Numer 46

Spis treści

Artykuły

Szymon Bondaruk

„Wrongful conception” po raz pierwszy na wokandzie Sądu Najwyższego

Anna Chodorowska, Łukasz Szumkowski

Problematyka prawa do grobu w kontekście dóbr osobistych

Małgorzata Chrostowska

Niewykonanie a nienależyte wykonanie zobowiązania –   wybrane uwagi

Bożena Czech-Jezierska

Wolność i godność w starożytnym Rzymie –  dobra osobiste czy społeczne? Kilka uwag na tle poglądów Borysa Łapickiego

Monika Giżyńska

Pomoc państwa w zakresie dożywiania – rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

Dariusz Jagiełło

Swoboda wypowiedzi podczas czynności przesłuchania (zagadnienia wybrane na tle udziału świadka)

Anna Klimach, Katarzyna Bagan-Kurluta

Jezioro jako nieruchomość?

Edyta Kogut

Uwagi na temat wykonywania władzy rodzicielskiej

Marta Kopacz

Zastosowanie przepisów ogólnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych w sprawach wymierzania kar za zajęcie pasa drogowego

Piotr Krajewski

Migracje i migranci środowiskowi – konsekwencje zmian środowiska przyrodniczego

Przemysław Krzykowski

Informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi – refleksje na temat nowelizacji z 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 934)

Justyna Krzywkowska

Konkordat jako element polskiego systemu prawa wyznaniowego

Bogusław Lackoroński

Kontrowersje wokół ustalania odpowiedzialności z tytułu naruszenia więzi rodzinnych jako dobra osobistego

Ewa Lewandowska

Zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych po śmierci twórcy

Paweł Lewandowski

O relacji dóbr osobistych osób prawnych i osób fizycznych

Bernard Łukańko

Uchybienie przepisom o ochronie danych osobowych jako naruszenie dobra osobistego – analiza na przykładzie orzecznictwa Sądu Najwyższego

Jacek Mazurkiewicz, Piotr Szymaniec

„Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie…” Kulturowe i prawne aspekty pochówku, wizerunku zwłok oraz napisów nagrobnych

Artur Mezglewski

Prawa i obowiązki kierujących pojazdami oraz uprawnienia organów kontroli w świetle nowych przepisów o kontroli ruchu drogowego

Jerzy Nikołajew

Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii a wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie w 2018 r.

Monika Nowikowska

Wyłączenie bezprawności rozpowszechniania wizerunku osób powszechnie znanych w materiale prasowym

Dobrochna Ossowska-Salamonowicz

Rządowy program pomocy – „Dobry start” jako realizacja zadań państwa w zakresie wpierania rodzin z dziećmi

Bartłomiej Ostrzechowski

Data początkowa naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania i zadośćuczynienia

Paweł Polaczuk

Wezwanie muzułmanów na modlitwę a ochrona przed immisjami sąsiedzkimi w Republice Federalnej Niemiec. Kilka uwag

Agata Rewerska

Prawne aspekty postępowania przygotowawczego na gruncie ustawy z 4 lipca 2019 o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Tomasz Słapczyński

Analiza skuteczności procedury wykonywania europejskiego nakazu aresztowania

Tomasz Snarski

Traf moralny a prawo karne. Kilka refleksji na temat zawinienia, wolnej woli i odpowiedzialności

Andrzej Taborski

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako społeczna inicjatywa wspierania działań prorodzinnych samorządu i promocji rodziny w regionie

Alexander Trefilov, Marina Molchanova

Anti-corruption efforts in Switzerland: An overview

Małgorzata Trybus

Nielegalne przekroczenie granicy – aspekty prawnokarne

Oksana Vivchar, Inna Zaitseva-Kalaur, Oksana Redkva, Volodymyr Gevko

Organizational and legal procedures for ensuring the security and protection of an economic entity: a security knowledge approach

Zbigniew Wardak

Broń palna alarmowa – problematyka prawna i kryminalistyczna

GLOSY

Tomasz Hankus

Glosa krytyczna do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2019 r. (I OPS 3/18)

RECENZJE

Karol Dąbrowski

Comparative Law in a Changing World. Historical Reflections and Future Visions. Fünftes Symposium der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen mit der Yonsei Law School (Seoul), Gunnar Duttge, Ji-Yun Jun (ed.), „Göttinger Juristische Schriften“ Bd. 25, Universitätsverlag Göttingen, Göttingen 2019, ss. 114

 

Lista recenzentów