Konferencja naukowa na Ałtaju

W dniach 29-30 maja 2017 roku odbyła się w Kraju Ałtajskim oraz na terenie Republiki Ałtaj ( Federacja Rosyjska ) konferencja międzynarodowa zorganizowana pod auspicjami Unii Notariatu Łacińskiego z siedzibą w Paryżu,  Międzynarodowego Instytutu Historii Notariatu ( Paryż ) oraz  Federalnej Izby Notarialnej ( Moskwa ), przy współpracy regionalnych Izb Notarialnych: Kraju Ałtajskiego i Republiki Ałtaj. Spotkanie poświęcone zostało specyfice narodowej i regionalnej instytucji notariatu. Uczestniczyło w obradach ponad 200 osób, w tym notariusze i naukowcy z Federacji Rosyjskiej, Francji, Maroko, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Republiki Federalnej Niemiec, Chin, Mongolii, Kazachstanu oraz Turcji i Turkmenistanu. Polskę reprezentował prof.dr hab.dr h.c. Dariusz Szpoper ( WPiA UWM, Rosyjskie Towarzystwo Historyczne ), który na prośbę organizatorów wygłosił podczas sesji plenarnej w języku rosyjskim obszerny wykład poświęcony odmiennym niż ogólnorosyjskie regulacjom funkcjonującym w zakresie ustroju i działalności notariatu Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1915, a będących następstwem recepcji rozwiązań francuskich na tym obszarze w okresie Księstwa Warszawskiego oraz zmian wprowadzonych po 1876 roku, związanych z reformą szeroko rozumianego sądownictwa w dobie panowania Aleksandra II.