Katedra Prawa Finansowego

Kierownik: dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM

PRACOWNICY SAMODZIELNI

ADIUNKCI

ASYSTENCI

 • mgr Kamil Olczak

DOKTORANCI

 • mgr Anna Skolimowska
 • mgr Piotr Herman
 • mgr Edyta Jóźwiak
 • mgr Tomasz Smoliński
 • mgr Magdalena Tyska

 

10-719 Olsztyn

ul. Dybowskiego 11  (Centrum Konferencyjne)

Pok. 15  tel. 89 524 65 69

 

SEKRETARIAT KATEDRY

 • Jolanta Urban

10-702 Olsztyn

ul. Warszawska 98 (Inkubator)

Pok. 102 tel. 89 524 64 54

poniedziałek-piątek w godz. 09:00-13:00

http://www.uwm.edu.pl/kpf/

KOŁO NAUKOWE

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Interdyscyplinarne ujęcie finansów publicznych (prawo, ekonomia, finanse);
 • Prawnoporównawcze aspekty prawa podatkowego w Polsce, Francji i Niemczech;
 • Fuzje i przejęcia na rynku finansowym, tematyka podatkowa;
 • Prawo rynku instrumentów finansowych;
 • Dług publiczny i sposoby jego konwersji;
 • Kontrola i odpowiedzialność agencji ratingowych;
 • Dochody i wydatki budżetu europejskiego, zagadnienia prawne;

Opis ogólny

Katedra Prawa Finansowego jako samodzielna jednostka na Wydziale Prawa i Administracji UWM została wyodrębniona w październiku 2007 roku ze struktur wcześniej istniejącej Katedry Ekonomii i Prawa Finansowego. Pomimo swojej krótkiej historii jednostka ta może się poszczycić kilkoma znaczącymi osiągnięciami. W początkowym okresie swojego funkcjonowania Katedra złożona była w większości z młodych asystentów - z których większość w stosunkowo krótkim czasie uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

Współpraca z ośrodkami akademickimi w zakresie prawa podatkowego oraz prawa finansowego, zarówno polskimi (Gdańsk, Łódź, Białystok) jak i zagranicznymi (w szczególności francuskimi i niemieckimi) stanowiła od początku istnienia Katedry jej priorytet. Efektem w/w współpracy jest na płaszczyźnie krajowej Grant - reforma lokalnego prawa podatkowego - realizowany przy współpracy trzech ośrodków akademickich UWM, UB, KUL. Na płaszczyźnie międzynarodowej efektem współpracy są liczne wyjazdy pracowników Katedry, a zwłaszcza udział w międzynarodowych warsztatach doktoranckich (w Tuluzie, Paryżu czy Bayonne). Katedra stale współpracuje również z innymi ośrodkami akademickimi, gdzie promowana jest kultura i prawo francuskie (WPiA w Łodzi, Krakowie oraz Gdańsku),co przejawia się zapraszaniem pracowników Katedry do licznych międzynarodowych inicjatyw organizowanych przez zaprzyjaźnione jednostki (jak np. zorganizowane co dwa lata od 2010 roku polsko-francuskie dni prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy Szkoła prawa Francuskiego na Uniwersytecie Gdańskim).

 

Osiągnięcia kariery naukowej:

 

-uzyskanie stopnia doktora habilitowanego przez pracownika Katedry w 2014 r. - Bogumiła Pahla

-uzyskanie stopnia dr nauk prawnych z wyróżnieniem przez dwóch kolejnych pracowników Katedry w 2013 roku - dr M. Mariańskiego i dr Sz. Kisiela

- od momentu utworzenia Katedry czterech pracowników (B.Pahl, A. Goettel, J.Zięty, D.Gibasiewicz) uzyskało stopień doktora nauk prawnych

 

Osiągnięcia naukowe

 

- opublikowanie wspólnego podręcznika o wzajemnych związkach prawa cywilnego i prawa podatkowego,  referencyjnego w tej tematyce  ( Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej wybranych podatków, Wolters Kluwer 2011)

- opublikowanie prac doktorskich i habilitacyjnych pracowników katedry ( od 2010 roku - cztery książki )

- opublikowanie podręcznika referencyjnego w zakresie prawa instrumentów finansowych - M.Lemonnier, Europejskie modele instrumentów finansowych, Wolters Kluwer 2011

 

 

Osiągnięcia organizacyjne

 

-współpraca międzynarodowa i wymiana naukowa z wieloma krajami UE

 

-współuczestnictwo i współorganizowanie dorocznej konferencji na temat prawa rynku kapitałowego ( WPiA UKSW,  Komisja Nadzoru Finansowego)

 

-współudział w licznych konferencjach związanych z problematyką finansów publicznych i prawa podatkowego w kraju i za granicą

 

- współpraca z Katedrą Kryminologii WPiA UWM w zakresie tematyki przestępstw rynku finansowego, wspólne publikacje i konferencje

 

- przygotowanie przez pracowników Katedry programu studiów magisterskich uzupełniających pod nazwą "Administracja Skarbowa"

 

Udział w organizacjach międzynarodowych

 

-wybór prof.M.Lemonnier na sekretarza  generalnego sekcji polskiej Stowarzyszenia Amies de la Culture Juridique Française im. H.Capitant, Paryż, Francja