V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych

W dniu 28 października 2021 r.  odbyła się V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych na temat In dubio pro humanitate” zorganizowana przez pracowników Katedry Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z uwagi na obowiązywanie pandemii koronawirusa Konferencja odbyła się on-line na platformie Teams. Konferencja stanowiła kontynuację zobowiązania podjętego w 2011 r. przez Katedrę – organizacji cyklicznej konferencji naukowej mającej na celu wymianę poglądów teorii i praktyki na fundamentalne problemy dostrzegane w obszarze nauk penalnych.

10-ta rocznica zainicjowania cyklu Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, zbiegła się z obchodami 100-letniej rocznicy urodzin Prof. dra hab. Mariana Cieślaka (1921-2010) - jednego z najwybitniejszych karnistów polskich, tak z zakresu prawa karnego procesowego, jak i materialnego.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wiodących polskich ośrodków naukowych. Obrady zostały podzielone na dwie sesje tematyczne zatytułowane kolejno In dubio pro humanitate” – Principia, oraz „In dubio pro humanitate” in criminalibus iudicium,a także na cztery odrębne panele. Wygłoszono 39 referatów.

Podczas konferencji wielokrotnie podkreślano walory cyklicznej Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych oraz zaangażowania Katedry jako jej organizatora. Szerokim echem w środowisku karnistów odbiła się informacja o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Pani Marcie Romańczuk-Grąckiej, która od początku pełniła funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego WKNP. Wielu Profesorów dało temu wyraz poprzedzając swoje wystąpienia gratulacjami oraz wyrazami uznania z powodu znakomitego wyniku uzyskanego w kolokwium habilitacyjnym. Gest ten był poczytany jako krzepiący wszystkich pracowników ww. Katedry oraz motywujący do dalszej pracy naukowej.