Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

Kierownik katedry: ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

PRACOWNICY SAMODZIELNI 

ADIUNKCI


ASYSTENCI

DOKTORANCI

 • mgr Monika Krzywkowska

ul. K. Obitza 1 (Centrum Nauk Humanistycznych)
10-725 Olsztyn
pok. 314, tel. 89 / 524 64 27
pok. 313, tel. 89 / 524 64 77

e-mail: kat.prawa.kanonicznego@uwm.edu.pl

SEKRETARIAT KATEDRY

 • Jolanta Urban

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
10-702 Olsztyn
pok. 102, tel. 89 / 524 64 54

KOŁO NAUKOWE
Koło Naukowe Prawników Kanonistów

opiekun naukowy - ks. prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler

pomocniczy opiekun naukowy - dr Justyna Krzywkowska

https://sites.google.com/site/sknpkuwm/

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego Fides

opiekun naukowy - dr Justyna Krzywkowska

pomocniczy opiekun naukowy - ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański

https://pl-pl.facebook.com/fides.olsztyn

 

Aktualne kierunki badawcze:

 • Prawo małżeńskie i rodzinne w aspekcie porównawczym
 • Udział adwokata w sprawach o nieważność małżeństwa
 • Dowodzenie w procesach kanonicznych
 • Badanie świadomości społecznej w zakresie znajomości kanonicznego prawa procesowego i stosowania go
 • Stan prawa wyznaniowego w Polsce
 • Współdziałanie organów RP ze związkami wyznaniowymi w zakresie wspierania oraz ochrony małżeństwa i rodziny
 • Współdziałanie instytucji samorządowych i społecznych ze związkami wyznaniowymi w zakresie przygotowania do zawarcia małżeństwa
 • Współdziałanie instytucji państwowych, samorządowych i społecznych ze związkami wyznaniowymi w zakresie ochrony dóbr kultury
 • Prawne podstawy zmian organizacji terytorialnej Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce
 • Akta stanu cywilnego. Analiza doktrynalno-prawa
 • Problematyka wychowania w pracach Sejmu III Rzeczypospolitej w latach 1989-1997
 • Współdziałanie władz publicznych oraz związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej w celu propagowania dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Pracownicy katedry aktywnie uczestniczą w wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, wygłaszając referaty lub zabierając głos w dyskusji. Pracownicy katedry należą do kilku towarzystw naukowych i stowarzyszeń (m.in. Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo), gdzie  w niektórych z nich zasiadają we władzach. Katedra współpracuje naukowo z ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą. Niektórzy z pracowników katedry uczestniczyli w realizacji projektów badawczych i grantów naukowych, oceniali wnioski o finansowanie badań z MNiSW.

Osiągnięcia katedry:

 • uzyskanie stanowiska profesora zwyczajnego przez ks. Ryszarda Sztychmilera (2002)
 • nagroda zespołowa II stopnia Rektora UWM dla ks. prof. dr hab. Ryszarda Sztychmilera, za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (1.10.2004)
 • uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych przez Justynę Krzywkowską (9.11.2010)

 

Działalność katedry:

1)      Organizacja konferencji i seminariów naukowych:

4-5 XI 2005 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jan Paweł II Prawodawca i Sługa Prawa Bożego”

9 V 2007 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. „Media a wartości”

9-11 V 2008 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym”

22 IV 2009 – I Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Zawieranie małżeństwa w różnych systemach prawnych, religiach, kulturach”

21-22 IV 2010 – I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Współpraca sądu ze stronami, adwokatami i pełnomocnikami”

11 V 2011 – II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Małżeństwo na całe życie?”

7-8 V 2012 – I Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego pt. „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”

11-13 IV 2013 – Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Prawa Kanonicznego pt. „Funkcje i urzędy dostępne świeckim w Kościele”

9 V 2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa  pt. „Rodzina w prawie”

9-10 V 2013 – III Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Jak przygotować do małżeństwa?”

12 XII 2013 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Archiwa - prawo - Kościół”

27 II 2014 – II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Kanonicznego pt. „Czy każdy ma prawo do sakramentów i sakramentaliów?”

3 IV 2014 – Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. „Dokumenty dotyczące stanu osób w Kościele katolickim”

8-9 V 2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”

27 XI 2014 – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Ochrona dóbr kultury. Aktualne problemy”

26 II 2015 – III Ogólnopolskie Seminarium Prawa Kanonicznego pt. „Prawo o nauczaniu w Kościele”

6-7 V 2015 – IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego pt. „Wychowanie moralne i religijne”

 

2)      Organizacja konkursów wiedzy

Konkurs Wiedzy z Prawa Kanonicznego – nieprzerwanie od roku akademickiego 2008/2009

Konkurs Wiedzy z Prawa Wyznaniowego – nieprzerwanie od roku akademickiego 2009/2010