katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego

Kierownik: dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM

 


ADIUNKCI


ASYSTENCI

 DOKTORANCI

 • mgr Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło
 • mgr Anna Kledyńska
 • mgr Aleksandra Majorkiewicz
 • mgr Anna Cekała
 • mgr Michal Gornowicz

ul. B. Dybowskiego 11 (Centrum Konferencyjne)
10-719 Olsztyn
pok. 12, tel. 89 / 524 64 81

SEKRETARIAT KATEDRY

 • mgr Agnieszka Przybylska

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA) 
10-702 Olsztyn
pok. 101, tel. 89 / 524 64 91

 • poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:00

KOŁO NAUKOWE

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Ustrój prawny przedsiębiorców;
 • Umowy gospodarcze dwustronnie profesjonalne;
 • Formy i środki ingerencji państwa w gospodarkę wolnorynkową RP ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konkurencji w tym pomocy publicznej dla przedsiębiorców ze środków krajowych i unijnych;
 • Europejskie prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa konkurencji oraz ochrony własności przemysłowej;


Głównym tematem badawczym Katedry Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego jest problematyka ustroju prawnego przedsiębiorców oraz umowy gospodarcze dwustronnie profesjonalne. Znaczące miejsce zajmują również zagadnienia dotyczące form i środków ingerencji państwa w gospodarkę wolnorynkową RP.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:


W latach 2001 - 2007 pracownicy Katedry Prawa Gospodarczego opracowali 12 artykułów problemowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz 6 artykułów, które ukazały się w czasopismach nierecenzowanych. Znaczącym osiągnięciem Katedry jest również opublikowanie w 2006 r. pierwszej części podręcznika pt. „Ustrój prawny przedsiębiorców", który został opracowany na potrzeby procesu dydaktycznego. Obecnie przygotowywany jest druga cześć pt. „Umowy gospodarcze dwustronnie profesjonalne". Dużym sukcesem naukowym był czynny udział pracowników Katedry w Konferencji „Kodeks spółek handlowych po pięciu latach" (Wrocław 2005) oraz w II Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów (Wisła 2006). W sumie na konferencjach tych 7 pracowników Katedry zaprezentowało referaty, które zostały zakwalifikowane przez organizatorów do publikacji w materiałach pokonferencyjnych. W celu otwarcia przewodów doktorskich nawiązano kontakty naukowe z pięcioma czołowymi uniwersytetami, ustalając wstępnie opiekunów przygotowywanych prac doktorskich oraz przybliżone terminy otwarcia przewodów doktorskich.

strona internetowa katedry: www.uwm.edu.pl/kpg