Opublikowano 25.09.2013

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem:

·   http://www.uwm.edu.pl/artykul/1862/regulamin-pomocy-materialnej-projekt.html

Kolejność postępowania przy wypełnieniu wniosku o stypendium socjalne:

1. Deklaracja studenta o wyborze programu na którym pobierał będzie świadczenia pomocy materialnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – po wypełnieniu zatwierdzić, wydrukować i podpisać.

2. Oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok akademicki, przez studenta i członków jego rodziny – po wypełnieniu zatwierdzić, wydrukować i podpisać.

3. Wniosek o stypendium socjalne dla studentów – po wypełnieniu zatwierdzić, wydrukować i podpisać.

4. Wydrukowane: deklarację, oświadczenie o dochodach i wniosek o przyznanie stypendium socjalnego wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w pok. nr 1, ul. Warszawska 98.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. (Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005, Dz.U. 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.

 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.

 

Dochód miesięczny na osobę w rodzinie uprawniający studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014  wynosi  800,00 zł.

Wszystkie dokumenty składane wraz z wnioskiem powinny być oryginałami. Jeżeli student posiada ksero dokumentu powinien mieć przy sobie jego oryginał w celu potwierdzenia przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Student może złożyć również ksero dokumentu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez odpowiedni urząd.

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie sprawdzić czy jest on poprawnie wypełniony, czy są złożone wszystkie podpisy, czy numer konta bankowego jest poprawnie wpisany. Właścicielem konta bankowego wpisanego we wniosku musi być student. Student sam musi wyliczyć sobie miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny i wpisać go we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

Tabela 1

STUDENT + RODZICE

STUDENT + RODZICE

Stacjonarny

Niestacjonarny

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców za 2012 rok (oddzielnie dla matki, oddzielnie dla ojca)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta za 2012 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że student nie deklarował dochodu w 2012 roku

- zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych w 2012 r.

-    niezbędna jest informacja przez ile miesięcy członkowie rodziny osiągali dochód w 2012 roku

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców za 2012 rok (oddzielnie dla matki, oddzielnie dla ojca)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach studenta za 2012 r. rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że student nie deklarował dochodu w 2012 roku
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością przysługującego (bądź nie) zasiłku lub stypendium (tzw. stażowe) dla bezrobotnych

        -  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych w 2012 r.

  -       niezbędna jest informacja przez ile miesięcy członkowie rodziny osiągali dochód w 2012 roku

 1. jeżeli rodzice posiadają GOSPODARSTWO ROLNE - dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Gminy  o ilości  hektarów przeliczeniowych posiadanych w 2012 roku
 2. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu  jako osoba bezrobotna wraz z wysokością netto przysługującego (bądź nie) zasiłku lub stypendium (tzw. stażowe) dla bezrobotnych oraz oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego http://www.uwm.edu.pl/artykul/400/wnioski-i-druki-stypendialne.html
 3. jeżeli rodzice lub jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na ryczałcie lub na karcie podatkowej - dodatkowo oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym początek danego roku akademickiego, osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. http://www.uwm.edu.pl/artykul/400/wnioski-i-druki-stypendialne.html
 4. jeżeli rodzice prowadzą działalność i rozliczają się na tzw. zasadach ogólnych: w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w przypadku przychodów osiąganych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, gdzie zastosowanie wzoru powoduje ustalenie wysokości składki w wysokości zazwyczaj dużo wyższej niż faktycznie zapłacona, przez co zaniżony jest dochód osoby ubiegającej się o świadczenia, rzeczywistą wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne należałoby ustalić na podstawie dokumentów innych niż zaświadczenie z urzędu skarbowego (np. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określające rzeczywistą wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne) i o tę kwotę pomniejszyć wartość osiągniętego przychodu.

Tabela 2

STUDENT + RODZICE + RODZEŃSTWO

 1.  jak wyżej (tabela 1) plus zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o nauce rodzeństwa
 2. jeśli rodzeństwo ukończyło lat 18, uczy się lub studiuje stacjonarnie - dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodzeństwa za 2012 r.  oraz 
  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych w 2012 r.
 3. jeżeli rodzeństwo studiuje niestacjonarnie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodzeństwa za 2012 r.
 4. zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością przysługującego (bądź nie) zasiłku lub stypendium (tzw. stażowe) dla bezrobotnych
 5. jeśli rodzeństwo nie chodzi jeszcze do szkoły - odpis aktu urodzenia
 6. jeśli rodzeństwo jest pełnoletnie i nie uczy się - nie wlicza się go w skład rodziny studenta!

 

Tabela 3

STUDENT + JEDNO Z RODZICÓW

1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach jednego z rodziców za 2012 r. oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych w 2012 r.

2. jeśli rodzic nie żyje - odpis aktu zgonu i decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania renty po zmarłym rodzicu,

3. jeśli rodzice są po rozwodzie - wyrok sądu o rozwodzie

4. wyrok sądowy lub ugoda sądowa o wysokości zasądzonych alimentów. Wyrok o alimentach powinien być aktualny. Jeżeli wyrok jest starszy niż 3 lata to należy wypełnić „Oświadczenie o aktualności i realizowani wyroku” … http://www.uwm.edu.pl/artykul/400/wnioski-i-druki-stypendialne.html

5. jeżeli alimenty są nieściągalne - zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz zaświadczenie z MOPS o wypłacanych kwotach z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód ten należy wpisać w "Oświadczeniu członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu ...." http://www.uwm.edu.pl/artykul/400/wnioski-i-druki-stypendialne.html

6. jeżeli do tego dochodzi rodzeństwo - zaświadczenia jak w tabeli 2 oraz decyzja o przyznaniu renty  po zmarłym rodzicu, zaświadczenie o zasądzonych alimentach na rzecz rodzeństwa. Jeżeli alimenty nie są ściągalne zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów oraz zaświadczenie z MOPS o wypłacanych kwotach z Funduszu Alimentacyjnego. Dochód ten należy wpisać w "Oświadczeniu członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu ...." http://www.uwm.edu.pl/artykul/400/wnioski-i-druki-stypendialne.html

Tabela 4

MAŁŻEŃSTWA STUDENCKIE       i       STUDENT SAMODZIELNY FINANSOWO

1. jeżeli student lub jego małżonek ma samodzielność finansową - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012 r. oddzielnie dla żony oddzielnie dla męża oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych w 2012 r.

2. jeżeli mają dzieci - odpisy aktu urodzenia lub zaświadczenia ze szkoły o nauce dzieci

3. jeżeli ani student ani małżonek nie mają samodzielności finansowej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców wnioskodawcy (bez względu na wiek wnioskodawcy) tak jak w TABELI nr 1

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym (2012 r. 850,20 zł netto miesięcznie)
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym ( 2013 r. 850,20 zł netto miesięczni)
 3. jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 (504, 00 zł) i art. 6 ust. 2 pkt 3 ( 98,00 zł)*  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 rok, Dz.U. 2009, Nr 129, poz. 1058.

Jeżeli dochód rodziny uległ zmianie od 2012 rna skutek utraty dochodu przez członka rodziny należy złożyć dokument potwierdzający utratę dochodu ( świadectwo pracy, umowę zlecenie itd.) oraz wysokość utraconego dochodu

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną :

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej
 6. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Jeżeli dochód rodziny uległ zmianie od 2012 r. na skutek uzyskania dochodu przez członka rodziny należy złożyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (umowę o prace z podana kwotą netto wynagrodzenia, zaświadczenie z Urzędu Pracy o podjęciu stażu z wysokością netto wynagrodzenia za staż, itd.)

Zaświadczenie o ww. dochodzie powinno być z miesiąca następującego po miesiącu, w którym członek rodziny uzyskał dochód.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium (stażowe) dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

 

Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania studenta albo studenta z niepracującym małożonkiem lub dzieckiem studenta może otrzymać tylko student studiów stacjonarnych z tytułu:

 1. zamieszkania w domu studenckim (na wniosku podpis i pieczątka Kierownika DS)
 2. lub w obiekcie innym niż dom studencki (kopia umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie), w przypadku braku tych dokumentów oświadczenie studenta o braku możliwości codziennego dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do uczelni i wysokości kosztów ponoszonych z tego tytułu.

 

Obliczenie miesięcznego dochodu netto rodziny w przeliczeniu na osobę: 

DOCHÓD NETTO = dochód  -  podatek należny - składki na ubezpieczenia społeczne - składka na ubezpieczenia zdrowotne

Dochód dzielimy przez liczbę miesięcy w jakich był on osiągany.

Np.  dochód 4 osobowej rodziny składa się:

 - z dochodu matki, która pracowała od 1 czerwca 2012 roku i pracuje do dnia składania przez studenta wniosku. W 2012 roku pracowała więc przez 7 miesięcy i dochód (po odjęciu składek i podatku) wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego dzielimy przez 7.

dochód: 10 000 zł   (wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

podatek: 90 zł   (wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

składka na ubezpieczenia społeczne: 350 zł   (wykazana w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

składka na ubezpieczenia zdrowotne: 250 zł 

 dochód netto matki:  10 000 – 90 – 350 – 250 = 9 310 zł

9310 : 7 = 1 330,00

 

 - z dochodu ojca, który  pracował przez cały 2012 rok i pracuje do dnia składania przez studenta wniosku. W 2012 roku pracował więc przez 12 miesięcy i dochód (po odjęciu składek i podatku) wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego dzielimy przez 12.

dochód: 18 000 zł  (wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

podatek: 100 zł  (wykazany w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

składka na ubezpieczenia społeczne: 450 zł  (wykazana w zaświadczeniu z urzędu skarbowego)

składka na ubezpieczenia zdrowotne: 300 zł

 dochód netto ojca:  18 000 – 100 – 450 – 300 = 17 150

17 150 : 12 = 1 429,17

 Miesięczny dochód netto rodziny: 1 429,17 + 1 330,00 = 2 759,17

Miesięczny dochód netto rodziny przypadający na jedna osobę: 2759,17 : 4 =  689,79 zł


Prosimy zapoznać się ze ZMIANAMI w Regulaminie


Informujemy, że Wydziałowa Komisja Stypendialna będzie pełniła dodatkowy dyżur w sobotę (28.09.2013) w godz. 9.00 - 12.00 oraz w kolejną sobotę (tj. 05.10.2013) w godz. 9.00-13.00

 

Godziny otwarcia Wydziałowej Komisji Stypendialnej:

 • wrzesień
 • pn-pt 8:00-13:00
 • czwartek - nieczynne

październik

 • pn-pt  8:00-13:00

listopad-czerwiec

 • pn-pt 12:00-13:00
 • czwartek – nieczynne

mgr Jolanta Szamatowicz

mgr Iryna Piroh

Tel. (0-89) 524-65-75

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Prawa i Administracji

Wydziałowa Komisja Stypendialna

ul. Warszawska 98

10-702 Olsztyn

 

 Twój komentarz