Badania statutowe

Zespół ds. Badań Statutowych powołany został uchwałą nr 15/2014/D Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Badań Statutowych.

W skład zespołu wchodzą:

1. ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM - przewodniczący zespołu
2. dr Justyna Krzywkowska - zastępca przewodniczącego zespołu
3. dr inż. Monika Ziniewicz
4.
dr Krystyna Ziółkowska - sekretarz zespołu

5. mgr Adrianna Tymieniecka
6. dr Szymon Kisiel
7. dr Maciej Duda - administrator strony internetowej zespołu

Do kompetencji zespołu należy:

1. wspomaganie i koordynowanie prac związanych z ubieganiem się o środki na badania statutowe,
2. wspomaganie prac związanych z podziałem środków na badania naukowe,
3. wspomaganie prac związanych z rozliczeniem środków na badania naukowe,
4. odbiór tematów badań statutowych,
5. gromadzenie i ewidencja materiałów związanych z wykorzystaniem środków na badania statutowe
6. opiniowanie zleconych spraw związanych z badaniami statutowymi.

Nadzór nad Zespołem ds. Badań Statutowych sprawuje Prodziekan ds. nauki.

Strona internetowa Zespołu ds. Badań Statutowych