Obrony prac

Obrony prac magisterskich i dyplomowych w roku akademickim 2018/2019  

UWAGA STUDENCI! Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu.

W przypadku braku zgodności tematu pracy z APD należy niezwłocznie zgłosić się do dziekanatu.

Termin zgłoszeń tytułów prac dyplomowych przez studentów:

  • 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • 1 roku studiów drugiego stopnia (magisterskich)
  • 4 roku jednolitych studiów magisterskich

Tytuły należy zgłosić w odpowiednich Dziekanatach najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej zimowej tj do 15 lutego 2019r.

Formularze zgłoszeń do pobrania:

Prawo - studia jednolite magisterskie

Administracja - studia I stopnia

Administracja - studia II stopnia

Administracja i cyfryzacja  - studia I stopnia

Kryminalistyka - studia II stopnia

Administracja skarbowa - studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia

 

Terminy obron prac dyplomowych w roku akademickim 2018/2019 - pobierz

 

 Wypełnij formularz - Badanie losów absolwentów

Wymagane dokumenty wg "nowego systemu - APD" - apd.uwm.edu.pl

Osoby sprawdzające pracę  w systemie APD:

Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

1. Najważniejsze: złożyć e-podanie w systemie USOS celem rozliczenia semestru (wyłącznie studenci, którzy kończą studia w roku akademickim 2016/17 osoby, tzw. "spady" nie muszą wykonywać tej czynności), bez tego nie będą przyjmowane jakiekolwiek dokumenty związane z egzaminem dyplomowym.

Przed złożeniem podania prosimy o zweryfikowanie czy wszystkie oceny i zaliczenia zostały wpisane i są zgodne z uzyskaną na egzaminie/zaliczeniu.

2. Kartę przebiegu studiów wydrukowaną z systemu USOS zawierającą wszystkie wymagane ocenyi zaliczenia (dotyczy tylko studiów stacjonarnych), złożyć podanie w systemie USOS o rozliczenie semestru (studia niestac.)

3. Wydrukowaną z APD ostateczną wersję pracy ze znakiem wodnym (na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracja pracy) łącznie z dodatkową wersją elektroniczną, utrwaloną na płycie CD. Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym oraz stronę tytułową w języku angielskim. (1 praca do dziekanatu w miękkiej oprawie - zbindowana, 2 pozostale szt. przekazać do sekretariatu - w twardej oprawie - chyba, że promotor inaczej zdecyduje)

4.  Wypełnij i wydrukuj  formularz -  http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 i dostarcz go do dziekanatu (wymagane)

Zasada nazywania pliku z pracą:

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf  gdzie:

AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)

BBB jest to kod specjalności :

Administracja I i II stopień - 2101;

Bezpieczeństwo I i II stopień - 5201;  

Prawo - 2901;   

Kryminalistyka - 2104

Administracja skarbowa - 2106

Administracja i cyfryzacja - 7300 

 

CCC jest to nr albumu

Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco:  MGR_2101_123456.pdf 

5. Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.

6. Zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm  -  4 sztuki.*     

7. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

8. Praca na płycie CD

 

* Osoby chcące odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (tytuł pracy i miejsce odbywania praktyk w języku angielskim), dodatkowo 40 zł za wydanie odpisu a także dodatkowe zdjęcie do odpisu dyplomu obcojęzycznego.

 Pobierz podanie o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim

Praca dyplomowa powinna zawierać:

1. Strona tytułowa w języku polski

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Spis treści w języku polskim

4. Streszczenie w języku polskim

5. Streszczenie w języku angielskim

6. Wstęp

7. Rozdziały

8. Zakończenie/podsumowanie

9. Bibliografia

 

Termin do którego nalezy złożyć pracę w dziekanacie upływa z dniem 30.06.2019 r.

W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrzesniu lub z jakiegoś powodu praca nie jest gotowa do 30.06.2019 r.

należy złożyć podanie o przełużenie terminu złożenia pracy lub pracy i rozliczenia się z semestru do 30.09.2019 r. Podanie to nie może wpłynąć później niż do 30.06.2019 r.

 

Powyższe dokumenty (cały komplet !) należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony

 

Legitymację studencką należy oddać do dziekanatu w dniu egzaminu dyplomowego 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 7, pkt 2.)- nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia

Osoby studiujące dodatkowo na innym kierunku przynoszą zaświadczenie o kontynuacji studiów na tymże kierunku.

 

Informacja dla osób, którzy ukończyli tok studiów w roku akademickim
2017/18 i wcześniej a chcieliby przystąpić do obrony:

Zgodnie pismem Prorektora ds. Studenckich i Nauki dr hab. Jerzego
Przyborowskiego, prof. UWM  nr UWM-PKsz.s.064.24.2018 z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie stosowania przepisów Regulaminu studiów - 
informujemy, że osoby, które ukończyły tok studiów w roku akademickim
2017/18 i wcześniej a  nie przystąpiły do egzaminu dyplomowego musza
zostać zweryfikowane przez pracownika właściwego dziekanatu, czy
wznawiając studia na aktualnie realizowany  program (wznowienie studiów
tylko w  celu złożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego )– może
ukończyć studia jeśli osiągnie takie same efekty kształcenia (uczenia
się) jak pozostali studenci z danego rocznika. Czyli student, który
wznawia się na studia celem obrony musi najpierw w porozumieniu z
dziekanatem, sprawdzić czy efekty kształcenia (w tym wszystkie
przedmioty z danego rocznika) są takie same. W przypadku niezgodności
(brak zaliczenia przedmiotów), student wnosi podanie o powtórzenia
semestru/roku celem uzupełnienia tych zaległości (Student powinien
złożyć wniosek przez rozpoczęciem się roku akademickiego).

 

Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „moduły dodatkowe” i dalej „obiegówki”). Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011  roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188,  § 13, pkt 4.))

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z podziałem na katedry

Katedra Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej

Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego

Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 

Katedra Prawa Cywilnego 

Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego 

Katedra Prawa Finansowego

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 

Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 

Katedra Prawnej Ochrony Państwa 

Katedra Procesu Karnego 

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Katedra Postępowania Cywilnego

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń