Monografia "Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym" autorstwa dr Marty Romańczuk-Grąckiej

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się monografia autorstwa dr Marty Romańczuk-Grąckiej pt. "Pojęcie i funkcje przymusu psychicznego w prawie karnym".

Monografia jest próbą komplementarnego ujęcia problematyki przymusu psychicznego w prawie karnym.

Mimo, że od półwiecza pozbawiony jest on podstawy prawnej, powołują się nań niemal wszyscy autorzy aktualnych podręczników akademickich, a często również judykatura w uzasadnieniach do orzeczeń sądowych. Dotychczas nie odpowiedziano jednak na zasadnicze pytanie, w jaki sposób przymus psychiczny jako kategoria pozanormatywna wpływa na ustawowo określone zasady odpowiedzialności karnej. Głównym uzasadnieniem wyboru tematu niniejszej rozprawy jest potrzeba wypełnienia tej luki.

Analizą badawczą objęto m.in.:

  • problem konceptualizacji pojęcia „przymus" na płaszczyźnie językowej, w filozofii oraz w naukach społecznych;
  • kształtowanie się teorii przymusu i jego odmian w nauce prawa karnego;
  • konstytutywne elementy definicji przymusu psychicznego;
  • rozstrzygnięcie relacji terminologicznych z pojęciami o zbliżonych konotacjach;
  • określenie funkcji przymusu psychicznego jako elementu konstrukcji ogólnych prawa karnego;
  • możliwość dokonania subsumpcji przymusu psychicznego pod określony zestaw znamion ustawowych oraz jego wpływ na zakres odpowiedzialności karnej.

Praca ma charakter teoretyczny, odwołuje się jednak do konkretnych rozwiązań normatywnych i praktyki prawniczej. Tym samym jest adresowana do szerokiego grona adresatów: teoretyków prawa, praktyków wymiaru sprawiedliwości, biegłych sądowych, nauczycieli akademickich, jak również studentów kierunku prawo.