Prof. Mieczysław Różański i dr Justyna Krzywkowska członkami zwyczajnymi Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich

 

Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich jest zespołem naukowców – pedagogów z krajów Europy Środkowej, jak również jest organem opiniodawczym i doradczym Dziekana Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Ružomberku (Słowacja). Celem Rady jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz szeroko rozumianych inicjatyw społecznych, kulturalnych i religijnych na terytorium Słowacji, Polski, Ukrainy, Czech, Węgier oraz w innych krajach. Rada Naukowa realizuje swoje cele poprzez działalność polegającą m.in. na: przygotowaniu publikacji oraz organizacji konferencji, sesji, spotkań i sympozjów naukowych; współpracy z zagranicznymi jednostkami szkolnictwa wyższego; opiniowaniu wniosków o przyznanie stypendiów naukowych.