PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW W ZAKRESIE
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych
  Elementy prawa cywilnego
  Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
  Nowe podejœcie do zamówień publicznych
  Zamówienia publiczne z perspektywy prawa finansów publicznych
  Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Umowa o roboty budowlane
  Umowa o zamówienie publiczne
  Œrodki ochrony prawnej
  Kontrola zamówień publicznych
  Zamówienia sektorowe
  Zjawiska patologiczne w sferze zamówień publicznych
  Prawo zamówień publicznych w doktrynie i orzecznictwie – wybrane zagadnienia
  Zamówienia publiczne w prawie Unii Europejskiej
  Zamawianie robót budowlanych
  Partnerstwo publiczno-prywatne oraz koncesje na roboty budowlane i usługi
  Wybrane praktyczne aspekty udzielania zamówień publicznych
  Egzamin dyplomowy