dr hab. Elżbieta Zębek, prof. UWM

Zainteresowania badawcze: prawo ochrony środowiska, ochrona środowiska, ekologia wód

Wykształcenie: absolwentka (mgr inż. 1994) - Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, Wydział Ochrony Wód  i Rybactwa Śródlądowego, kierunek: ochrona środowiska; doktor nauk biologicznych (2000) - Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; doktor habilitowany nauk biologicznych, dyscyplina ekologia (2016)- Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska                                             

Wykaz dorobku

Monografie

 1. Szymańska U., Zębek E., Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008, ss. 215
 2. Szymańska U., Zębek E., Prawo i ochrona środowiska – prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego. Wydanie drugie poprawione, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2010, ss. 215
 3. Szymańska U., Zębek E., Ochrona środowiska naturalnego jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, ss. 211
 4. Zębek E., Szwejkowska M., Leksykon leśny – wybrane zagadnienia prawne, organizacyjne i ekologiczne, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss. 160
 5. Zębek E., Instrumenty administracyjno-prawne i ekonomiczne w ochronie środowiska, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie), Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 226
 6. Szwejkowska M., Zębek E., Leksykon łowiecki, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 124
 7. Zębek E.,  Gospodarka odpadami w ujęciu prawnym i środowiskowym, KPP Monografie, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2018, ss. 371
 8. Pływaczewski W., Zębek E., Narodowska J., Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych, Difin, Warszawa 2020, ss. 200

Redakcja monografii wieloautorskich

 1. Zębek E., Natalia Kulbacka-Burakiewicz N. (red.), Terroryzm wobec środowiska potencjalnym zagrożeniem współczesnych czasów - wybrane zagadnienia, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, Olsztyn 2017,  ss. 109
 2. Zębek E., Hejbudzki M. (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, ss. 445

Artykuły

 1. Zębek E., Water temperature of the littoral zone during the domination of the blue – green algae Planktothrix agardhii and Limnothrix redeckei in the composition of phytoplankton in the polytrophic lake Jeziorak Mały, Oceanological Studies 1998, no. 1, s. 53-59
 2. Zębek E., Nowoczesne rozwiązania gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Braniewo, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Ochrona Środowiska 2001, nr 1, s. 39-46
 3. Zębek E., Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem na przykładzie gminy miejskiej Biskupiec, Wydawnictwa Prawnicze grupa LexisNexis, Ochrona Środowiska 2001, nr 2, 53-61
 4. Zębek E., Rola zasobów wód czystych w rozwoju gospodarczym, Ochrona Środowiska Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002, nr 1, s. 38-45
 5. Bonar A., Zębek E., Transport samochodowy i kolejowy jako zagrożenia dla środowiska naturalnego, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002, nr 4, s. 3-17
 6. Bonar A., Zębek E., Skutki ekologiczne eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych, Ochrona Środowiska,  Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003, nr 1, s. 3-12
 7. Zębek E., I. Szafałowicz, Skutki ekologiczne emisji dioksyn na tle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004, nr 1, s. 15-25
 8. Zębek E., Szwejkowska M., Mogilniki jako zagrożenie dla środowiska i człowieka, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004, nr 2,  s. 3-17
 9. Zębek E., Szwejkowska M., Gospodarka odpadami medycznymi w Polsce, Ochrona Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004, nr 4, s. 20-30
 10. Zębek E., Species biodiversity of net phytoplankton as an indicator of trophic changes in the urban lake Jeziorak Mały, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 2004, nr 1, s. 316-321
 11. Zębek E., Szwejkowska M., Prawno-administracyjne problemy zagospodarowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych przemysłowych, Odpady i Środowisko 2005, nr 4(34), s. 28-39
 12. Szwejkowska M, Zębek E., Zagadnienia prawne i techniczne w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi, Prawo i Środowisko 2005, nr 4(44), s. 107-122
 13. Zębek E., Ochrona strefy brzegowej śródmiejskiego jeziora Jeziorak Mały na tle obowiązujących regulacji prawnych, Prawo i Środowisko 2005, nr 4(44), s. 123-129
 14. Zębek E., Qualitative and quantitative changes of blue-green algae in response to physicochemical water parameters in the urban lake Jeziorak Mały, Oceanological and Hydrobiological Studies 2005, no. 34(1), s. 39-56
 15. Zębek E., Annual succession patterns of blue-green algae as related to physicochemical water parameters in the urban Lake Jeziorak Mały in the 1998-2003 period, Oceanological and Hydrobiological Studies 2005, no. 34(4), s. 33-46
 16. Zębek E., B. Szwejkowska, Zanieczyszczenia gleby i roślin jako zagrożenie dla środowiska i człowieka na tle regulacji prawnych, Prawo i Środowisko 2006, nr 1(45), s. 118-134
 17. Szwejkowska B., Zębek E., Produkcja rolnicza a skażenia żywności. Stan i potrzeba regulacji prawnych, Prawo i Środowisko 2006, nr 2(46), s. 115-129
 18. Zębek E., Mazur M., Rola planowania przestrzennego w ochronie zasobów środowiska naturalnego, Prawo i Środowisko 2006, nr 4(48), s. 114-128
 19. Zębek E., Quantitative changes of Planktolyngbya  brevicellularis, Limnothrix redekei and Aphanizomenon gracile in the annual cycle vs. physicochemical water parameters in the urban Lake Jeziorak Mały, Oceanological and Hydrobiological Studies 2006, no. 35(1), s. 69-84
 20. Zębek E., Rola samorządu terytorialnego w ochronie środowiska – przykłady, Ochrona Środowiska, Prawo i Polityka  2007,  nr 4(50), s. 32-39
 21. Szwejkowska B., Zębek E., Rolnictwo ekologiczne w Polsce – aspekty prawne, Prawo i Środowisko 2007, nr 1(49), s. 123-131
 22. Zębek E., Szwejkowska B., Rośliny genetycznie zmodyfikowane w środowisku na tle regulacji prawnych, Prawo i Środowisko 2007, nr 1(49), s. 132-144
 23. Zębek E., Szwejkowska M., Pozwolenia i koncesje jako prawne instrumenty ochrony zasobów środowiska naturalnego, Prawo i Środowisko 2007, nr 4(52), s. 65-79
 24. Zębek E., Qualitative and quantitative changes of diatoms with relation to physiochemical water parameters in the littoral zone of the urban Lake Jeziorak Mały, Oceanological and Hydrobiological Studies 2007, no. 36(4), s. 3-22, doi: 10.2478/V10009-007-0027-0
 25. Zębek E., Changes of species diversity of phytoplankton and physicochemical parameters in annual cycles in the urban Lake Jeziorak Mały, Oceanological and Hydrobiological Studies, Phycologica  Polonica suppl. 2007, vol. 36(1), s. 49-55
 26. Bułajewski S., Zębek E., Zadania gmin w zakresie ochrony wód powierzchniowych i gospodarki odpadami a działalność turystyczna, Prawo i Środowisko 2008, nr 1(53), s. 44-57
 27. Szwejkowska M., Zębek E., Prawne, przyrodnicze i ekonomiczne aspekty zalesiania gruntów rolnych i nieużytków, Prawo i Środowisko 2008, nr 4(56), s. 111-123
 28. Zębek E., Qualitative and quantitative changes of green algae with relation to physiochemical water parameters in the urban lake Jeziorak Mały, Polish Journal of  Natural Sciences 2009, nr 24(1), s. 60-75, doi: 10.2478/v10020-009-0006-x
 29. Zębek E., Banilewicz M., Uwarunkowania przyrodnicze i ochrona prawno-administracyjna obszarów wodno-błotnych na przykładzie rezerwatów i użytków ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim, Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka 2009, nr 1(55), s. 31-39
 30. Zębek E., Seasonal  changes  in  the  palnktonic and  periphytic  diatoms with  relation  to  physiochemical water  parameters  in  the  littoral  zone  of  the  Lake  Jeziorak  Mały,Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego 2009, nr 6, s. 432-439
 31. Zębek E., Seasonal changes in net phytoplankton in two lakes with differing morphometry and trophic status (northeast Poland), Archives of Polish Fisheries 2009, no. 17, s. 267-278, doi: 10.2478/v10086-009-0019-7
 32. Zębek E.,  Comparison of plant periphyton on the different substrates in the vicinity of the  water power station on the Pasłęka River, Oceanological and Hydrobiological Studies, Phycologica Polonica, suppl. 2009, vol. 38(2), s. 133-138
 33. Mikulewicz K., Kierejsza A., Zębek E., Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich – kontrowersje w materii sztuki legislacyjnej i wiedzy specjalistycznej, Prawo i Środowisko 2010, nr 1(61), s. 102-109
 34. Zębek E., Comparison of diatom communities at the natural and anthropogenic character stations in the littoral zone of the urban Lake Jeziorak Mały, Ekológia (Bratislava) 2010, no. 29(4), s. 441-453, doi: 10.4149/ekol_2010_04_441
 35. Wiergowski M., Sołtyszewski I., Szymańska U., Zębek E., Jankowski Z., Seinanand J., Oszacowanie stosowania środków odurzających w kampusie akademickim na podstawie analizy chemicznej ścieków komunalnych, Przegląd Lekarski 2012, nr 69(8), s. 439-443
 36. Szramka M., Zębek E., Uwarunkowania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i unijnego, Journal of Modern Science 2012, nr 3(14), s. 519-543
 37. Zębek E., Ocena oddziaływania na środowisko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem, Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 18, s. 173-185
 38. Zębek E., Bonar A., Szymańska U., Periphytic diatom communities in the littoral zone of the urban lake Jeziorak Mały (Masurian Lake District, Poland), Ekológia (Bratislava) 2012,  31(1), s. 105-123, doi: 10.4149/ekol_2012_01_105
 39. Zębek E., Phytoplankton-nutrient relationships in years with various water levels in the Pasleka River in the vicinity of the hydroelectric power station (north-east Poland), Russian Journal of Ecology 2013, no. 44(6), s. 492–499, doi: 10.1134/S1067413613060143
 40. Zębek E., Differentiation of periphyton and phytoplankton assemblages in anthropogenically transformed conditions of the littoral zone in a shallow urban lake (Lake Jeziorak Mały, Poland), Applied Ecology and Environmental Research 2013, no. 11(3), s. 323-342
 41. Zębek E., Seasonal dynamics of periphytic algae in the vicinity of the hydroelectric   plant in the Pasłęka River (north-east Poland), Ecohydrology & Hydrobiology 2013, no. 13(3), s. 210-217, doi: 10.1016/j.ecohyd.2013.08.003
 42. Zębek E., Szramka M., Uwarunkowania lokalizacyjne elektrowni wiatrowych w świetle obowiązujących regulacji prawnych w Polsce, Journal of Modern Science 2013, nr 2(17), s. 297-321
 43. Szramka M., Zębek E., Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, Studia Prawnoustrojowe 2013, nr 22, s. 195-206
 44. Zębek E., Szramka M., Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych a realizacja przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, Journal of Modern Science 2013,  nr 3(18), s. 321-336
 45. Szwejkowska M., Zębek E., Environmental crimes listed in the Polish Penal Code since 1997, International and Comparative Law Review 2013, no. 13(2), s. 109-118
 46. Zębek E., Szwejkowska M., Ocena wpływu podczyszczonych wód burzowych na liczebność sinic w śródmiejskim jeziorze Jeziorak Mały przy zróżnicowanej wysokości opadów atmosferycznych, Ochrona Środowiska 2014, no. 36 (1), s. 27-31
 47. Zębek E., Szymańska U., Gastropod and periphytic alga relationships in the vicinity of a small hydroelectric plant on the Pasłęka River in northeast Poland, Archives of Polish Fisheries 2014, no. 22, s. 69-80, doi: 10.2487/aopf-2014-0007
 48. Zębek E., Response of cyanobacteria to the fountain-based water aeration system in Jeziorak Mały urban lake, Limnological Review 2014, no. 14(1), s. 49- 58, doi: 10.2478/limre-2014-0006
 49. Szwejkowska B., Zębek E., Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania żywności funkcjonalnej w kontekście prawnym, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 24, s. 207-221
 50. Zębek E., Succession of periphyton and phytoplankton assemblages in years with varying amounts of precipitation in a shallow urban lake (Lake Jeziorak Mały, Poland), Ekológia (Bratislava) 2014, no. 33(3), s. 259–273, doi: 10.2478/eko-2014-0025
 51. Zębek E., Raczkowski M., Prawne i techniczne aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2014, nr 3, doi: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2014.027
 52. Zębek E., Dziembowski R., Prawne i organizacyjne aspekty gospodarowania zasobami leśnymi, Studia Prawnoustrojowe 2014, nr 26, s. 365-379
 53. Zębek E., Seasonal dynamics of phytoplankton with relation to physicochemical water parameters above and below the hydroelectric plant on the Pasłęka River (north-east Poland), Water Resources 2014, no. 41(5), s. 583–591, doi: 10.1134/S0097807814050169
 54. Szwejkowska M., Zębek E., Przestępstwa przeciwko środowisku w polskim Kodeksie Karnym z 1997 rok (wybrane zagadnienia), Prawo i Środowisko 2014, nr 1(77), s. 64-74
 55. Zębek E., Response of planktonic cyanobacteria and periphyton assemblages to physicochemical properties of stormwater in a shallow urban lake, Journal of Elementology 2015,  no. 20(1), s. 231-245,  doi: 10.5601/jelem.2014.19.2.679
 56. Zębek E., Szwejkowska M., Raczkowski M., Legal and organizational solutions of municipal waste management in Poland in compliance with Waste Directive 2008/98/EC, Journal of Environmental Protection and Ecology 2015, vol. 16(2), s. 652-658 
 57. Zębek E., Truszkowski W., Obszary Natura 2000 - geneza i wpływ na gospodarkę w północno-wschodniej Polsce, Studia Prawnoustrojowe 2015, nr 28, s. 353-366
 58. Zębek E., Effect of the fountain-based water aeration system on phytoplankton growth in a urban lake, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego – OL PAN 2015, tom 12, s. 128-137
 59. Szwejkowska M., Zębek E., Kurzyński M., Karnoprawne aspekty produkcji lub wprowadzania do obrotu żywności niebezpiecznej, część pierwsza, Studia Prawnoustrojowe 2015, nr 29, s. 19-32
 60. Zębek E., Napiórkowska-Krzebietke A., Nielegalny połów ryb w aspekcie karnoprawnym i środowiskowym,Studia Prawnoustrojowe  2015, nr 29, s. 247-260
 61. Zębek E., Long-term cyanobacterial dynamics in the littoral zone of Jeziorak Mały urban Lake (north-eastern Poland), Journal of Elementolohy 2016, no. 21(1), doi: 10.5601/jelem.2015.20.2.882 
 62. Zębek E., Bioterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego, Studia Prawnoustrojowe 2016, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. B. Młodziejowskiemu, nr 31, s. 233-245
 63. Zębek E., Raczkowski M., Międzynarodowy obrót odpadami przeznaczonymi do odzysku lub unieszkodliwiania pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej – procedury i analiza statystyczna, Studia Prawnoustrojowe 2016, nr 32, s. 257-273
 64. Zębek E., Legal and organisational solutions of the municipal waste management in chosen countries of EU, Studia Prawnoustrojowe 2016, nr 33, s. 131-144
 65. Szwejkowska M., Truszkowski W., Zębek E., Criminal law provisions that guarantee the food safety in Poland, including the European Union’s regulations, Themis Polska Nova 2016, nr 1(10), s. 173-182
 66. Napiórkowska-Krzebietke A., Stawecki K., Pyka J. P., Zdanowski B., Zębek E., Phytoplankton and physicochemical background to assess the ecological and trophic conditions in vendace-type lakes, Journal of Elementology 2016, no. 21(1), doi: 10.5601/jelem.2015.20.2.891
 67. Zębek E., Napiórkowska-Krzebietke A., Response of phytoplankton to protective-restoration treatments enhancing water quality in a shallow urban lake, Environmental Monitoring and Assessment 2016, no. 188, 623, doi: 10.1007/s10661-016-5633-4
 68. Zębek E., Sprawozdanie z I Olsztyńskiej Konferencji Penitencjarnej „Współczesne systemy penitencjarne”, Olsztyn 8 i 29 kwietnia 2016 r., Studia Prawnoustrojowej 2016, nr 32, s. 257-273
 69. Zębek E., Ograniczenia prawne i uwarunkowania przyrodnicze działalności rolniczej na obszarach Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 2017, nr 16(2), s. 125-142
 70. Zębek E., Biedrzycki R., Regulations concerning dissemination of information about the condition and protection of natural environment in the light of legal acts in force, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Scientific Journal WSFiP 2017, nr 4, s. 45-59, doi: 10.19192/wsfip.sj4.2017.3
 71. Zębek E., M. Szwejkowska, W. Truszkowski, Food safety systems and criminal law provisions in Poland in compliance with EU law, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 37, s. 177-185
 72. Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Prawnokarna ochrona wód w świetle prawa polskiego i czeskiego, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 38, s. 70-85
 73. Napiórkowska-Krzebietke A., Dunalska J., Zębek E., Taxa-specific eco-sensitivity in relation to phytoplankton bloom stability and ecologically relevant lake state, Acta Oecologica 2017, vol. 81, s. 10-21, doi:  org/10.1016/j.actao.2017.04.002
 74. Zębek E., Szymańska U., Abundance, biomass and community structure of pond phytoplankton related to the catchment characteristics, Konowledge & Management of Aquatic Ecosystems 2017, vol. 418, 45, doi: 101051/kmae/2017036
 75. Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Terroryzm wobec środowiska na świecie”, Olsztyn 18 stycznia 2017 r., Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 35, s. 157-160
 76. Zębek E., Hejbudzki M., Sprawozdanie z Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność za środowisko”, Olsztyn, 20 kwietnia 2017 r., Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 36, s. 193-199
 77. Kulbacka-Burakiewicz N., Zębek E., Procedury prawne przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu kolejowego, Gospodarka Materiałowa & Logistyka 2018, nr 1, s. 21-28
 78. Zębek E., Sokół W., Problematyka międzynarodowego obrotu odpadami pomiędzy Polską a Rosją w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 39, s. 153-166
 79. Zębek E., Legal protection of waters in the context of human rights, Themis Polska Nova 2018, nr 1(13), s. 14-24
 80. Zębek E., Napiórkowska-Krzebietke A., Rozwój przepisów prawnych w zakresie bioindykacji środowiskowej a stan jakości wód jeziorowych, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 43, s. 375-393
 81. Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Odpowiedzialność karna za przestępstwo zanieczyszczenia środowiska – wybrane aspekty, Studia Prawnoustrojowe 2019, nr 45, s. 383-391
 82. Zębek E., Hejbudzki M, Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej „Odpowiedzialność za środowisko”, Olsztyn  4–5 kwietnia 2019 r., Studia Prawnoustrojowe nr 44, s. 441-450
 83. Zębek E., Chodorowska A., Międzynarodowe przemieszczanie odpadów pomiędzy krajami Unii Europejskiej - aspekt prawnokarny (International waste shipement between the EU countries in the context of criminal law), Przegląd Policyjny 2020, nr 1(137), s. 84-100, doi: 10.5604/01.3001.0014.2402
 84. Zębek, E., Water-law permission as an administrative and legal instrument for the management and protection of water resources, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 2020, no. 19(2), s. 119-130,  https://doi.org/10.31648/aspal.4866
 85. Solodov D., Zębek E., Environmental Criminal Enforcement in Poland and Russia: Meeting Current Challenges, Utrecht Law Review 2020, vol. 16(2), s. 1–11,  https://doi.org/10.36633 /ulr.532  (100 pkt, IF= 0.55)
 86. Anisimov A., Zębek E., Popova O., Current issues of using the coastal areas of  the Baltic Sea (the example of Russia and Poland), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 2020, vol. 41, br. 3, s. 739-757, https://doi.org/10.30925/zpfsr.41.3.4
 87. Solodov D., Zębek E., Environmental forensic inquiries in investigating environmental crimes in Poland and Russia, Environmental Forensics 2021, vol. 22(3-4), s. 315-324  doi: 10.1080/15275922.2020.1850563
 88. Zębek E., Solodov D., Environmental Forensic Examinations in Poland: a Case Study, Journal for European Environmental & Planning Law 2021, vol. 18. S. 103-123,  doi:10.1163/18760104-18010007
 89. Zębek E., Environmental management of ISO 14001 system enforcement in EU countries, Review of European and Comparative Law 2021, vol. XLIV, no. 1, s. 53–80, doi: https://doi.org/10.31743/recl.9958
 90. Zębek E., Napiórkowska‑Krzebietke A., Świątecki A., Górniak D., Biodiversity of periphytic cyanobacteria and algae assemblages in polar region: a case study of the vicinity of Arctowski Polish Antarctic Station (King George Island, Antarctica), Biodiversity and Conservation 2021, 3/07/2021, https://doi.org/10.1007/s10531-021-02219-2
 91. Zębek, E., Important issues in select European Union countries’ criminal environmental law in compliance with Directive 2008/99/EC, Vestnik of Saint Petersburg University Law 2021, vol. 2, s. 356–373, https://doi.org/10.21638/spbu14.2021.207
 92. Zębek E., Žilinskienė L., The legal regulation of food waste in Poland and Lithuania in compliance with EU directive 2018/851, Entrepreneurship and Sustainability 2021, vol. 9(1), s. 221-238, https://doi.org/10.9770/jesi.2021.9.1(13)
 93. Zębek E., Humane Legal Protection of Homeless Animals, Studia Iuridica Lublinensia 2021, vol. XXX, no. 3, s. 265-276, doi: 10.17951/sil.2021.30.3.265-276  

Rozdziały w monografiach

 1. Zębek E., Zanieczyszczenie wód zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka, [w:] S. Pikulski (red.), Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki, 18-19 X 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 296-301
 2. Zębek E., Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ołowiem jako zagrożenie dla środowiska i człowieka – aspekty prawne, [w:] B. Gaworek (red.), Obieg pierwiastków w przyrodzie, Monografia, tom III, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2005, s. 805-808
 3. Zębek E., Prawo człowieka do czystego powietrza w świetle obowiązujących regulacji prawnych, [w:] B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek, J. Szczerbowski (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, tom 2, Olsztyn 30-31 maj 2005 r., Wydawnictwo WSGE, Józefów 2007, s. 429-434
 4. Zębek E., Obowiązki i działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo ochrony  środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 113-120
 5. Zębek E., Szymańska U., Sankcje karne jako instrument ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, [w:] J. Kasprzak i B. Młodziejowski (red.),  Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym, PRINT GROUP Olsztyn 2009, s. 287-297
 6. Szymańska U., Zębek E., Krassowski K., Application of criminalistics to the environmental protection, [w:] H. Malevski i G. Juodkaite-Granskiene (red.), Criminalistics and forensic examination: science, studies, practice, Lietuvos Teismo Ekspertizes Centras, Wilno 2009, s. 251-261
 7. Zębek E., Obowiązki i działania przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza na tle obowiązujących regulacji prawnych, [w:] J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Gospodarcze prawo środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 260-270
 8. Zębek E., The right man to information on environmental hazardous waste protection, [w:] B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht i A. Kaczyńska (red.), The  Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge Scholars Publishing 2009, s. 425-442
 9. Szymańska U., Czachorowski S., Markiewicz A., Bonar A., Zębek E., Chruściki (Trichoptera) jako organizmy wskaźnikowe zabiegów rekultywacyjnych w jeziorze Jeziorak Mały, [w:] R. Wiśniewski (red.), Ochrona i rekultywacja jezior, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń 2010, s. 127-140  
 10. Zębek E., Bachorowska M., Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie warmińsko-mazurskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych i wymogów Unii Europejskiej, [w:] B. Sitek i R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSGE, Józefów  2010, s. 79-95
 11. Szymańska U., Zębek E., The Integrated License as an Instrument of Environmental Protection in a Business Activity, [w:] B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht, G. Dammacco (red.), Human rights, Spiritual Values and Global Economy, Ecko House Publishing, South Jordan 2011, s. 319-324
 12. Zębek E., Kałużyński M., Odpady niebezpieczne i promieniotwórcze jako potencjalne narzędzie ekoterroryzmu, [w:] M. Kotowska i W. Pływczewski (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 34-50
 13. Zębek E, Szramka M., Problematyka zanieczyszczania lasów odpadami i spalinami w ujęciu kryminologicznym i karnym, [w:] W. Pływaczewski (red.), Prawnokarne i kryminologiczne  aspekty ochrony  środowiska, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 356-372
 14. Chorbot P., Zębek E., Działalność Straży Miejskiej w Olsztynie w zakresie utrzymania czystości i porządku, [w:] A. Lewkowicz i T. Majer (red.), Bezpieczeństwo społecznej lokalności, Wyd. Katedra Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2012, s. 17-38
 15. Zębek E., Plany zadań ochronnych jako prawny instrument ochrony obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] A. Kaźnierska-Patrzyczna i M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 359-374
 16. Dziembowski R., Szwejkowska M., Zębek E., Prawnokarna ochrona zasobów leśnych, [w:] W. Pływczewski i M. Duda (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 144-152
 17. Zębek E., Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] W. Pływaczewski i S. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Wyd. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 16-32
 18. Zębek E., Bezpieczeństwo ekologiczne w zakresie zapewnienia obywatelom odpowiedniej jakości zasobów wody pitnej, [w:] T. Grabiński i H. Spustek (red.), Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne państwa. Wolność i bezpieczeństwo obywatela, Wydawnictwo WSOWL, Wrocław 2013, s. 115-128
 19. Szwejkowska B., Zębek E., Znaczenie żywności funkcjonalnej dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego ludzi w kontekście prawno karnym, [w:] A. Lewkowicz i W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku żywności, WSPOL w Szczytnie, Szczytno 2015, s. 165-184
 20. Zębek E., M. Szwejkowska, Ekoterroryzm zagrożeniem dla zasobów środowiska naturalnego, [w:] J. Moszczyński, D. Solodov i I. Sołtyszewski (red.), Przestępczość, dowody, prawo. Księga Jubileuszowa Prof. B. Młodziejowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 456-474
 21. Zębek E., Raczkowski M., Resocjalizacja skazanych w zakładach karnych w ramach programów w zakresie ochrony środowiska i przyrody, [w:] M. Szwejkowska i K. Ryś (red.), Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 148-159
 22. Zębek E., Szwejkowska M., Raczkowski M., Pozwolenie wodnoprawne jako instrument reglamentacyjno-ochronny w użytkowaniu zasobów wodnych w działalności gospodarczej w kontekście sprawiedliwości ekologicznej, [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 355-363
 23. Szwejkowska M., Truszkowski W., Zębek E., Sprawiedliwość ekologiczna w świetle standardów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień Konwencji Rotterdamskiej, [w:] T. Bojar-Fijałkowski (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 365-374
 24. Szwejkowska M., Zębek E., Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w zakresie gospodarki odpadami w kontekście prawno-administracyjnym i środowiskowym, [w:] M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 363-378
 25. Szwejkowska M., Truszkowski W., Zębek E., Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych – wybrane zagadnienia teorii i praktyki, [w:] M. Stahl, P. Korzeniowski, A. Kaźmierska-Patrzyczna (red.), Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 472-484
 26. Zębek E., Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpadami [w:] W. Pływczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2017, s. 267-288
 27. Zebek E., Zagrożenia zasobów środowiska a terroryzm wobec środowiska, [w:] E. Zębek, N. Natalia Kulbacka-Burakiewicz (red.), Terroryzm wobec środowiska potencjalnym zagrożeniem współczesnych czasów - wybrane zagadnienia, Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie, Olsztyn 2017, s. 1-20
 28. Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Protection of wetlands in international law, [w:] M. Szwejkowska (red.), Selected issues of the global security, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 95-103
 29. Zębek E., Międzynarodowe i krajowe podstawy prawne i bioindykatory (glony) oceny stanu jakości wód powierzchniowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 119-138
 30. Raczkowski M., Zębek E., Plan urządzenia lasu jako instrument prawny ochrony zasobów leśnych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 265-287
 31. Zębek E., Kulbacka-Burakiewicz N., Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w zakresie transportu kolejowego – aspekt prawny i ekologiczny, [w:] D. Michalski i K. Ryś (red.), Transport szynowy. Uregulowania krajowe i międzynarodowe, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2017, s. 91-98
 32. Zębek E., Bezpieczeństwo ekologiczne jako podstawowa potrzeba społeczeństwa wobec współczesnych zagrożeń środowiska, [w:] E. Ura, B. Sitek i T. Graca (red.), Potrzeby jako współczesny determinant treści praw człowieka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2017, s. 241-262
 33. Zębek E., Rehabilitation of convicted person through their employment in maintaining community order and cleanliness – organization and legal aspects, [w:] M. Szwejkowska (red.), The objectives of the long-term incarceration, Wydawnictwo Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 143-151
 34. Zębek E., Ochrona środowiska oraz walorów przyrodniczych i kulturowych w planowaniu przestrzennym, [w:] W. Pływaczewski (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynku nieruchomości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 35-50
 35. Zębek E., Principle of public participation in EU environmental policy as the public's fundamental right to participate in the implementation of project negatively impacting the environment, [w:] M. Mamiński, M. Rzewuski (red.), Contemporary problems of human rights: selected aspects, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 353-364
 36. Napiórkowska-Krzebietke A., Zębek E., Trends in the Phytoplankton Variability of the Selected Polish Lakes, [in:] E. Korzeniewska, M. Harnisz (eds.), Polish River Basins and Lakes – Part II, Handbook of Environmental Chemistry, vol 87, Springer, Cham 2020, s. 27-53, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12139-6_2
 37. Zębek E., Kulbacka N., International and National Legal Standards for the Protection of Wild Animals, [in:] E. Kruk, G. Lubeńczuk, H. Spasowska-Czarny (eds.), Legal protection of animals, Maria Curie-Skłodowska University Press UMCS, Lublin 2020, s. 143-153
 38. Zębek E., Aktualne problemy prawne w gospodarce odpadami, [w:] J. Dobkowski, P. Sobotko, J. Goerick (red.), Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego: 25 lat rozwoju: od Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie do Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2020, s. 155-165
 39. Zębek E., Relacje człowiek - środowisko w aspekcie ekologicznym i prawnym, [w:] R. Górecki (red.), Człowiek a środowisko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2020, s. 49-58
 40. Zębek E., Lasy ochronne jako prawnoadministracyjny instrument ochrony zasobów leśnych, [w:] S. Bentkowski, J. Dobkowski, M.A. Ziniewicz (red.), Prawo i gospodarka leśna z perspektywy ćwierćwiecza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2021, s. 125-134
 41. Zębek E., Agrarnoe zakonodatel'stvo Pol'ši, [w:] A.P. Anisimova, O.V. Popovoj (red.), Agrarnoe pravo: učebnik dlâ vuzov, Ûrajt, Moskva 2021, s. 450-459, https://urait.ru/viewer/agrarnoe-pravo-481832
 42. Zębek E., Rola i kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ochrony przyrody na przykładzie województwa warmińsko-mazurskkiego, [w:] Z. Bukowski i T. Bojar-Fijałkowski (red.), Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, Wydawnictwo UKW w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2021, s. 92-107