Studia doktoranckie

Lista osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich 2017/2018:

1. Kołakowska Anna

2. Rzeczkowska Karolina

3. Stanecki Łukasz Jakub

4. Zwierzchowski Maciej

 

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego i zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie której realizowane będą studia doktoranckie oraz uzyskanie na dyplomie ukończenia studiów oceny co najmniej dobrej (4,0).

Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

  • egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,
  • wynik studiów magisterskich,
  • ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

 

Zagadnienia na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego - plik       

Załącznik do Decyzji nr 14/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. rekrutacji kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w roku akad. 2017/2018 oraz zatwierdzenia zagadnień na egzamin kwalifikacyjnych na studia doktoranckie 

 Dokumenty na studia doktoranckie będą przyjmowane do 4 września 2017 roku w pok. 02 przy ul. Warszawskiej 98

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 7 września 2017 roku o godz. 11:00, w salach 03-07 budynku Wydziału Prawa i Administracji (Inkubator).

 

Dokumenty

Od kandydatów na studia III stopnia – doktoranckie wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie ( na formularzu),
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  3. dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,
  4. fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
  5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
  6. kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.

Akty prawne:

Decyzja nr 14/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 czerwca 2017 roku