Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego”

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego „Fides” oraz Studenckiego Kola Naukowego Prawników Kanonistów wraz
z opiekunami naukowymi wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego” organizowanej przez jedną
z wiodących szkół wyższych na Ukrainie - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny. Polskę oprócz przedstawicieli naszego Wydziału reprezentowali także studenci z Wydziału Prawa i Nauk o Społeczeństwie, zamiejscowego Wydziału KUL w Stalowej Woli. Prezentacje uczestników konferencji utrzymane na wysokim poziomie były przedstawiane w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Problematyka poruszona w trakcie konferencji dotyczyła płaszczyzn współpracy pomiędzy instytucjami Państwa i Kościoła. Celem konferencji było ukazanie obszarów współdziałania, zarówno w zasięgu statusu prawnego, jak i wspólnych wartości, którymi kieruje się Państwo i Kościół.

Konferencja rozpoczęła się sesją plenarną. Na wstępie prorektor TNEU ds. badań
 i edukacji przywitał wszystkich zgromadzonych prelegentów. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa TNEU, który podkreślił satysfakcję i zadowolenie ze współpracy odbywającej się pomiędzy naszymi ośrodkami naukowymi. W następnej kolejności głos zabrał ks. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański, Prodziekan ds. Nauki naszego Wydziału. Ostatnim przemawiającym w sesji plenarnej był ks. prof. dr hab. Jan Zimny z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas pierwszej sekcji swój referat na temat opieki nad nieruchomymi zabytkami
w Polsce wygłosił doktorant WPiA UWM ks. mgr lic. Marek Paszkowski. Kolejna reprezentantka Wydziału mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń (doktorantka w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej UWM) poruszyła temat statusu prawnego kapelanów więziennych w Polsce. Wystąpił również prezes SKNPW „Fides” Łukasz Stanecki z referatem „Klauzula sumienia jako przejaw wolności religijnej”.

W sekcji drugiej pt. „Współpraca między Kościołem a Państwem w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” wystąpiło siedmioro studentów Naszej Alma Mater,
z następującymi referatami: Emilia Rosiak z referatem: „Status prawny fundacji kościelnych”,  Natalia Rudzińska z referatem: „ Dobro wspólne w nauczaniu papieskim”,  Karolina Szelągowska z referatem „Edukacja jako płaszczyzna wspólna państwa
i związków wyznaniowych”, Rafał Steingraber z referatem: „Ustawy indywidualne jako źródło polskiego prawa wyznaniowego”, lic. Milena Powirska  z referatem: „Ochrona zabytków sakralnych w Polsce”, mgr Grzegorz Ćwikliński  z referatem: „ZaangażowanieKościoła Katolickiego w pomoc społeczną i działalność charytatywną” oraz Filip Jabłoński
z referatem: „Instytucje kościelne i państwowe przygotowujące do zawarcia małżeństwa konkordatowego”. Tematyka poruszonych przemówień była bardzo zróżnicowana. Wszyscy prelegenci dokonali wnikliwej i merytorycznej analizy prezentowanych zagadnień niejednokrotnie podkreślając znaczenie współpracy Państwa i Kościoła na rzecz budowania dobra wspólnego.

Sekcja skończyła się krótkim podsumowaniem przez przewodniczących i debatą na temat poruszonych przez prelegentów problemów. Konferencję zwieńczyło wręczenie certyfikatów uczestnictwa przez władze TNEU.

Grupa z naszego uniwersytetu została bardzo miło przyjęta przez tamtejszych studentów. W programie naszej wizyty zorganizowali zwiedzanie Wydziału Prawa TNEU,
a także wycieczkę po najciekawszych miejscach w Tarnopolu, która zakończyła się spacerem urokliwą promenadą nad rzeką Seret. Uczestnictwo studentów WPiA UWM podczas  I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: „Współpraca Państwa i Kościoła na rzecz dobra wspólnego” było z całą pewnością dużym wyróżnieniem dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ale również szansą na dalszą współpracę pomiędzy naszymi ośrodkami naukowymi. Należy wspomnieć iż możliwość udziału w tejże konferencji to ogromna zasługa opiekunów naukowych: dr Justyny Krzywkowskiej oraz ks. dr hab. Mieczysława Różańskiego, prof. UWM. Członkowie SKNPW „Fides” oraz SKNPK składają wyrazy wdzięczności za wzorową organizację wyjazdu.

 

Milena Powirska, SKNPK

Karolina Szelągowska, KN Fides