45 (2019), s. 43-54 [współautor: J. Goerick].
 41. Wieś w polskim systemie samorządu terytorialnego, „Studia Iuridica” 2021, nr 85, s. 79-91.
 42. Pojęcia i konstrukcje prawa samorządu terytorialnego ograniczające wszechwładzę państwa, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 7-8, s. 36-43.
 43. Henryk Dembiński (1908-1941) i jego poglądy na istotę samorządu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, nr 4 (82), s. 155-172.
 44. Standardy Rady Europy w zakresie tymczasowej ochrony prawnej udzielanej w sprawach administracyjnych, „Radca Prawny. Zeszyty naukowe” 2020, nr 4, s. 9-22.
 45. Indukcja funkcjonalna prof. Jerzego Panejki jako metoda badań porównawczych nad samorządem w Europie, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2020, nr 331 (40001), s. 71-83.
 46. O poglądzie Jerzego Panejki na instytucję samorządu – supplementum, „Prawo i Więź” 2021, nr 35 (1), s. 233-249.
 47. Prawne kształtowanie się samorządu narodowościowego na Węgrzech na przełomie XX i XXI wieku, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2021, nr 333 (4058), s. 31-43.
 48. Opłata legalizacyjna jako budżetowa należność o charakterze publicznoprawnym?, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 3, s. 34-42.
 49. Samodzielność prawotwórcza jednostek samorządu terytorialnego - głos w dyskusji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2022, nr 84 (2), s. 57-67.
 50. W obronie nauki administracji, „Prawo i Więź” 2022, nr 39 (1), s. 53-79.
 51. Rola „mądrej” maszyny w stosowaniu prawa przez organy administracji publicznej, „Journal of Modern Science” 2022, nr 1 (48), s. 29-42.
 52. Urzędowy model kontroli żywności, „Studia Iuridica” 2021, nr 91, s. 206-226 [współautorka: I. Lipińska].

Recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych

 1. O systemie prawnym w polskiej przestrzeni administracyjnej i jego dyferencjacji, [w:] Sociologo-pravovi ta teoretiko-metodologočni problemi rozvitku galuzevoi strukturi prava : Materiali Mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii : 20 kvitnâ 2016 roku, red. Vasil' V. Kostic'kij, Kiiv 2016, s. 10-18.
 2. Lûds'ka gidnist' ta policiâ, [w:] Gidnist' lûdyny. Ŝo my rozumièmo pid "gidnistû"," lûdynoû" ta "lûds'koû gidnistû"? : materialy mižnarodnogo naukovo-praktyčnogo seminaru " Lûds'ka gidnist' u pravi Nimeččyny, Pol'ŝi ta Ukrajiny" [Die Würde des Menschen: Was verstehen wir unter „Würde“, „Mensch“ und „Menschenwürde“?], red. B. Schloer, Harkiv 2017, s. 137-152.
 3. Geneza dyrektywy UE 2017/853 z 17 maja 2017 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, [w:] Teoriâ ta praktyka adaptaciji zakonodavstva Ukrajiny do zakonodavstva ÈS : materialy mižnarodnogo naukovo-praktyčnogo kruglogo stolu, 6 červnâ 2017 r., m. Kyjiv, red. R. S. Mel'nyk, Kyjiv 2017, s. 8-10.
 4. Metodologia Jerzego Karola Panejki [w:] Istoriâ vitčiznânogo ta evropejs'kogo administrativnogo prava i procesu : 1 Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ ( m. Kiiv, 6 žovtnâ 2016 roku; m. L'viv, 11 listopada 2016 roku) : Tezi vistupiv, red. V. M. Bevzenka, Harkiv 2017, s. 331-340.
 5. Europeanisation of legal grounds of public administration, [w:] Teoriâ ta praktyka adaptaciji zakonodavstva Ukrajiny do zakonodavstva ÈS : materialy mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji, m. Kyjiv, 8 červnâ 2018 roku, red. R. S. Mel'nyk, Kyjiv 2018, s. 279-282.
 6. Community policing, [w:] Sektor bezpeky Ukrajiny : aktual'ni pytannâ nauky ta praktyky (18 travnâ 2018 roku, Nacional'nyj ûrydyčnyj universytet imeni Âroslava Mudrogo, m. Harkiv) : zbirnyk naukovyh prac' za materialamy VI Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. Seriâ "Sektor bezpeky Ukrajiny". Vyp. 25, Harkiv 2018, s. 10-11.
 7. Public administration „contra” public management, [w:] Publične administruvannâ v umovah zmin ta peretvoren' : problemy organizaciji ta pravogo zabezpečennâ : zbirnyk naukovyh prac' za materialamy II Mižnarodnoji naukovo-praktyčnoji konferenciji. Seriâ "Sektor bezpeky Ukrajiny", Harkiv 2018, s. 13-15.
 8. Nabór do służby publicznej i jego sądowa kontrola w Polsce, [w:] Publična služba i administrativne sudočinstvo : zdobutki i vikliki : Zbirnik materialiv I Mižnarodnoj naukovo-praktičnoi konferencii (m. Kiiv, 5-6 lipnâ 2018 roku), red. M. I. Smokovič, Kiiv 2018, s. 113-117.
 9. Europejskie zasady gospodarki komunalnej, [w:] Pravovi zasadi èvropejs'koi ta èvroatlantičnoi integracii Ukraini : dosâgnennâ ta perspektivi : materiali učasnikiv II-oi zaočnoi naukovo-praktičnoi konferencii (L'viv, 23 listopada 2018 roku), NNIPP NU "L'vivs'ka Politehnika", red. V. Koval'čuk, L'viv 2018, s. 21-26.
 10. Standardy Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie policingu, [w:] Pravovi zasadi diâl'nosti pravoohroronnih organiv (10 grudnâ 2018 roku, Nacional'nij ûridičnij universitet imeni A~31roslava Mudrogo, m. Harkiv) : zbirnik statej, tez naukovih dopovidej ta povidomlen' za materialami V Mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencji, red. U. P. Bitâk, Harkiv 2018, s. 25-26.
 11. Administrative law of Poland and Declaration on the Police: Europeanization issues, [w:] Kongres mižnarodnogo ta èvropejs'skogo prava : zb. naukovih prac' (m. Odesa, 25-26 travnâ 2018 roku), red. G. O. Ul'ânova, Odesa 2018, s. 275-278.
 12. Akt administracyjny generalny, [w:] Administrativnij akt: teoriâ ta praktika. II Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ (m. Kiiv, 9 žovotnâ 2017 roku): Tezi dopovidej, red. V. M. Bevzenka, Kiiv 2018, s. 28-34.
 13. Zagadnienie tzw. odwołalności subsydiarnej decyzji administracyjnej, [w:] Sektor bezpeki Ukraini: aktual'ni pitaniâ nauki ta praktiki (18-19 kvitnâ 2019 roku, Nacional'nij ûridičnij universitet imeni Âroslava Mudrogo, m. Harkiv) : zbirnik naukovih statej, tez dopovidej ta povidomlen' za materialami VII Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencji,  red. Û. P. Bitâk, A. P. Get'man, Û. V. Meh ta in., Harkiv 2019, s. 12-15.
 14. Tax mediation in Poland: current status and perspective of changes, [w:] II Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ "Sudovij rozglâd podatkovih i mitnih sporiv: problemi, vikliki, prioriteti" (m. Kijiv, 4-5 lipnâ 2019 roku) : zbirnik materialiv, red. M. I. Smokovič et al. Kijiv 2019, s. 41-45.
 15. Rekomendovani standarti Radi Èvropi ŝodo vikonannâ rišen' administrativnih i sudovih organiv u galuzi administrativnogo prava, [w:] Pravovi zasadi diâl'nosti pravoohoronnih opraniv: zbirnik naykovih statej, tez dopovidej ta povidomlen' za materialami VI Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji ( 5-6 grudnâ 2019 roku, Hacional'hij ûridičnij yhiversitet imehi Âroslava Mudvogo, m. Harkiv), red. U. P. Bitâk, A. P. Getman, E. O. Alisov, V. M. Garaŝuk, V. A. Nastûk, U. V. Meh, Harkiv 2019, s. 28-31.
 16. Prawniczy galimatias - o polskim ustawodawstwie administracyjnym w przedmiocie przeciwdziałania COVID-19, [w:] Sektor bezpeky Ukrajiny : aktual'ni pytanniâ nauky ta praktyky (9-10 kvitnâ 2020 roku, Nacional'nyj ûrydyčnyj universytet imeni Âroslava Mudrogo , m. Harkiv). Zbirnyk naukovyh statej, tez dopovidej ta povidomlen' za materialamy VIII Miż~11narodnoji naukovo-praktyçnoji konferencji, red. J. P. Bytiak, A. P. Get'man, J. V. Meh, Harkiv 2020, s. 9-14.
 17. Niektóre uwagi w kwestii prawnej regulacji gotowości cywilnej w Polsce, [w:] Sektor bezpeki Ukraini: aktual'ni pitaniâ nauki ta praktiki : zbirnik naukovih statej, tez dopovidej ta povidomlen' za materialami IX Mižnarodnoj naukovo-praktičnoj konferencii (15-16 kvitnâ 2021 roku, Nacional'nij ûridičnij universitet imeni Âroslava Mudrogo, m. Harkiv), red. A. P. Get'man, Û. P. Bitâk, È. O. Alisov, V. M.Garaŝuk, V. Â. Hactûk, Û. V. Meh ta in., Harkiv 2021, s. 12-15.

Rozdziały w monografiach

  1. Podstawowe funkcje terenowych organów administracji o kompetencjach ogólnych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej,red. W. Bednarek, S. Pikulski, Olsztyn 2000, s. 266-277;
  2. Z problematyki degresji karania w prawie karnym skarbowym [współautorzy: W. Bednarek, Z. Kopacz], [w:] Nauka wobec przestępczości. Księga ku czci profesora. Tadeusza Hanauska, red. J. Błachut, M. Szewczyk, J. Wójcikiewicz, Kraków 2001, s. 239-250;
  3. Policja administracyjna w systemie administracji publicznej [współautorzy: W. Bednarek, Z. Kopacz], [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, red.
   I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 25-31;
  4. Terenowy układ zespolony, [w:] Bezpieczeństwo obywateli w świetle reformy administracji rządowej i samorządowej – co dalej?, red. M. Lisiecki, Warszawa 2001, s. 53-62;
  5. Zwierzchnictwo starosty nad powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami jako forma kontroli społecznej, [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, red. El. Ura, Rzeszów 2002, s. 65-71;
  6. Wybrane aspekty ustroju powiatowych i wojewódzkich inspekcji, służb i straży zespolonych [współautor: W. Bednarek], [w:] Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, red. J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska, Szczytno 2002, s. 55-65;
  7. Jednostka wobec szczególnych przejawów imperium, [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. S. Pikulski, Olsztyn 2002, s. 521-530;
  8. Służby, inspekcje i straże w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, red. S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dobkowski, Olsztyn 2002, s. 95-102;
  9. Europeizacja normatywnych podstaw działania policji administracyjnych, [w:] Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, red. J. Sługocki, Szczecin 2003, s. 409-415;
  10. Europeanisation of Normative Grounds for Actions of Administrative Polices,[w:] Public Administration and Administrative Law in the Face of the European Integration, red. J. Sługocki, s. 392-398;
  11. Struktura interesu publicznego a zasady rozdzielenia odpowiedzialności publicznoprawnej w administracji, [w:] Państwo, administracja, jednostka – nowy wymiar, red. El. Ura, Rzeszów 2004, s. 91-109;
  12. Z dziejów samodzielnych studiów administracyjnych w Olsztynie,[w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek i J. Dobkowski, Olsztyn 2004, s. 9-17;
  13. Zagadnienie ewolucji statusu publicznoprawnego terenowych policji administracyjnych w III RP,[w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek, J. Dobkowski, Olsztyn 2004, s. 74-112;
  14. Administracyjnoprawna regulacja stanów nadzwyczajnych w Polsce [współautor: W. Dzieliński],[w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek, J. Dobkowski, Olsztyn 2004, s. 113-155;
  15. Kilka uwag o Europejskim kodeksie etyki policyjnej, [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005, s. 122-138;
  16. Służba przygotowawcza jako element naboru do służby cywilnej i forma szkolenia kadr biurokratycznych w administracji rządowej [współautor: J. Stankiewicz], [w:] Biurokracja, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2006, s. 149-164;
  17. Powiatowa administracja zespolona, Zagadnienia organizacyjno-prawne, [w:] Sprawność administracji samorządowej, red. El. Ura, Rzeszów 2006, s. 94-108;
  18. Zagadnienie wolności wyboru miejsca zamieszkania i pobytu na tle europeizacji polskiego prawa administracyjnego [współautor: B. Dobkowska], [w:] Swobodny przepływ osób w perspektywie europejskiego procesu integracji, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, O. Kędzierska, Bari – Olsztyn 2006, s. 369-378;
  19. Rzecz o kształceniu prawników w Olsztynie, [w:] Prawo – Administracja – Policja, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2006, s. 20-32;
  20. Niektóre zagadnienia prawne stopni naukowych, [w:] Prawo – Administracja – Policja, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2006, s. 360-377;
  21. Pojęcie policji administracyjnej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Administracyjnego, red. J. Zimmermann, Kraków 2007, s. 143-159;
  22. Kodeksy jako prawna forma wyrażania etycznych powinności w administracji, [w:] Problemy współczesnego ustrojoznawstwa, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2007, s. 233-245;
  23. Charakter prawny kodeksów etycznych i kodeksów postępowania urzędników publicznych i wybieralnych przedstawicieli do organów administracyjnych, [w:] Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007, s. 163-173;
  24. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi), [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, red. El. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny, Rzeszów 2008, s. 159-172;
  25. Multi-level government – zarys koncepcji [współautor: J. Stankiewicz], [w:] Polityka administracyjna, red. J. Łukasiewicz, Rzeszów 2008, s. 603-614;
  26. Kompetencja administracyjna (niektóre uwagi na kanwie pracy A. Matczaka, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004), [w:] Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea, t. I, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2008, s. 109-116;
  27. Kryteria nauki administracji [w:] Nowe kierunki działań administracji w Polsce i Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009, s. 50-60;
  28. Doskonalenie etyczne pracowników służby cywilnej w ramach służby przygotowawczej, [w:] Biznes – Prawo – Etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Warszawa 2009, s. 233-248;
  29. Kwiatuszki administracyjne w życiu studenckim, [w:] Absurdy w polskim prawie, red. M. Skinder, Bydgoszcz 2009, s. 50-58;
  30. Oficjalne propozycje reformy ustroju lokalnego we Francji, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2009, s. 119-134;
  31. Kodeks dobrej administracji Rady Europy. Geneza – Charakter – Treści, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 129-144;
  32. Istota służby przygotowawczej w polskiej służbie cywilnej, [w:] Prawne
   i aksjologiczne aspekty służby publicznej
   , red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin-Warszawa 2010, s. 175-189;
  33. Nauka i nauczanie polskiego prawa administracyjnego na emigracji, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Warszawa 2010, s. 77-98;
  34. Zasady organizacji Policji, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. El. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2010, s. 311-321;
  35. Skarga powszechna jako środek przeciwdziałania bezczynności administracji publicznej, [w:] Zapobieganie bezczynności administracji publicznej. Zarys problematyki, red. R. Suwaj, M. Perkowski, Białystok 2010, s. 97-112;
  36. Funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach homocracy, [w:] Demokratyczne państwo prawne in statu nascendi. W 20-lecie trudnych początków transformacji ustrojowej i prawnej, red. T. Jasudowicz, Bydgoszcz 2010, s. 153-168;
  37. Desygnaty prawne współczesnego uniwersytetu, [w:] Międzynarodowy wymiar i kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego. Zagadnienia prawne i systemowe, red. M. Skinder, Bydgoszcz 2011, s. 22-35;
  38. Wybrane zadania gminy ze sfery infrastruktury społecznej [współautor:
   P. Sobotko], [w:] Organizacyjne i prawne problemy samorządu terytorialnego, red. S. Kamosiński, Bydgoszcz 2011, s. 25-44;
  39. Détournement de pouvoir, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011, s. 253-274;
  40. Kojurysdykcja w rozstrzyganiu wybranych spraw indywidualnych z zakresu publicznego prawa rzeczowego, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2011, s. 441-457;
  41. Sytuacja studenta i absolwenta kierunku administracja na rynku pracy jako przedmiot badań naukowych, [w:] Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy, red. J. Dobkowski, Bydgoszcz 2011, s. 7-9;
  42. Zasady naboru do służby publicznej, [w:] Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy, red. J. Dobkowski, Bydgoszcz 2011, s. 101-118;
  43. Wszczęcie postępowania administracyjnego na żądanie strony po nowelizacji k.p.a. [współautor: R. Suwaj], [w:], Funkcjonowanie samorządu gminnego w Polsce, red. P. Pietrasz, K. Gawrońska, D. Kościuk, J. Kulikowska-Kulesza, M. Perkowska, Białystok 2011, s. 25-42;
  44. Pracownik socjalny w Polsce w kontekście europejskim i porównawczym (preliminaria), [w:] Jeden świat – wiele kultur: Porządek prawno-społeczny a problemy współczesnego świata, red. S. Dąbrowa, M. Czakowski, Bydgoszcz 2011, s. 51-62;
  45. Opinia komendanta Policji w zabezpieczeniu imprezy masowej, [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych, red. El. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2012, s. 46-56;
  46. Na marginesie problematyki zwalczania bezczynności organu w postępowaniu administracyjnym [współautor: R. Suwaj], [w:] Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010–2011, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, G. Sibiga, Warszawa 2012, s. 149-165;
  47. Wielopostaciowość gminy w Polsce, [w:] Kryzys prawa administracyjnego? T. I: Jakość prawa administracyjnego, red. D. R. Kijowski, A. Suławko-Karetko, A. Miruć, Warszawa 2012, s. 253-272;
  48. Konterfekt prawniczy prof. dra (dra h.c.) Jerzego Augusta Bolesława Gawendy (1917-2000), [w:] Polska myśl prawnicza w XIX i XX wieku, red. P. Majer, M. Seroka, K. M. Wojciechowski, Olsztyn 2012, s. 65-78;
  49. Des conditions juridiques de la politique administrative en Pologne contemporaine, [w:] Les problèmes théoriques de la science administrative. Livre d’Or en hommage au Professeur Jerzy Stefan Langrod, red. J. Niczyporuk, Bruxelles – Paris 2012, s. 323-329;
  50. Meandry regulacji wędkarstwa w prawie polskim, [w:] Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji,red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Rzeszów 2012, s. 537-553;
  51. Naprawianie szkód i wyrównywanie strat majątkowych w polskim prawie administracyjnym [w:]Odszkodowanie i zadośćuczynienie w prawie polskim, red. I. Zgoliński, Bydgoszcz 2012, s. 125-145;
  52. Czy K.p.a. statuuje prawo do szybkiego rozpatrzenia sprawy? [w:] Studia
   z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea
   , t. II, red. J. Sługocki, Bydgoszcz 2012, s. 121-136;
  53. Uprawnienia związku zawodowego w zakresie jednostronnego rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy z mianowanym nauczycielemakademickim [współautor: P. Sobotko], [w:] Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, red. J. Pakuła, Toruń 2013, s. 323-331;
  54. Status jednostki w prawie administracyjnym (generalia), [w:] Człowiek w społeczeństwie i prawie, red. M. Czakowska, J. Kutta, Bydgoszcz 2013, s. 235-242;
  55. Meanders of fishing regulations in polish law [w:] Assessment of legal model of environ mental protection in Poland and Slovakia, ed. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Košice 2013, s. 482-296;
  56. Recepcja dorobku Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Monachium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, [w:] Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny, red. W. Brzęk, K. Novikova, S. Ćmiel, Józefów 2013, s. 149-161;
  57. Skutki wpływu przekształcenia modelu organu wykonawczego powiatu na funkcjonowanie administracji powiatowej, [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska,, Wolters Kluwer 2014, s. 74-86;
  58. Zasady przyznawania zasiłków z tytułu rezygnacji bądź niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą dotkniętą niepełnosprawnością [współautor: P. Sobotko], [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Lublin 2015, s. 356-383;
  59. W sprawie głównego urzędu administracji publicznej, [w:] Wybrane zagadnienia efektywności instytucji publicznych, red. B. Puczkowski, A. Skonieczek, Olsztyn 2015, s. 215-225;
  60. O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Współczesne problemy prawa, Tom 1, red. I. Nowicka, D. Mocarska, Szczytno 2015, s. 141-162;
  61. W sprawie zasady wykonawczości Policji [w:] 95 lat służb policyjnych w Polsce. Teoria i praktyka, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015, s. 118-128.
  62. Subsydiarność horyzontalna (aspekty administracyjnoprawne), [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania. Księga pamiątkowa prof. zw. dra hab. Ernesta Knosali,  red. L. Zacharko, A. Matan, D. Gregorczyk, Katowice 2015,  s. 79-89;
  63. Generalna klauzula policyjna, [w:] Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga Jubileuszowa prof. dr. hab. Stanisława Pikulskiego, red. J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka, Szczytno 2015, s. 313-324;
  64. Ustrój prawny organów postępowania administracyjnego w sprawach samorządowych wobec wyzwań współczesności, [w:] Bariery, wyzwania i perspektywy przekształceń samorządu terytorialnego w Polsce, red. S. Sagan, M. Sitek, Józefów 2016, s. 199-220;
  65. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, [w:] Misja publiczna – wspólnota – państwo: Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, red. A. Mednis, T. II, Wrocław 2016, s. 291-300;
  66. Kategorie i pojęcia nauki prawa administracyjnego opisujące pozycję prawną jednostki wobec władzy publicznej [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016, s. 31-50;
  67. Актуальність поглядів Юрія Панейка на сутність самоврядування в сучасній польській адміністративно-правовій доктрині, [w:] Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами проф. Ю. Панейка), O. P. Радишевська i in., Центр політико-правових реформ, Київський осередок асоціації фахівців адміністративного права, Центр польського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дакор, Київ 2016, s. 421-429;
  68. Бібліографічний список публікацій Професора Юрія Кароля Панейка (1886–1973), [w:] Наука адміністрації й адміністративного права. Загальна частина (за викладами проф. Ю. Панейка), O. P. Радишевська i in., Центр політико-правових реформ, Київський осередок асоціації фахівців адміністративного права, Центр польського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дакор, Київ 2016, s. 430-446;
  69. Zasada względnego pierwszeństwa organizacji pozarządowych przed administracją publiczną w wykonywaniu jej zadań, [w:] Organizacje pozarządowe a samorząd – 25 lat doświadczeń, red. U. Szymańska, P. Majer, M. Falej, Olsztyn 2016, s. 63-73;
  70. Prawa socjalne osób niepełnosprawnych i ich realizacja na przykładzie przyznawania świadczeń z PFRON [współautor: P. Sobotko], [w:] W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, J. Pastwa, Warszawa 2016, s. 335-347;
  71. Akt administracyjny fakultatywną formą załatwiania spraw samorządowych na przykładzie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego, [w:] Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego, red. E. Feret, M. Sitek, J. Dobkowski, I. Palus, Józefów2016, s. 23-33;
  72. Prawo migracyjne a azyl kościelny, [w:] Prawnoadministracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych, red. B. Jaworski i M. Ura, Rzeszów 2017, s. 8-17;
  73. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów – Sandomierz 2017, s. 537-550;
  74. Zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, [w:] O prawie administracyjnym i administracji. Refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, red. B. Jaworska-Dębska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 133-148;
  75. Nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi), [w:] Z problematyki prawnej samorządu terytorialnego. Księga dla uczczenia 70. rocznicy urodzin oraz 45. rocznicy pracy naukowej Profesora Zbigniewa Janku, red. M. Szewczyk, Poznań 2017, s. 33-43;
  76. O państwie prawa Profesora Bronisława Jastrzębskiego słów kilka, [w:] Przemiany cywilizacyjne, a funkcjonowanie administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Strzelecki, M. Giżyńska, Płock 2017, s. 7-16;
  77. Sprawa weryfikacji nadań gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych,  [w:] Przemiany cywilizacyjne, a funkcjonowanie administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Strzelecki, M. Giżyńska, Płock 2017, s. 81-95;
  78. Znaczenie generalnych klauzul kompetencyjnych w delimitacji sfer odpowiedzialności państwa i samorządu terytorialnego w sprawach ochrony porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli, [w:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017, s. 9-17;
  79. Korzystanie przez Policję z pomocy, [w:] Meandry prawa - teoria i praktyka. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Mieczysława Goettela, red. E. Pływaczewski, J. Bryk, Szczytno 2017, s. 99-112.
  80. Prawo do wypoczynku – spokój publiczny – samorząd terytorialny, [w:] Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2018, 295-305.
  81. Z problematyki modeli Policji, [w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie. red. M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Warszawa 2018, s. 137-144.
  82. Zakres i zasady komasacji terenów inwestycyjnych, [w:] Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2018, s. 61-79 [współautor P. Sobotko].
  83. Zagadnienie nieważności postępowania administracyjnego (na przykładzie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego), [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. D. Kijowski, J. Jagielski, Warszawa 2018, s. 299-312.
  84. Słów kilka o tzw. rozstrzygnięciach bezpośrednich, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, red. J. Jagielski, M. Wierzbowski, Warszawa 2018, s. 160-168.
  85. Integracja cudzoziemców i nabywanie przez nich nieruchomości, [w:] Współczesne problemy prawa, Tom 3: Polityka migracyjna, red. I. Nowicka, D. Mocarska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2018, s. 25-36.
  86. Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego w świetle art. 2 EKSL, [w:] Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2018, s. 121-130.
  87. Kryteria kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, Tom 1: Elementy aksjologii gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, red. M. Smaga, M. Winiarz, Kraków 2018, s. 75-87.
  88. Generalna klauzula policyjna w samorządzie terytorialnym, [w:] Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, red. B. Bębenek, G. Gadomska G., S. Kubeł, A. Sęk, Pułtusk 2018, s. 159-173.
  89. Zakres działania wspólnot religijnych w sferze administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa i rodziny [w:] Prawo w służbie małżeństwu i rodzinie. Księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. M. Różański, J. Krzywkowska i M. Rzewuska, Olsztyn 2018, s. 153-164.
  90. Nadzór i kontrola nad Polskim Czerwonym Krzyżem [w:] Organizacje pozarządowe w stuleciu Polski niepodległej, red. M. Seroka, U. Szymańska, Olsztyn 2018, s. 9-17.
  91. The social role of water areas in Poland,[w:] Local government: task, organization, functioning, red. M. Bujnakova, E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Koszyce 2018, s. 330-333.
  92. „Personalne” rejestry teleinformatyczne w gminie a ochrona praw jednostki, [w:] Wybrane aspekty informatyzacji w samorządach a zasada dobrej administracji, red. M. Sitek, P. B. Zientarski, Warszawa 2019, s. 35-50.
  93. Rozwój instytucjonalny administracji samorządowej wobec władztwa organizacyjnego w gminie,[w:] Wybrane aspekty realizacji zasady zrównoważonego rozwoju samorządu terytorialnego, red. M. Sitek, P. B. Zientarski, Warszawa 2019, s. 33- 42.
  94. Upodmiotowienie polityczne wspólnot samorządowych w państwie unitarnym(zarys problemu) [w:] Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2019, s. 181-191.
  95. Problem „beneficium novorum” w postępowaniu w przedmiocie przyznawania środków na naukę, [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz i in., Warszawa 2019, s. 181-193.
  96. Компьютерные базы данных, содержащие персональную информацию, и доказательственное право [The probative value of data media of electronic public registers], [w:] Цифровая экономика: проблемы правового регулирования, red. В. В. Зайцев, О. А. Серова, Москва 2019, s. 113-118.
  97. Ewolucja pojęcia „formacja” w polskim prawie administracyjnym, [w] 100-lecie Policji. Organizacja i funkcjonowanie, red. E. Ura, S. Pieprzny, M. Pomykała, Rzeszów 2019, s. 40-52.
  98. Zespolenie w terytorialnej administracji publicznej (wykład autoryzowany), [w:] Samorząd terytorialny Polski w trzeciej dekadzie transformacji: wybrane zagadnienia, red. J. Kawa, A. Skonieczek, Olsztyn 2019, s. 13-17.
  99. Podręcznik Rady Europy pt. Administracja i Ty z 2018 r. jako źródło standardów administracyjnych?, [w:] Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki, Warszawa 2020, s. 852-864.
  100. Policja sądowa. Organizacja i funkcjonowanie, [w:] Policja: aspekty administracyjnoprawne. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Pieprznemu, red. E. Ura, Toruń, 2020, s. 39-51.
  101. Prawne podstawy aktywności szkół wyższych w tworzeniu warunków ochrony środowiska i ochrony przyrody, [w:] Człowiek a środowisko, red. R. Górecki, Olsztyn 2020, s. 15-30.
  102. Akademicka nauka i nauczanie prawa administracyjnego w Olsztynie w latach 1993-2018, [w:] Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego: 25 lat rozwoju: od Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie do Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. J. Dobkowski, P. Sobotko, J. Goerick, Olsztyn, 2020, s. 13-26.
  103. Problem „administratywizacji” samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego: 25 lat rozwoju: od Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie do Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. J. Dobkowski, P. Sobotko, J. Goerick, Olsztyn, 2020, s. 41-50.
  104. Lasy – drogi – prawo, [w:] Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza, red. S. Bentkowski, J. Dobkowski, M. A. Ziniewicz, Olsztyn, 2021, s. 53-65.
  105. Anglosaskie koncepcje dobrego samorządu terytorialnego, [w:] Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej, red. M. Stec, K. Małysa-Sulińska, Warszawa 2021, s. 222-231.
  106. Z problematyki sądowej kontroli administracji publicznej i zapewnienia prawa do sądu w sprawach administracyjnych, [w:] Kryzys, stagnacja, renesans? Prawo administracyjne przyszłości. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Jagielskiego, red. M. Cherka, P. Gołaszewski, J. Piecha, M. Wierzbowski, Warszawa 2021, s. 845-858.
  107. Zasada jednolitości jako dyrektywa organizacji formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, [w:] Policja - między historią a prawem : studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, red. J. Dobkowski, N. Kasparek, A. Misiuk, Olsztyn 2022, s. 363-382.
  108. Zagadnienie jurydyfikacji administracyjnej, [w:] Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, red. M Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś, Warszawa 2022, s. 457-466.
  109. O nieporozumieniu zwanym „nauką administracji” pięćdziesiąt lat później, [w:] Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki - Inspiracje – Krytyka, red. T. Bąkowski, M. Bogusz, Gdańsk 2022, s. 181-192.
  110. Decyzje administracyjne bez podpisu (de lege lata i de lege ferenda), [w:] Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, red. A. Matan, Warszawa 2022, s. 127-138.
  111. O nazwach gmin, powiatów i województw, [w:] W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, red. K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański, Warszawa 2022, s. 443-453.

Redakcje monografii 

 1. Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego, [współredaktorzy:
  S. Pikulski, W. Pływaczewski], Wydział Prawa i Administracji UWM, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Towarzystwo Policystyczne w Olsztynie, Olsztyn 2002, ss. 438.
 2. Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, [współredaktor:
  W. Bednarek], Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, ss. 212.
 3. Prawo – Administracja – Policja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006, ss. 478.
 4. Bronisław Jastrzębski, Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP (wybór z publikacji artykułów), [współredaktorzy: Z. Kruszewski, J. Sługocki, J. Dobkowski, J. Strzelecki], Płock 2007, ss. 492.
 5. Problemy współczesnego ustrojoznawstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 640.
 6. „Studia Prawnoustrojowe” Nr 13 (Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), [współredaktor: B. Sitek], Olsztyn 2011, ss. 459.
 7. Student i absolwent kierunku administracja na rynku pracy, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011, ss. 236.
 8. „Studia Prawnoustrojowe” Nr 18, Olsztyn 2012, ss. 230.
 9. Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, [współredaktorzy: M. Sitek, E. Feret, I. Palus], Józefów 2016, ss. 178.
 10. Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego. Katedra Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji UWM: 25 lat rozwoju, Olsztyn 2020 [współredaktorzy: P. Sobotko, J. Goerick], ss. 319.
 11. Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza, Olsztyn 2021 [współredaktorzy: S. Bentkowski, M. A. Ziniewicz], ss. 172.
 12. Policja - między historią a prawem: studia ofiarowane Profesorowi Piotrowi Majerowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2022, [współredaktorzy: N. Kasparek, A. Misiuk], ss. 831.

Recenzje

 1. Stanisław Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, ss. 198, „Przegląd Policyjny”, 2004, Nr 1-2, s. 247-251;
 2. Tadeusz Kiełkowski, Sprawa administracyjna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004, ss. 207, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 3, Olsztyn 2004, s. 239-243;
 3. Janusz Sługocki, Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, ss. 501, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 3, Olsztyn 2004, s. 244-248;
 4. Michał Możdżeń-Marcinkowski, Agencja nieruchomości rolnych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, ss. 298, [w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek, J. Dobkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 189-194;
 5. Adam Habuda, Granice uznania administracyjnego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2004, ss. 230, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 4, Olsztyn 2006, s. 111-120 [współautor: J. Orłowski];
 6. Stanisław Pieprzny, Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
  w prawie administracyjnym
  , Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 336, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008, Nr 6, s. 86-89;
 7. Jerzy Panejko, Teoretyczne podstawy samorządu (Теоретичні основи самоврядування), Літопис, Lwów 2002, ss. 196, „Samorząd Terytorialny” 2010, Nr 9, s. 82-88;
 8. Joanna Krystyna Pyłat, PUNO – Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk-Londyn 2010,
  ss. 288, „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2011, Nr 2 (18), s. 129-138;
 9. Zenobiusz Sokoluk, Teoria policji (Теорія поліції), Видавництво „Гадяч”, Hadyach 2005, ss. 206, „Samorząd Terytorialny” 2012, Nr 1-2, s. 156-163;
 10. Олена Марківна Бориславська, Ірина Богданівн Заверуха, Едуард Миколайович Захарченко, Олексій Вікторович Курінний, Андрій Михайлович Школик, Ніколь Топпервін, Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України, Центр політико-правових реформ, Київ 2012, ss. 212 „Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe” 2013, Nr 1 (21), s. 62-67.

Sprawozdania

 1. Sesja naukowa pt. Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Sprawozdanie z sesji naukowej, [w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek, J. Dobkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 195-197.
 2. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Jednostka
  w demokratycznym państwie prawa
  ,[w:] Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, red. W. Bednarek, J. Dobkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s. 200-204.
 3. Jubileusz Profesora Wincentego Bednarka, „Wiadomości Uniwersyteckie [UWM]” 2007, Nr 1, s. 15.
 4. Problemy współczesnego ustrojoznawstwa. Sesja naukowa połączona
  z wręczeniem Księgi Jubileuszowej Profesorowi Bronisławowi Jastrzębskiemu, Olsztyn – Iława, 21-22 września 2007 r.
  , „Administracja. Teoria – Praktyka – Dydaktyka”, 2008, Nr 7-8, s. 232-246.
 5. Sprawozdanie z wizyty Prezesa Trybunału Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (Olsztyn, 17 kwietnia 2009 r.), „Studia Prawnoustrojowe” Nr 9, Olsztyn 2009, s. 531-533 [skrót: „Wiadomości Uniwersyteckie [UWM]” 2009, Nr 5, s. 13];
 6. Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (Szczecin, 16-18 kwietnia 2009 r.), „Studia Prawnoustrojowe” Nr 9, Olsztyn 2009,
  s. 535-537  [skrót: „Wiadomości Uniwersyteckie [UWM]” 2009, Nr 5, s. 20].
 7. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Samorząd terytorialny w Polsce i Europie – doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, „Administracja. Teoria – Praktyka – Dydaktyka”, 2009, Nr 2, s. 218-225.
 8. Sprawozdanie z seminarium naukowego nt. Osobowość Emanuela Iserzona
  i jego wpływ na kodyfikację postępowania administracyjnego w Polsce
  , Olsztyn, 17 grudnia 2009 r. [współautor: A. Sylwestrzak], „Studia Prawnoustrojowe” Nr 11, Olsztyn 2010, s. 443-449.

Twórcze prace zawodowe

 1. Komentarz do art. 193, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, LEX/el. 2017;
 2. Komentarz do art. 193, [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, P. Stec, Warszawa 2018, s. 832-842.
 3. Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o strażach gminnych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, „Ekspertyzy i opracowania Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego” nr 73, 2019, s. 1-6.

Prace popularno-naukowe

 1. Problemy współczesnego ustrojoznawstwa – Suplement,Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, red. J. Dobkowski, Olsztyn 2008, ss. 114.
 2. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wincenty Bednarek (1936-2016), „Studia Prawnoustrojowe”, nr 34, s. 139-141;
 3. Wspomnienie o Wincentym Bednarku (1936–2016), „Journal of Modern Science” 2017, nr 1/32, s. 9-10.
 4. Emerytowany profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie  Wincenty Bednarek (1936-2016), Przegląd Policyjny” 2017, nr 1 (125), s. 141-144.
 5. Emerytowany profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Eugeniusz Tadeusz Kędra (1937-2017) „Studia Prawnoustrojowe”, nr 39, s. 339-344.
 6. Generał z Zatorza. Franciszek K. Ostrowski (1866-1957), „Debata” Nr 12 (135), 2018, s. 17-20.
 7. Konterfekt naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Profesora Bronisława Jastrzębskiego, red. J. Dobkowski, Warszawa, 2020, ss. 376.
 8. 20 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021 [współredaktorzy: P. Majer, T. Majer], s. 343.

Podręczniki i skrypty

 1. Administracja oświaty i nauki, [w:] Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, [współautor: B. Łata], s. 121-136.
 2. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 137-164.
 3. Podstawowe instytucje prawa karnego skarbowego [współautorzy: W. Bednarek, Z. Kopacz], Olsztyn 2001, ss. 224.
 4. Określenie administracji, jej cechy i funkcje, [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i orzecznictwa, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 7-16.
 5. Podstawowe wiadomości o prawie administracyjnym i jego nauce, [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i orzecznictwa, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 17-27.
 6. Podstawowe teoretyczne konstrukcje nauki prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i orzecznictwa, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 28-42.
 7. Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa policyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i orzecznictwa, red. W. Bednarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 254-263.
 8. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, Olsztyn 2004, ss. 212;
 9. Procedury w administracji, Olsztyn 2004, ss. 200.
 10. Nauka administracji [współautorzy: Z. Kopacz, J. P. Stankiewicz], Olsztyn 2006, ss. 104.
 11. Prawo administracyjne, [w:] I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, red. M. Łojko, Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn 2008, s. 29-38.
 12. System prawny i organizacyjny pomocy społecznej w wybranych państwach, w szczególności w państwach członkowskich Unii Europejskiej,[w:] Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi, red. M. Łojko, Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn 2008, s. 5-14.
 13. Systemy pomocy społecznej w wybranych państwach w szczególności
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia organizacyjno-prawne
  , [w:] Praca socjalna z osobami będącymi ofiarami przemocy, Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn 2010, s. 7-22.
 14. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej,[w:] Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Instytut Kształcenia Kadr, Warszawa 2010, s. 155-162.
 15. Procedury w administracji,[w:] Służba przygotowawcza w służbie cywilnej, Instytut Kształcenia Kadr, Warszawa 2010, s. 163-170.