Aktualności

Zajęcia dla studentów DRUGIEGO roku studiów doktoranckich 

NAZWA PRZEDMIOTU: „Szkolenie z zakresu aplikacji o projekty badawcze"

TERMIN: 5 MARCA 2020 R., GODZ. 16.00-18.40

MIEJSCE: BIBLIOTEKA UWM, SALA 306, III P. (wejście klatką schodową od strony stadionu)

FORMA ZAJĘĆ: wykład, warsztaty z pracą on-line

PROWADZENIE: Biuro ds. Nauki UWM (dr Anna Zalewska)

ZAJĘCIA KOŃCZĄ SIĘ ZALICZENIEM.

UWAGA!

OBOWIĄZKOWE JEST PRZYNIESIENIE WŁASNEGO LAPTOPA (Z DOBRZE NAŁADOWANĄ BATERIĄ!) DO PRACY ON-LINE W SYSTEMIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH.

PRZED ZAJĘCIAMI KONIECZNE JEST ZADBANIE O WŁASNY DOSTĘP DO SIECI WIFI - EDUROAM. Doktoranci mogą logować się do sieci eduroam na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wyłącznie za pomocą hasła z systemu USOS  (hasło dla doktorantów z literą „d”przed numerem indeksu@student.uwm.edu.pl).

Wskazówki do logowania i użycia instalatora eduroam
http://www.eduroam.uwm.edu.pl/ ,
http://www.eduroam.uwm.edu.pl/index.php?main=usos

 

Zajęcia dla I roku studiów doktoranckich z przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki"

Zajęcia dla I roku studiów doktoranckich z przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki" w dniu 26.03.2019 roku odbędą się w Centrum Nauk Humanistycznych ul. K. Obitza 1 - Aula  nr 30 .

SZKOLENIE BHP - I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników I roku studiów doktoranckich, odbędzie się 13 marca 2019 roku od godz. 16.45 do godz. 20.00 – aula 31 – Centrum Nauk Humanistycznych ul. K. Obitza 1.  Szkolenie kończy się zaliczeniem.  Obecność obowiązkowa.

 

ROZLICZENIE ROKU

Dziekanat informuje, że do rozliczenia roku niezbędne jest złożenie (najpóźniej do 15 września br.) w Dziekanacie sprawozdania z przebiegu badań naukowych wraz z opinią opiekuna naukowego

 sprawozdanie do pobrania

 

DOKTORANCI III ROK STUDIÓW

 Przypomina się, że zgodnie z Regulaminem studiów doktoranckich (załącznik do Uchwały nr 716 Senatu UWM z dnia 24.04.2015 r.)

  1. Doktorant jest obowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż do końca trzeciego roku studiów (§ 11 ust. 2 pkt 4),
  2. Kierownik studiów doktoranckich może skreślić doktoranta z listy uczestników studiów w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w § 11 ust. 2 pkt 4.
 
 
PROTOKOŁY OCEN
 
Doktoranci prowadzący samodzielnie zajęcia zobowiązani są do niezwłocznego złożenia protokołów ocen we właściwym dziekanacie.

 

STYPENDIA SOCJALNE I SPECJALNE

Wnioski o stypendium socjalne i specjalne należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich pok. 02 (w godzinach urzędowania dziekanatu) do dnia 10. każdego miesiąca.

 

Szanowni Państwo,

zajęcia dla IV roku studiów doktoranckich z przedmiotów:

-„Przedsiębiorczość” zaplanowane na dzień  6 i 13 listopada  2018 roku zostają odwołane.

-„Filozofia” zaplanowane na dzień 6 listopada 2018 roku zostają odwołane.

Rekomendacja Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia wniosków dotyczących ubiegania się o środki na badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz doktorantów.

 

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów mogą być składane do 5 paździenika od środy do piątku w godz. 15.00-17.00 p. 109 Ink.

 

Badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców

Szanowni Państwo,
 
W terminie do dnia 7.09.2018 r. zbierane będą w kancelarii Wydziału wnioski na badania naukowe służące rozwojowi młodych naukowców. 
Dokumenty  potrzebne do złożenia wniosku określone są w Uchwale Rady Wydziału PiA 30/2017/D z dnia 15 grudnia 2017
 
 
II rok studia doktoranckie
 
Odwołane zajęcia z prof. Jarosławem Dobkowskim w dniu 05.03.2018 z powodu choroby. 
 
Szkolenie BHP
 
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczestników I roku studiów doktoranckich, odbędzie się 15 marca 2018 roku,  godz. 13.15-16.30, Aula im. M. G. Dietrichów – Centrum Nauk Humanistycznych, ul. K. Obitza 1.
 
Zajęcia poprowadzi Pani dr Jolanta Fieducik.
 
Nabór uzupełniający do Komisji Prawnej KRD
 
W związku z końcowymi pracami nad nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także aktami wykonawczymi do tej ustawy, Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mając na względzie konieczność zapewnienia najwyższej jakości opinii prawnych, prowadzi nabór do Komisji Prawnej KRD. Do jej zadań należy m.in. sporządzanie projektów opinii KRD w sprawie przedstawianych jej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektów aktów prawnych.
 
 
 
DOKTORANCI  II i III ROK
 
W związku z koniecznością złożenia rocznego sprawozdania z przebiegu badań naukowych, proszę o dostarczenie sprawozdania do dziekanatu w terminie do 15 grudnia 2017 r.
 
 

UWAGA!

W związku z tym, że decyzje Rektora oras WKS odnośnie stypendiów doktoranckich będą wysyłane elektronicznie na maila w domenie Uniweryteckiej, każdy doktorant powinien mieć dostęp do swojego konta mailowego.
W przypadku braku dostępu należy osobiście udać się do administratorów poczty UWM (Kortowo ul. Hewelisza 8, budynek dawnej Poczty Polskiej) z ważną legitymacją doktorancką.
 
 

Studia doktoranckie III rok - Zajęcia z przedmiotu Prawo dowodowe w praktyce sądowej i administracyjnej w dniu 16.11.2017 zostały odwołane.

 

Zajęcia z przedmiotu „Etyka w nauce i prawo własności intelektualnej” dla III roku studiów doktoranckich w  dniu 31 października 2017 roku nie odbędą się.

 

Szanowni Państwo
wszyscy wiemy jak ważne dla rozwoju kariery naukowej jest realizowanie grantu naukowego. Zapraszam wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału na szkolenie omawiające najczęściej popełniane błędy w pisaniu grantów naukawych.
Szkolenie odbędzie się 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 11.30 w auli cytrynowej w Centrum Konferencyjnym. Obecność doktorantów - obowiązkowa. 
z pozdrowieniem
prof. M. Różański

 

 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna uprzejmie informuje, że wnisoki na stypendia doktoranckie będą przyjmowane w dniach: 3.10.2017, 4.10.2017 i 5.10.2017 w dziekanacie studiów doktranckich ul. Warszawska 98 pok. 02 w godzinach 9.00 - 13.00.
Termin składania wniosków upływa 5.10.2017 r.

 

 

 

Działając w imieniu Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów WPiA UWM w Olsztynie zapraszamy wszystkich doktorantów naszego wydziału na wybory przedstawicieli WRSD, które odbędą się w dniu 5 października (tj. czwartek) o godzinie 18:00 w Auli Cytrynowej.


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z par. 5 Uchwały Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r. ogłaszam termin składania wniosków o finansowanie projektu badawczego w ramach badań statutowych służących rozwojowi młodych naukowców.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r w kancelarii Wydziału.
Wniosek składać należy na formularzu "Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW" 

1. Poświadczenie promotora lub opiekuna naukowego, jeśli projekt jest częścią dysertacji doktorskiej
2. Dorobek naukowy za ostatni rok kalendarzowy
3. Potwierdzenie złożenia wniosku o grant zewnętrzny złożony w ostatnim roku kalendarzowym.

Uchwała Rady Wydziału nr 3/2017/D z dnia 10 lutego 2017 r.
Wniosek o wykonanie tematu badawczego realizowanego ze środków MNiSW