Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

Kierownik: dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM


ADIUNKCI

DOKTORANCI

 • mgr Natalia Kulbacka-Burakiewicz
 • mgr Patryk Jarosz
 • mgr Karol Jędrzejczyk
 • mgr Kacper Milkowski

KONTAKT

 • ul. Obitza 2,
 • 10-725 Olsztyn, 
 • pok. 120 tel. 89 524-54-95  
 • pok. 121 tel. 89 524-54-96
 • pok. 122 tel. 89 524-54-60 
 • pok. 310 CH tel. 89 524-55-52

 

Sekretariat Katedry

 • mgr Agnieszka Przybylska

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA) 
10-702 Olsztyn
pok. 101, tel. 89 / 524 64 91

 • poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:00

KOŁO NAUKOWE

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego

opiekun - dr Olga Łachacz

Koło Naukowe Międzynarodowej Polityki Penitencjarnej

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Międzynarodowa ochrona środowiska i prawa zwierząt;
 • Problemy ochrony środowiska (drogi publiczne, ekologia, konstytucyjne podstawy ochrony środowiska);
 • Ludność w prawie międzynarodowym (cudzoziemcy, międzynarodowa ochrona praw człowieka, ekstradycja, ENA, mniejszości narodowe i etniczne, swobodny przepływ osób);
 • Rozwiązywanie sporów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem arbitrażu;
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne (opieka dyplomatyczna);
 • Prawo konfliktów zbrojnych (interwencja humanitarna, wyrzeczenie się wojny, ochrona osób cywilnych i kombatantów);
 • Organizacje międzynarodowe (ONZ, sankcje, organizacje europejskie: RE, KBWE/OBWE, WE).

Prowadzone badania są na różnych szczeblach zaawansowania. Jednakże ich efektem są publikacje zwarte i artykułowe.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

Bardzo liczne artykuły - około 40 - były ogłaszane przez pracowników Katedry, zarówno w periodykach krajowych i zagranicznych. Część dorobku piśmienniczego była rezultatem aktywnego udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych, których materiały ukazywały się drukiem. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ten rodzaj pożądanej aktywności cechował także asystentów, którzy uczestniczyli we wspomnianych konferencjach, prezentując tam wystąpienia, korespondujące z ich zainteresowaniami badawczymi.

Trzy osoby o tym statusie opublikowały w sumie 12 artykułów i wystąpień konferencyjnych. Z kolei pracownik o statusie adiunkta opublikował 32 różnego rodzaju pozycje.