Badania naukowe we Francji

            W ramach realizacji działania naukowego (grant Narodowego Centrum Nauki) w którym kierownikiem projektu był dr hab. Michał Mariański zaplanowano wyjazd do Paryża(Francja) gdzie mieszczą się wszystkie instytucja nadzoru nad rynkiem finansowym e Francji tzn. L'Autorité des marchés financiers (AMF) oraz Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

            Tym samym dla pełnej realizacji działania naukowego (Grant NCN pt. Reglamentacja i kontrola nad nowymi technologiami i instrumentami rynku finansowego. Analiza na przykładzie prawa francuskiego) podczas pobytu w Paryżu od 1 do 6 sierpnia 2022 roku w pierwszej kolejności zapoznano się z zasobami oraz zaplanowano dalszy pobyt w Bibliothèque nationale de France (02.08.2022), tego samego dnia po południu, odwiedzono zasoby i zbiory materiałów źródłowych znajdujące się odpowiednio w Conseil. d’Etat (odpowiednik NSA w Polsce) czy Conseil Constitutionnel (odpowiednik Trybunału Konstytucyjnego we Francji. Kolejnego dnia, z uwagi na bliskość ww. instytucji kontynuowano tam kwerendę biblioteczną – której efektem jest pozyskanie wielu bezcennych materiałów źródłowych tak na temat francuskiego nadzoru nad rynkiem jak i prawa francuskiego w ogóle. Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie wizyty w dniach 4 i 5 sierpnia w L'Autorité des marchés financiers (AMF) oraz Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Możliwość analizy szczegółowych opracowań oraz możliwość rozmowy z pracownikami ww. organów dotycząca w szczególności stosunku do regulacji podmiotów transgranicznych oraz nowych technologii, w dobie doświadczeń wyniesionych z okresu pandemii COVID-19, okazała się być bezcenna i bez wątpienia w sposób znaczny wzbogaci zakres badań. Wyniki prowadzonych badań i wizyty w instytucjach francuskich w sierpniu 2022 roku dr hab. Michał Mariański zamierza w najbliższym czasie zaprezentować, poza wskazanymi w sprawozdaniu publikacjami, również w formie referatów na:

- Międzynarodowej Konferencji Naukowej org. przez Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zaplanowanej w dniach 19-21 września 2022 r. - gdzie zostanie wygłoszony referat pt. Kontrola finansów publicznych w prawie francuskim. Wybrane aspekty instytucjonalne

- odbywająca się raz na 4 lata Konferencja Naukowa Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego pt. „Misja prawa finansowego – wyzwania współczesności”, dniach 16-18 października 2022 r. w Rzeszowie - - gdzie zostanie wygłoszony referat pt. Transgraniczność jako podstawowa cecha prawa rynków finansowych.

            Działanie naukowe bez wątpienia przyczyniło się do umożliwienia dalszego rozwoju kariery naukowej poprzez prowadzenie o wiele bardziej pogłębionych analiz niż to miało miejsce w przeszłości poprzez uzyskanie dostępu do materiałów i tekstów źródłowych w 5 odwiedzonych instytucjach (L'Autorité des marchés financiersAutorité de contrôle prudentiel et de résolution, Conseil. d’Etat, Conseil Constitutionnel oraz Bibliothèque nationale de France) których uzyskanie nie byłoby możliwe bez realizacji przedmiotowego działania naukowego.