Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Kierownik: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM

ADIUNKCI


ASYSTENCI

DOKTORANCI

 • mgr Paweł Sobotko
 • mgr Jakub Goerick

ul. Warszawska 98 (Inkubator)
10-702 Olsztyn
pok. 202, tel. 89 524 64 47
pok. 203, tel. 89 524 64 72

SEKRETARIAT KATEDRY: lic. Beata Jasiakiewicz

ul. Warszawska 98 (Budynek WPiA)
10-702 Olsztyn
pok. 107, tel. 89 / 524 64 71
poniedziałek-piątek w godz. 9:00-13:00

KOŁO NAUKOWE
Studenckie Forum Administracyjne "Ad Vocem"
opiekun - dr Jarosław Dobkowski

GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE:

 • Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej;
 • Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego;
 • Status prawny służby cywilnej i pragmatyki urzędnicze szczególne;
 • Instytucje planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • Współczesne reformy administracji publicznej na tle myśl administracyjnej dwudziestolecia międzywojennego;
 • Obowiązki informacyjne organów administracyjnych i innych jednostek administracji publicznej;
 • Problemy funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki;
 • Kontrola i nadzór nad podmiotami prawa administracyjnego;
 • Pozycja prawnoustrojowa wojewody oraz służb, inspekcji i straży;
 • Podstawowe pojęcia i kategorie prawa policyjnego;
 • Modele organizacyjne systemów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa finansowego Wspólnoty Europejskiej;
 • Kompleksowość prawa karnego skarbowego w ujęciu wielospecjalnościowym.


Badania Katedry koncentrują się wokół przemian doktrynalnych i systemowych prawa publicznego, w tym aktualnych zagadnień organizacyjno-prawnych i administracyjno-materialnych. Zakresem badań objęte są również zagadnienia europeizacji prawa administracyjnego i wpływu implementacji szeroko rozumianego prawa europejskiego (w tym głównie europejskiego prawa wspólnotowego i standardów Rady Europy) na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce. Szczegółowe zadania badawcze w ramach działalności naukowej Katedry wynikają z wymienionych wyżej kierunków badawczych. Mają one zarówno charakter badań podstawowych, jak i stosowanych, a niektóre badane kwestie są rozważane z perspektywy prac wdrożeniowych (prace koncepcyjne i studialne nad projektami aktów prawnych). Podporządkowane są nie tylko rozwojowi nauki i wzbogacaniu doktryny, ale i kształceniu młodych kadr naukowych. Opracowane zagadnienia zostały przedstawione w monografiach i pracach zbiorowych Katedry, opracowaniach dydaktycznych, a także artykułach problemowych i referatach wygłoszonych na międzynarodowych konferencjach naukowych. Stanowiły także podstawę rozpraw, w oparciu o które dwóch pracowników uzyskało stopnie naukowe doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego. Istotną część dorobku Katedry, stanowią także niepublikowane ekspertyzy i opinie. O poziomie merytorycznym tych wszystkich prac może świadczyć to, że są one przywoływane przez innych autorów, co jest uwidocznione w publikowanych indeksach cytowań. Uzyskane wyniki są także wykorzystywane we współpracy z władzami lokalnymi, organami administracji rządowej, a także w ramach profesjonalizacji służby cywilnej.

OSIĄGNIĘCIA KATEDRY:

Pracownicy Katedry w okresie od 2001 do 2007 roku opublikowali 19 recenzowanych prac zwartych. Wśród nich znajdowało się 10 samodzielnych pozycji książkowych oraz 9 prac zbiorowych, w których pełnili rolę autorów i redaktorów naukowych. Ponadto w tych latach zostało opublikowanych 6 opracowań dydaktycznych (podręczniki akademickie, skrypty uczelniane, przewodniki metodyczne, zeszyty ćwiczeń). 137 studiów, artykułów problemowych, doniesień i komunikatów pracowników Katedry ukazało się w periodykach o zasięgu krajowym, pracach zbiorowych opublikowanych przez uznane wydawnictwa polskie oraz licznych materiach konferencyjnych i pokonferencyjnych. Ich treść nawiązuje do indywidualnych i zespołowych badań naukowych, prowadzonych w Katedrze. Formą dialogu pracowników Katedry ze środowiskiem naukowym są liczne recenzje, noty bibliograficzne i sprawozdania. Duża część z wymienionych prac została opublikowana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a pozostałe przez inne wydawnictwa naukowe o zasięgu krajowym. W charakteryzowanym okresie pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w 35 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, wygaszając referaty lub zabierając głos w dyskusji. Pracownicy Katedry należą do kilku towarzystw naukowych, a w niektórych z nich zasiadają we władzach. Katedra współpracuje naukowo z ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą. Niektórzy z pracowników zakładu uczestniczyli w realizacji projektów badawczych i grantów naukowych, oceniali wnioski o finansowanie badań z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także byli powoływani do organów państwowych i rządowych zespołów legislacyjnych.

Osiągnięcia naukowe pracowników Katedry w latach 2001-2007, związane z rozwojem kadr naukowych, dotyczyły promocji doktorskich. W tym czasie dwóch pracowników uzyskało stopnie naukowe doktora nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego: mgr Józef Strzelecki i mgr Jarosław Dobkowski, a kierownik Katedry był recenzentem w przewodzie habilitacyjnym i 6 przewodach doktorskich. W ramach seminarium doktorskiego Katedry zostały napisane 4 dysertacje, stanowiące podstawę do wszczęcia odpowiednich przewodów naukowych.