VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego "Wspieranie małżeństwa i rodziny w ustawodawstwie państwowym i kościelnym"

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego oraz Katedra 
Prawa Cywilnego WPiA UWM, przy współudziale trzech kół naukowych
(Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyznaniowego „Fides”, Studenckie Koło 
Naukowe Prawników Kanonistów, Koło Nauk Cywilistycznych) organizują na 
Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 23 maja 2019 r. 
(czwartek) VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Małżeńskiego i 
Rodzinnego "Wspieranie małżeństwa i rodziny w ustawodawstwie 
państwowym i kościelnym".

Zamierzeniem organizatorów konferencji jest naukowe pogłębienie dyskusji 
na temat różnorodnych instrumentów przewidzianych w prawie służących 
ochronie małżeństwa i rodziny, w kontekście dynamicznie zmieniającej się 
rzeczywistości. Owocem referatów i konferencyjnej dyskusji ma być 
wskazanie możliwych nowych rozwiązań legislacyjnych i praktycznych w 
zakresie lepszego wspierania małżeństwa i rodziny. Tematykę można 
potraktować wielopłaszczyznowo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Propozycje tematów wystąpień można zgłaszać do dnia 15.04.2019 r. na 
adres: konferencja-uwm@wp.pl
Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 
19.04.2019 r. Pełne teksty artykułów należy przesłać na wskazany
wyżej adres do dnia 5.10.2019 r.
Organizatorzy nie przewidują wypłaty honorarium autorskiego za teksty 
zgłoszone do wygłoszenia oraz druku.

Opłata za udział w konferencji wynosi:
- 100 zł dla studentów i doktorantów i obejmuje: koszty uczestnictwa, 
wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), publikację
- 200 zł dla pozostałych osób i obejmuje: koszty uczestnictwa, 
wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), publikację

Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki 
wszystkich referatów.
Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom 
pisemnie w późniejszym terminie.