Europejski Kongres Prawa Pracy

W dniach 8-10 września 2022 r. na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie, odbył się Europejski Kongres Prawa Pracy pod hasłem „Stosunki przemysłowe a zielona transformacja. W kierunku zrównoważonego wzrostu sprzyjającego inkluzji społecznej”. Kongres odbywa się co 3 lata, a jego organizatorem jest The International Labour and Employment Relations Association (ILERA)

Podczas Kongresu zespół naukowy w składzie dr Katarzyna Jaworska (UWM), dr Michał Barański (UŚ) i dr Anna Piszczek (UŁ) zaprezentował wyniki swoich badań wygłaszając referat pt.  The way to “greening” the workplaces.

Zespół prowadzi innowacyjne badania w celu opracowania polskiego modelu prawnego sprawiedliwej transformacji (Just Transition), w tym także możliwości wykorzystania regulacji z zakresu prawa pracy do ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych.