Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez Adama Zienkiewicza

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie pozytywnej oceny dorobku
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej z zakresu teorii i filozofii
prawa zatytułowanej:
„Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Studium
teoretycznoprawne”, Warszawa 2018, ss.441 - Rada Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie
nadała stopień naukowy doktora habilitowanego Adamowi Zienkiewiczowi,
pracownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UWM w Olsztynie.