Studia doktoranckie

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów doktoranckich

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie jest posiadanie dyplomu magistra lub dyplomu równorzędnego i zbieżność ukończonego kierunku studiów z dyscypliną naukową, w zakresie której realizowane będą studia doktoranckie oraz uzyskanie na dyplomie ukończenia studiów oceny co najmniej dobrej (4,0).

Przyjęcie kandydata na I rok studiów doktoranckich dokonuje się na podstawie średniej ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:

  • egzamin kwalifikacyjny z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą realizowane studia doktoranckie,
  • wynik studiów magisterskich,
  • ocenę na dyplomie ukończenia studiów.

 

Zagadnienia na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego - plik

Dokumenty na studia doktoranckie będą przyjmowane do 3 września 2018 roku w pok. 02 przy ul. Warszawskiej 98.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 6 września 2018 roku, o godzinie 11:00 w budynku WPiA ul. Warszawska 98, sala 04 i 05.

 

Dokumenty

Od kandydatów na studia III stopnia – doktoranckie wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie ( na formularzu),
  2. odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  3. dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów magisterskich (bez wyrównywania do pełnej oceny) wg wzoru określonego przez UWM,
  4. fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,
  5. dwie fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
  6. kserokopia dowodu osobistego- kserokopia strony 1 i 2.

Akty prawne: