Podstawowe informacje

Obrony prac magisterskich i dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

UWAGA STUDENCIE!

Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu (temat w APD, USOSIE i  na stronie tytułowej pracy muszą być identyczne)

W przypadku braku zgodności tematu pracy z APD należy niezwłocznie zgłosić problem do sekretariatu katedry lub promotorowi pracy.

Od roku akademickiego 2019/20 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ustala się następujące zasady składania dokumentów do obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021:

1.      Zgłoszenie telefonicznie lub mailowo (z adresu w domenie UWM  - w treści wiadomości niezbędne jest podanie kierunku, roku studiów, nr alb. oraz  telefonu kontaktowego)  uzgodnionego z promotorem  terminu egzaminu dyplomowego oraz podanie sposobu w jakim zostaną złożone  wymagane  dokumenty.

Dokumenty muszą być dostarczone do dziekanatu na 14 dni przed ustalonym terminem obrony wraz z podaniem wybranego zestawu dyplomów (patrz informacja na dole strony).

Zanim dokumenty zostaną dostarczone do dziekanatu upewnij się, że masz rozliczony semestr w systemie USOS.

Dziekanaty:

 - kierunek: prawo: tel. : 89 524 65 71, pok. 14, e-mail: prawo-wpia@uwm.edu.pl

kierunek: administracja: tel. : 89 524 64 25, pok. 43, e-mail: administracja-wpia@uwm.edu.pl

- kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne: tel. : 89 524 64 26, pok. 44, e-mail: bezpieczenstwo-wpia@uwm.edu.pl

- kierunki: administracja i cyfryzacja, kryminologia: tel. : 89 524 64 08, pok. 13C, e-mail: cyfryzacja-wpia@uwm.edu.pl, kryminologia-wpia@uwm.edu.pl

 

2.        Możliwe sposoby  złożenia dokumentów:

 •  Przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową na adres dziekanatu:

               Centrum Humanistyczne

               Wydział Prawa i Administracji

               Ul. K. Obitza 1
               10-725 Olsztyn
               Kierunek  ……….
               Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)  ………..
               Pokój …………
 •  Osobiste dostarczenie kompletnej dokumentacji (na  adres jak wyżej) możliwe jest wyłącznie pod  warunkiem  zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa (zakryte usta i nos) w godzinach pracy dziekanatu.

 Wątpliwości prosimy wyjaśniać pod ww. numerami telefonów dziekanatów.

 3.       Wymagane dokumenty:

1. Jeden egzemplarz pracy wydrukowanej z APD, zatwierdzonej przez promotora, ze znakiem wodnym - na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracją strony. Praca powinna być zbindowana.  Instrukcja dotycząca poruszania się po apd:   apd.uwm.edu.pl

          Praca dyplomowa powinna zawierać:

           1. Stronę tytułową w języku polskim (proszę nie pisać tytułu drukowanymi literami)
           2. Stronę  tytułową w języku angielskim (na kolejnej stronie po stronie tytułowej w języku polskim)
           3. Spis treści w języku polskim
           4. Streszczenie w języku polskim
           5. Streszczenie w języku angielskim
           6. Wstęp
           7. Rozdziały
           8. Zakończenie/podsumowanie
           9. Bibliografia

    Wzór pierwszej strony

        Zasada nazywania pliku z pracą w systemie APD

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

           AAA_BBB_CCC.pdf  gdzie:
           AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)
           BBB jest to kod specjalności :
           Administracja I i II stopień - 2101;
           Bezpieczeństwo I i II stopień - 5201;  
           Prawo - 2901;   
           Kryminalistyka - 2104
           Administracja skarbowa - 2106
           Administracja i cyfryzacja - 7300 
           CCC jest to nr albumu
 
2. Praca na płycie CD/DVD z plikiem pracy (z APD), z którego była wydrukowana praca (w jednym   pliku)
3. Oświadczenie z systemu APD (do pobrania z systemu APD przed wgraniem pracy, dostarczyć należy wraz z kompletem dokumentów do obrony (mimo, że pojawia się inny monit w APD)
4. Formularz dotyczący badania losów absolwenta z informacją o przetwarzaniu danych osobowych http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1
5. Dowód wniesienia opłaty za dyplom* (opłata wnoszona na indywidualne konto studenta,    widoczna w systemie USOS – to samo konto, na które wnosi się czesne, opłatę za legitymację, warunki, itd.)
6. Kartę przebiegu studiów wydrukowaną z systemu USOS zawierającą wszystkie wymagane oceny i zaliczenia (dotyczy kierunku administracja, prawo)

 

4.      Zestaw dyplomowy do wyboru

Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet" dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:

 komplet „A", tj.:   60 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

 komplet „B", tj.:   60 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim) i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim) ,(jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym ) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

  komplet „C", tj.:   100 zł.

 • oryginał dyplomu i suplementu
 • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu w języku obcym (angielskim)  i 1 odpis suplementu w języku obcym (angielskim)  (jeśli student wystąpi z wnioskiem o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym) wniosek  do pobrania
 • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

UWAGA! 

Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2019/20 otrzymują (w obecnym roku tylko studenci II stopnia-studia magisterskie uzupełniające):

A - komplet "A" - bezpłatnie

B - komplet "B" - bezpłatnie

C - komplet "A" lub "B" - bezpłatnie + dodatkowo za każdy kolejny odpis dyplomu albo suplementu w języku obcym - po 20 zł.

Osoby, które chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.  Pobierz podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

5.     Terminy składania prac dyplomowych

 Regulaminowy termin, do którego należy złożyć pracę w dziekanacie upływa z dniem 30.06.2021 r. W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrześniu lub z jakiegoś powodu praca nie jest gotowa do 30.06.2021 r. należy złożyć podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy lub pracy i zaliczenia semestru do 30.09.2021 r. (ze stosowną argumentacją i z adnotacją promotora na tym podaniu) Podanie to nie może wpłynąć do dziekanatu później niż do 30.06.2021 r.

6.    Obrona w salach  Wydziału  Prawa i Administracji

Egzamin dyplomowy w sytuacjach szczególnych (brak możliwości zapewnienia przez studenta przeprowadzenia egzaminu z wykorzystaniem technologii informatycznych) może odbyć się w budynku WPiA.

Student zobowiązany jest do złożenia wniosku do dziekana uprzednio uzyskując zgodę promotora.

7.     Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka u góry „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”). Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza.