Praktyki zawodowe w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej

UWM w Olsztynie podpisał porozumienie na praktyki zawodowe dla studentów WPiA w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej.  Praktyki będą realizowane w siedzibie komendy W-MOSG (ul. Gen. W. Sikorskiego 78, Kętrzyn).

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki występują z pisemną prośbą do Komendanta W-MOSG o umożliwienie odbycia praktyki, określając proponowany termin jej realizacji i dane kontaktowe oraz 1) zaświadczenie wydane przez dziekanat potwierdzające status studenta 2) kopię dowodu osobistego 3) ramowy program praktyki 4) imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnie) lub umowę o realizację praktyki wraz z danymi i numerem telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni 5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby odbywania praktyki. Szczegółowe informacje w dziekanacie.