Szkolenia dla pracowników

Szanowni Państwo,

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko –
Mazurskiego w Olsztynie organizuje szkolenia skierowane do pracowników
Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie, które mają na
celu zwiększenie świadomości w zakresie funkcjonowania osób z
niepełnosprawnościami w środowisku akademickim.

Szczegóły organizacyjne

Szkolenie nt. „STATUS ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO W UCZELNI WYŻSZEJ”

odbędzie się dn. 11.06.2019 (wtorek) w godz.:

13:00 – 15:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej)

Zakres szkolenia:

rodzaje niepełnosprawności przy których wskazane jest wsparcie
asystenckie,

problemy i bariery na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością w
uczelni,

przedstawienie dobrych praktyk związanych z pracą osoby asystenta

formy wsparcia w oparciu o dobre praktyki stosowane na innych uczelniach


analiza podstawy prawnej (np. regulaminy) na podstawie której
działają asystenci w uczelniach wyższych.

warsztaty – przykłady wsparcia asystenckiego.

panel dyskusyjny: rola asystenta – „wspierać” nie
„wyręczać”,

Warsztaty nt. „ETYKIETA WOBEC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

odbędzie się dn. 12.06.2019 (środa) w godz.:

I edycja  9:00 – 11:00 (sala S2/104 w budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej)

II  edycja  11:30 – 13:30 (sala S2/104 w budynku Biblioteki
Uniwersyteckiej)

Zakres warsztatów:

wprowadzenie w problematykę niepełnosprawności,

różnice w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością i bez niej,

podstawowe akty prawne dotyczące osób z niepełnosprawnościami w
Polsce

formy komunikowanie się z osobami z różnymi rodzajami
niepełnosprawności

sztuka właściwej postawy wobec osób z różną niedyspozycją

nietypowe zachowania - wyznaczanie granic własnych i respektowanie
granic innych osób

co robić a czego nie robić, aby ustrzec się przed tzw. wpadkami czy
faux pas.

warsztaty – przykłady właściwych zachowań w konkretnych
sytuacjach.

Formularz zgłoszeniowy - etykieta

Formularz zgłoszeniowy - status asystenta