V Ogólnopolską Konferencję Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.

Szanowni Państwo,
Katedra Praw Człowieka, Prawa Europejskiego i Kanonicznego WPiA UWM wraz z Archiwum Uniwersyteckim, przy współudziale trzech kół naukowych (Studenckie Koło Naukowe Prawików Kanonistów, Koło Kryminalistyczne „Vestigium” i Koło Naukowe Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego) organizują na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa) V Ogólnopolską Konferencję Ochrony Dóbr Kultury. Bezpieczeństwo dóbr kultury.
Celem konferencji jest analiza obecnych norm prawnych oraz ich realizacja w praktyce w zakresie zachowania bezpieczeństwa dóbr kultury oraz wskazania jakie powinny być w przyszłości unormowania prawne, aby dziedzictwo kulturowe zachowywane było dla następnych pokoleń.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej interdyscyplinarnej debaty: prawników, administratywistów, specjalistów nauki o bezpieczeństwie, archiwistów, muzealników,  historyków, historyków sztuki, konserwatorów  i kulturoznawców.
Propozycje wystąpień można zgłaszać do dnia 10 marca 2018 r. na adres: e-mail: konferencja.ochrona@gmail.com
Informacja o potwierdzeniu przyjęcia tematu zostanie przesłana do 15 marca 2018 r.
        Pełne teksty referatów należy przesłać na wskazany wyżej adres do dnia 31.05.2018 r. Przewidujemy wydanie e-publikacji dotyczącej problematyki poruszanej na niniejszej konferencji. Organizator nie przewiduje wypłaty honorarium autorskiego za teksty zgłoszone do wygłoszenia oraz opublikowane w planowanej monografii online.
Opłata za udział w konferencji wynosi:
- 100 zł dla studentów i doktorantów i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), e-publikację materiałów.
- 200 zł dla pozostałych osób i obejmuje: koszty uczestnictwa, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), e-publikację materiałów.
Numer konta konferencji: 07 1030 1986 2700 0000 2488 0125
W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko oraz nr 24.880.125-500

Koszty dojazdu Prelegent pokrywa we własnym zakresie. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony po otrzymaniu tematyki wszystkich referatów. Pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane Prelegentom pisemnie w późniejszym terminie.