Dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM wyróżniony przez kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej

W dniach 18 – 20 maja 2022 r. w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu odbyło się Seminarium Analizy Kryminalnej zorganizowane przez kierownictwo Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Podczas obrad omawiano kierunku rozwoju analizy kryminalnej, rolę nowoczesnych technologii w działaniach operacyjnych. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie był reprezentowany przez dr hab. Piotra Chlebowicza, prof. UWM, który prezentował problematykę strategicznej analizy kryminalnej.

Nasz pracownik za wkład w rozwój analizy kryminalnej w KAS otrzymał wyróżnienie, które wręczył Podsekretarz Stanu, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.