Uchwały Rady Wydziału - 2013

Numer

Data podjęcia

W sprawie

1/2013/D

25 stycznia 2013 r.

    Program Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na lata 2013-2020

2/2013/D

25 stycznia 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych: Prawo Prasowe i Autorskie

 

3/2013/D

22 lutego 2013 r.

Powołanie specjalności  "Prawo europejskie" - studia w języku angielskim,  na kierunku prawo studia jednolite magisterskie stacjonarne

 

4/2013/D

21 marca 2013 r.

Opinia w sprawie likwidacji studiów podyplomowych

 

5/2013/D

21 marca 2013 r.

Kryteria przyjęć na rok akademicki 2013/2014

 

6/2013/D

21 marca 2013 r.

Program studiów na kierunku prawo, studia jednolite magisterskie, specjalność prawo europejskie

7/2013/D

21 marca 2013 r.

Zmiana w ofercie kształcenia

 

8/2013/D

19 kwietnia 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  oraz Katedry Teorii Bezpieczeństwa

 

9/2013/D

19 kwietnia 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu studiów na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

10/2013/D

19 kwietnia 2013 r.

Przedmioty sekwencyjne na kierunku Prawo

 

11/2013/D

19 kwietnia 2013 r.

Przedmioty sekwencyjne na kierunku Administracja

 

12/2013/D

19 kwietnia 2013 r.

Przedmioty sekwencyjne na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

13/2013/D

19 kwietnia 2013r.

Zmiana regulaminu praktyk

14/2013/D

17 maja 2013 r.

Uchwała w sprawie kryteriów zatrudnienia, oceniania i awansu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UWM

15/2013/D

17 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu Prawo Ochrony Środowiska

16/2013/D

17 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu Kontrola Funduszy Unijnych

17/2013/D

17 maja 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie utworzenia studiów podyplomowych z zakresu administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania służb publicznych

18/2013/D

12 czerwca 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Administracji

 

19/2013/D

12 czerwca 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Prawo Pracy

20/2013/D

12 czerwca 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Prawo Zamówień Publicznych

21/2013/D

12 czerwca 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Mediacja i inne alternatywne formy rozwiązywania sporów

22/2013/D

12 czerwca 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie uruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych z zakresu Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej

23/2013/D

27 września 2013 r.

Wystąpienie z wnioskiem do CK o zaliczenia prof. B. Młodziejowskiego do minimum do spraw doktoryzowania

24/2013/D

27 września 2013 r.

Upoważnienie adiunktów do prowadzenia wykładów i seminariów

25/2013/D

27 września 2013 r.

Zaopiniowanie osób do stypendium Ministra za wybitne wyniki w nauce

26/2013/D

27 września 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie wznowienia prawniczych kursów językowych z zakresu języka angielskiego

27/2013/D

27 września 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie wznowienia prawniczych kursów językowych z zakresu języka hiszpańskiego

28/2013/D

27 września 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie wznowienia prawniczych kursów językowych z zakresu języka włoskiego

29/2013/D

27 września 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie wznowienia prawniczych kursów językowych z zakresu języka niemieckiego

30/2013/D

27 września 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie współpracy  z Litwą

31/2013/D

27 września 2013 r.

Zaopiniowanie osób do stypendium Ministra za wybitne wyniki w nauce

32/2013/D

18 października 2013 r.

Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu o indeks WPiA

33/2013/D

18 października 2013 r.

Seminarium Wydziałowe

34/2013/D

18 października 2013 r.

Umowa ramowa z Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

35/2013/D

18 października 2013 r.

Zmiana osoby prowadzącej na studiach podyplomowych z zakresu Mediacji

36/2013/D

15 listopada 2013 r.

Powołanie zespołu do spraw uzyskania uprawnień habilitacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie

 

37/2013/D

15 listopada 2013  r.

Zmiana składu osobowego Komisji do spraw jakości kształcenia

38/2013/D

15 listopada 2013 r.

Zmiana w składzie osobowym Komisjo oceniającej pracowników

39/2013/D

15 listopada 2013 r.

Zmiana w składzie osobowym Komisja Konkursowo-Kadrowa

40/2013/D

15 listopada 2013 r.

Zmiana w składzie osobowym Komisja programowa na kierunku Prawo

41/2013/D

15 listopada 2013 r.

Zmiana w składzie osobowym Komisja programowa na kierunku Administracja

42/2013/D

15 listopada 2013 r.

Zmiana w składzie osobowym Komisja konkursowa na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

43/2013/D

15 listopada 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie „Programu Rozwoju Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie na lata 2014-2020”.

 

44/2013/D

15 listopada 2013 r.

Podjęcie uchwały w sprawie „Planu zadań Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w 2014 r. wynikający z jego programu rozwoju”.

 

45/2013/D

15 listopada 2013 r.

podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Uniwersytetem w Tuluzie

46/2013/D

15 listopada 2013 r.

uchwała w sprawie w sprawie zgłoszenia prac doktorskich do XLIX Konkursu „Państwa i Prawa”

47/2013/D

13 grudnia 2013 r.

utworzenie Ośrodka Kształcenia w Językach Obcych

48/2013/D

13 grudnia 2013 r.

powołanie e-serii wydawniczej „Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM”