Opublikowano 25.09.2013

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem

Kolejność postępowania przy wypełnieniu wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

1. Złożenie w  Biurze ds. Studentów Niepełnosprawnych, ul. Licznerskiego 4D, pok. 6/8, 10-719 Olsztyn tel./fax: +48 89 523-38-60 www.uwm.edu.pl/bsn, bsn@uwm.edu.pl i 2 kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jedną kopię Biuro zwróci studentowi z pieczątką) + oryginał do wglądu.

2. Następnie wypełnić i zatwierdzić w module USOS (Link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl) w zakładce WNIOSKI:

1. deklaracja programu

2. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego.

3. Wydrukowane: deklarację i wniosek o przyznanie stypendium specjalnego wraz z potwierdzonym przez Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych orzeczeniem złożyć w pok. nr 1, ul. Warszawska 98.

 

Poprawnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym stopień niepełnosprawności należy złożyc do 10 października 2013 r.

UWAGA!

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005, Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami.

Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem powinny być oryginałami. Jeżeli student posiada ksero dokumentu powinien mieć przy sobie jego oryginał w celu potwierdzenia przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Student może złożyć również ksero dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni urząd.

 

 

Informujemy, że Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie pełniła dodatkowy dyżur w sobotę (28.09.2013) w godz. 9.00 - 12.00 oraz w kolejną sobotę (tj. 05.10.2013) w godz. 9.00-13.00

 

Godziny otwarcia Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

  • wrzesień
  • pn-pt 8:00-13:00
  • czwartek - nieczynne

październik

  • pn-pt  8:00-13:00

listopad - maj

  • pn-pt  12:00-13:00
  • czwartek - nieczynne

mgr Jolanta Szamatowicz

mgr Iryna Piroh

Tel. (0-89) 524-65-75

Twój komentarz