Wyniki indykacyjnych wyborów Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Wspólnota Akademicka WPiA wybrała!

W dniu 27 czerwca 2024 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Dziekańskiej Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2020-2024. W posiedzeniu uczestniczyli: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM (przewodniczący) oraz członkowie: prof. dr hab. Wojciech Cieślak,  prof. dr hab. Piotr Krajewski, prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM, dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM, dr hab. Joanna Juchniewicz, dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM, dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM, dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM, mgr Anna Jankowska, a także przedstawiciele działających na Wydziale związków zawodowych: dr hab. Małgorzata Augustyniak i dr Marcin Kowalczyk. W spotkaniu brali udział również pełnomocnicy Dziekana i przewodniczący Komisji Dziekańskich: dr hab. Michał Mariański, prof. UWM, dr hab. Edyta Sokalska, dr Krystyna Ziółkowska, dr Katarzyna Jaworska, dr Marcin Adamczyk, dr Monika Giżyńska oraz Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Marcin Dąbrowski.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji przedstawił sprawozdanie z działań podjętych w trakcie upływającej kadencji 2020-2024 r., które zostało jednogłośnie zaakceptowane. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do procedury wskazania kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w kadencji 2024-2028. Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski zgłosił kandydaturę dr hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM, na co ten ostatni wyraził zgodę. Zgłoszona kandydatura uzyskała także poparcie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego. Mimo pytań o dalsze kandydatury, żaden z pozostałych członków Rady Dziekańskiej obecnych na posiedzeniu nie zgłosił innego kandydata na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2024-2028. W związku z tym zamknięto listę kandydatów i przystąpiono do tajnego głosowania.

Obecnych na posiedzeniu Rady Dziekańskiej było 12 osób z głosem stanowczym.

Za kandydaturą dr hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji oddano 12 ważnych głosów.

Rada Dziekańska zdecydowała tym samym, że przedstawi Jego Magnificencji dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM Rektorowi UWM jednego kandydata na Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w osobie dr. hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM. Jednocześnie Rada Dziekańska postanowiła, aby uzasadnienie wyboru kandydatury zostało przyjęte w drodze obiegowej i przekazane Jego Magnificencji wraz z treścią uchwały i wynikami głosowania indykacyjnego.