Obrony prac

Obrony prac magisterskich i dyplomowych w roku akademickim 2017/2018  

UWAGA STUDENCI! Przed wgraniem pracy do systemu APD sprawdź dokładnie zgodność tematu.

Termin zgłoszeń tytułów prac dyplomowych przez studentów:

  • 3 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • 1 roku studiów drugiego stopnia (magisterskich)
  • 4 roku jednolitych studiów magisterskich

Tytuły należy zgłosić w odpowiednich Dziekanatach najpóźniej do końca sesji egzaminacyjnej zimowej tj do 18 lutego 2018r.

Formularze zgłoszeń do pobrania:

Prawo - studia jednolite magisterskie

Administracja - studia I stopnia

Administracja - studia II stopnia

Kryminalistyka - studia II stopnia

Administracja skarbowa - studia II stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia II stopnia

 

Terminy obron prac dyplomowych w roku akademickim 2016/2017 - pobierz

Wymagane dokumenty wg "nowego systemu - APD" - apd.uwm.edu.pl

Osoby sprawdzające pracę  w systemie APD:

Przed obroną pracy dyplomowej należy złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:

1. Najważniejsze: złożyć e-podanie w systemie USOS celem rozliczenia semestru (wyłącznie studenci, którzy kończą studia w roku akademickim 2016/17 osoby, tzw. "spady" nie muszą wykonywać tej czynności), bez tego nie będą przyjmowane jakiekolwiek dokumenty związane z egzaminem dyplomowym.

Przed złożeniem podania prosimy o zweryfikowanie czy wszystkie oceny i zaliczenia zostały wpisane i są zgodne z uzyskaną na egzaminie/zaliczeniu.

2. Kartę przebiegu studiów wydrukowaną z systemu USOS zawierającą wszystkie wymagane ocenyi zaliczenia (dotyczy tylko studiów stacjonarnych), złożyć podanie w systemie USOS o rozliczenie semestru (studia niestac.)

3. Wydrukowaną z APD ostateczną wersję pracy ze znakiem wodnym (na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracja pracy) łącznie z dodatkową wersją elektroniczną, utrwaloną na płycie CD. Praca dyplomowa powinna dodatkowo zawierać streszczenie w języku obcym nowożytnym oraz stronę tytułową w języku angielskim. (1 praca do dziekanatu w miękkiej oprawie - zbindowana, 2 pozostale szt. przekazać do sekretariatu - w twardej oprawie - chyba, że promotor inaczej zdecyduje)

4.  Wypełnij i wydrukuj  formularz -  http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1 i dostarcz go do dziekanatu (wymagane)

Zasada nazywania pliku z pracą:

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf  gdzie:

AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR)

BBB jest to kod specjalności :

Administracja I i II stopień - 2101;

Bezpieczeństwo I i II stopień - 5201;  

Prawo - 2901;   

Kryminalistyka - 2104

CCC jest to nr albumu

Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco:  MGR_2101_123456.pdf 

5. Wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej.

6. Zdjęcia o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm  -  4 sztuki.*     

7. Dowód wniesienia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

 

* Osoby chcące odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązane są do napisania podania o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (tytuł pracy i miejsce odbywania praktyk w języku angielskim), dodatkowo 40 zł za wydanie odpisu a także dodatkowe zdjęcie do odpisu dyplomu obcojęzycznego.

 

Praca dyplomowa powinna zawierać:

1. Strona tytułowa w języku polski

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Spis treści w języku polskim

4. Streszczenie w języku polskim

5. Streszczenie w języku angielskim

6. Wstęp

7. Rozdziały

8. Zakończenie/podsumowanie

9. Bibliografia

 

Termin do którego nalezy złożyć pracę w dziekanacie upływa z dniem 30.06.2017 r.

W przypadku kiedy student ma niezaliczone przedmioty i będzie je poprawiać we wrzesniu lub z jakiegoś powodu praca nie jego gotowa do 30.06.2017 r.

należy złożyć podanie o przełużenie terminu złożenia pracy lub pracy i rozliczenia się z semestru do 30.09.2017 r.Podanie to nie może wpłynąć później niż do 30.06.2017 r.

 

Powyższe dokumenty (cały komplet !) należy złożyć najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony

 

Legitymację studencką należy oddać do dziekanatu w dniu egzaminu dyplomowego 
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188, § 7, pkt 2.)- nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia

Osoby studiujące dodatkowo na innym kierunku przynoszą zaświadczenie o kontynuacji studiów na tymże kierunku.

 

Odbiór dyplomu:

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „moduły dodatkowe” i dalej „obiegówki”). Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011  roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011 nr 201 poz 1188,  § 13, pkt 4.))

 

 

 

Pytania egzaminacyjne z podziałem na bloki tematyczne

    • Nauki penalne(Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sadowej, Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Prawa Karnego i Materialnego, Procesu Karnego):
blok karnistyczny - kierunek administracja
blok karnistyczny - kierunek prawo
prawna ochrona środowiska
nauki ekonomiczne
prawo finansowe
prawo rzymskie publiczne
europejskie prawo wspólnotowe
prawo cywilne
prawa człowieka
prawo gospodarcze
prawo międzynarodowe publiczne
prawo pracy
prawo rzymskie prywatne
  • Historia prawa i prawo konstytucyjne (Katedra Historii Państwa i Prawa, Prawa Konstytucyjnego, Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, Prawa Rzymskiego i Porównawczego, Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego):
historia doktryn polityczno-prawnych
historia prawa
prawo konstytucyjne
teoria prawa
prawo kanoniczne
  • Bezpieczeństwo(Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego):
kierunek administracja, egzamin licencjacki