Strona główna / Treści kształcenia / Przedmioty praktyczne (do wyboru)

Przedmioty praktyczne (do wyboru)

 1. Techniki negocjacji i mediacji

Treści kształcenia: Strategie i techniki negocjacyjne. Kadrowanie w negocjacjach. Etapy negocjacji. Komunikowanie się w negocjacjach. Obszary negocjacyjne w prawie. Rozumienie mediacji oraz kardynalne cele dyskursu mediacyjnego. Paradygmaty, strategie i techniki mediacyjne, etapy, reguły, zalety oraz obszary słabości dyskursu mediacyjnego. Mediacja sądowo-administracyjna na tle regulacji postępowania mediacyjnego w innych gałęziach prawa.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi odpowiednio przygotować i uczestniczyć w postępowaniu negocjacyjnym i mediacyjnym. Student potrafi przewidzieć determinanty i zdefiniować przyczyny konfliktów w sferze publicznej, a także ocenić jaki jest optymalny paradygmat, strategia i technika negocjacyjna lub mediacyjna do zastosowania w konkretnej sytuacji spornej. Student ma świadomość zasadności i jest otwarty na stosowanie polubownych form rozwiązywania sporów.

 

 1. Cyberbezpieczeństwo w administracji

Treści kształcenia: Relacje pomiędzy prawem karnym, kryminologią i prawem własności intelektualnej. Informatyczna ochrona administracji publicznej. Etiologia przestępstw w cyberprzestrzeni. Fenomenologia przestępstw w cyberprzestrzeni. Zapobieganie przestępstwom w cyberprzestrzeni. Polityka kryminalna państwa wobec przestępstw w cyberprzestrzeni. Omówienie aktów prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego dotyczących przestępstw w cyberprzestrzeni. Analiza poszczególnych typów przestępstw w cyberprzestrzeni, w szczególności wymierzonych w funkcjonowanie administracji publicznej. Charakterystyka strategii przeciwdziałania przestępstwom w cyberprzestrzeni

Efekty kształcenia: W1: Definiuje pojęcia podstawowe związane z bezpieczeństwem informatycznym.W2: Opisuje elementy zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.W3: Rozumie parametry czasu trwania zadania: ciągłość, czas trwania, pracochłonność, szacowanie.W4: Rozumienie logiczne powiązania między zadaniamiU1: Rozwiązuje problem zarządzania przedsięwzięciem U2: Klasyfikuje i porządkuje zadania i zasoby w projekcie teleinformatycznymU3: Organizuje i planuje harmonogramowanie pracy (planuje SPP)U4: Zarządza budżetem przedsięwzięciaK1: Student rozumienie, że zarządzanie przedsięwzięciem polega na ciągłym równoważeniu pracy, czasu, zasobów, kosztu. K2: Student pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem zadańK3: Student dąży do terminowego zakończenia pracy nad projektem

 

 

 

 1. Prawo międzynarodowe publiczne

Treści kształcenia:  Geneza prawa międzynarodowego, pojęcie społeczności międzynarodowej i wspólnoty międzynarodowej, pojęcie prawa międzynarodowego, cechy społeczności międzynarodowej i prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego – zwyczaj, umowa międzynarodowa, uchwały organizacji międzynarodowych, ogólne zasady prawa. Rola orzecznictwa i doktryny. Podmioty prawa międzynarodowego – państwo, organizacja międzynarodowa, minipaństwa, Stolica Apostolska, Zakon Kawalerów Maltańskich. Terytorium podlegające jurysdykcji państwa i terytorium pozostające poza jurysdykcją państwa. Ludność w prawie międzynarodowym – obywatele, cudzoziemcy, uchodźcy, bezpaństwowcy i członkowie misji dyplomatycznych i konsularnych. Prawo dyplomatyczne.

Efekty kształcenia: – umiejętności i kompetencje społeczne: Student analizuje źródła prawa międzynarodowego publicznego. Student zna siatkę pojęciową z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Student wykorzystuje wiedzę do rozwiązywania problemów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Student jest świadomy roli państwa w rozwoju społeczności międzynarodowej. Student wyraża oceny na temat regulacji prawnomiędzynarodowych.

 

 1. Prawo wykroczeń

Treści kształcenia: Tematyka warsztatów obejmuje w szczególności problematykę specyficznej konstrukcji prawa wykroczeń. W ramach zajęć zostaną omówione: pojęcie prawa wykroczeń, jego źródła, podział, kryteria rozgraniczające prawo wykroczeń od prawa karnego materialnego, pojęcie wykroczenia, zasady odpowiedzialności za wykroczenia oraz okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną za te czyny, przepisy dotyczące zbiegu przestępstwa i wykroczenia, a także ustawowe znamiona wykroczenia, formy jego popełnienia, katalog kar i środków karnych oraz najważniejsze typy czynów zabronionych stypizowanych jako wykroczenia ze szczególnym uwzględnieniem wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, mieniu, bezpieczeństwu osób i mienia, porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego. Omówione zostanie również zasady postępowania w sprawach o wykroczenia.

Efekty kształcenia: Przybliżenie zagadnień obejmujących prawo wykroczeń i postępowanie w sprawach o wykroczenia z równoczesnym naciskiem na dostarczenie studentom usystematyzowanej wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz wypracowanie przez studentów umiejętności wykorzystywania jej przy rozwiązywaniu problemów prawnych w praktyce. Głównym założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa wykroczeń oraz zainteresowanie przedmiotem. Student zna i charakteryzuje podstawowe instytucje prawa wykroczeń; Opanował podstawowe pojęcia z zakresu prawa wykroczeń. Student korzysta ze źródeł prawa, orzecznictwa i literatury z zakresu prawa wykroczeń.  Student właściwie interpretuje przepisy prawa wykroczeń. Student wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi instytucjami prawa wykroczeń. Student ma świadomość nabytych umiejętności oraz zdobytej wiedzy i potrzebę jej rozwijania i pogłębiania. Student ma świadomość obowiązywania i znaczenia regulacji prawnych w zakresie prawa wykroczeń.

 

 1. Kompetencje psychospołeczne urzędnika

Treści kształcenia: 1. Kompetencje miękkie a kompetencje twarde. Pojęcie kompetencji psychospołecznych, kompetencji intra i interpersonalnych, inteligencji emocjonalnej. 2. Kompetencje retoryczne i komunikacyjne. 3. Kompetencje psychologiczne. 4. Kompetencje w zakresie budowania relacji. 5. Kompetencje w zakresie umiejętności przekonywania.6. Kompetencje w zakresie rozwiązywania konfliktów 7. Kompetencje w zakresie przywództwa i kierowania zespołem. 8. Kompetencje w zakresie współpracy w zespole. 9. Kompetencje w zakresie organizacji pracy własnej. 10.Techniki rozwoju kompetencji psychospołecznych. 11. Zastosowanie kompetencji psychospołecznych przez pracownika administracji w wewnętrznej i zewnętrznej sferze administracji. 12. Kompetencje psychospołeczne a etyka w administracji. 13. Kompetencje psychospołeczne pracownika administracji a standardy prawne.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student nabywa i potrafi wykorzystywać umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i skutecznego przekonywania, psychologii konfliktów, inteligencji emocjonalnej, polubownego rozwiązywania konfliktów, kierowania zespołem, pracy w grupie, organizacji pracy własnej, nawiązywania pozytywnych relacji społecznych. Student ma świadomość złożoności i osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji psychospołecznych. Potrafi działać w sposób kreatywny, rozwiązywać konflikty w sposób polubowny, nawiązywać pozytywne relacje z uwzględnieniem administracyjnej hierarchii służbowej.

 

 1. Street law

Treści kształcenia: przedstawienie zasad przeprowadzania wystąpień publicznych, zasad i mechanizmów komunikacji,

przygotowanie  do powadzenia spotkań w trakcie których będzie przekazywana zdobyta wiedza merytoryczna, tworzenie multimedialnych form przekazu.

Efekty kształcenia: wiedza: wymienia i opisuje metody argumentacji, przedstawia zasady wystąpień publicznych, umiejętności: krytycznie analizuje argumenty, interpretuje rozwiązania normatywne, klarownie i precyzyjnie przedstawia posiadaną wiedzę, kompetencje społeczne: jest otwarty na argumentację, jest zdolny do współpracy w zespole, kreatywnie poszukuje rozwiązań pojawiających się problemów prawnych.

 

 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji

Treści kształcenia: Pojęcie, zakres, zadania oraz podstawowe kategorie zarządzania kryzysowego. Teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego – kryzys i sytuacja kryzysowa. Prawne aspekty zarządzania kryzysowego. Klęski żywiołowe i ich skutki dla ludności, mienia, infrastruktury i środowiska. Struktura zarządzania kryzysowego (zadania i kompetencje organów władzy publicznej oraz instytucji i organizacji państwowych w sytuacjach kryzysowych). Organizacja zarządzania kryzysowego. Ratownictwo w systemie zarządzania kryzysowego. Proces i procedury zarządzania kryzysowego. Zasady udziału Sił zbrojnych w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Public relations w zarządzaniu kryzysowym.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi podać definicje bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu zarządzania kryzysowego, wymienić organy administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, zilustrować charakterystykę zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz sposoby prewencji, postępowania w sytuacjach kryzysowych i działań naprawczych.

 

 1. Administracyjna ochrona środowiska

Treści kształcenia: Obowiązki organów ochrony środowiska i przyrody oraz  służb ochrony środowiska (WIOŚ, Sanepid, IOŚ, PPIS itd.) w zakresie ochrony zasobów środowiska takich jak powietrze, gleby, wody i lasy. Tworzenie, udostępnianie i korzystanie z baz danych w obszarze zarządzania i ochrony środowiska naturalnego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie administracji informatycznej dotyczącej zarządzania i ochrony środowiska, a także umie prognozować kierunki zmian w procesach zachodzących w środowisku z wykorzystaniem metod i narzędzi  charakterystycznych dla cyfrowej administracji. Student ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie zarządzania środowiskiem i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie prawnej ochrony zasobów środowiska.

 

9.Prawo elektronicznej administracji

Treści kształcenia: Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – zakres zastosowania, ratio legis regulacji, przepisy w praktyce, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – zasady funkcjonowania systemu, rejestracja działalności („zasada jednego okienka), praktyczne aspekty pozyskiwania informacji o wpisanych podmiotach, Centralna Informacja KRS-informacje podstawowe, aspekty praktyczne, platforma EPUAP – aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania platformy, e-zamówienia publiczne – praktyczne aspekty wprowadzania technologii informatycznych do systemu zamówień publicznych, Biuletyn Informacji Publicznej i ustawa o dostępie do informacji publicznej – aspekty praktyczne, Elektroniczny obieg dokumentów

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi pozyskiwać w systemie teleinformatycznym informacje ze wskazanych rejestrów publicznych. Student potrafi posługiwać się przykładowym oprogramowaniem wykorzystywanym w jednostkach administracji publicznej, zarówno od strony urzędnika, jak również od strony interesanta. Student posiada zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę o systemach teleinformatycznych i oprogramowaniach stosowanych w administracji publicznej, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 1. Zamówienia publiczne

Treści kształcenia: Wprowadzenie w problematykę prawa zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków podmiotu prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiającego).

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: student powinien być w stanie ocenić postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w świetle obowiązującego prawa; zdolność do oceny prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; aktywna postawa w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zdolność do obsługi udzielania zamówień publicznych u zamawiającego

 

 1. Bazy danych

Treści kształcenia: wprowadzenie do SZBD ACCESS, Tworzenie tabel z uwzględnieniem, domenowych więzów integralności, proste formularze, Tworzenie zapytań  w SZBD ACCESS, użycie funkcji agregujących, Tworzenie formularzy nawigacyjnych, makr, raportów, Modelowanie baz danych, diagram  związków encji, tworzenie struktury bazy na podstawie ERP, Wprowadzenie do środowiska Linux oraz MySQL, Język baz danych SQL, definiowanie danych (DDL), Aktualizacja danych i wstawianie danych do tabel (DML), SQL Tworzenie zapytań dotyczących jednej tabeli w MySQL, SQL Z łączenia tabel, funkcje agregujące, funkcje wbudowane w MySQL, SQL Podzapytania, SQL CEL KSZTAŁCENIA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych. Studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami modelowania i projektowania baz danych, relacyjnym modelem danych, standardowym językiem baz danych SQL.

Efekty kształcenia: W1 –wie, jak opisać proces projektowania i tworzenia baz danych w modelu relacyjnym. W2 – wie do czego służy język zapytań SQL. U1 – student potrafi wykorzystać model związków encji do projektowania baz danych. U2 – potrafi wykorzystać język SQL do tworzenia, modyfikacji i zarządzania bazami danych. K1 – Student umie formułować pytania dotyczące postawionych zadań, być w stanie odnaleźć niezbędne informacje w literaturze i Internecie. K2 – Potrafi pracować w grupie przy tworzeniu projektu

 

 1. Sądowa ochrona praw człowieka

Treści kształcenia: koncepcja praw człowieka; geneza praw człowieka; krajowe, unijne i międzynarodowe źródła prawa praw człowieka; unijne i międzynarodowe standardy praw człowieka w polskim porządku prawnym; systematyka praw człowieka; wybrane standardy I i II generacji praw człowieka; gwarancje proceduralne praw człowieka; dochodzenie praw człowieka przed sądami powszechnymi i administracyjnymi; dochodzenie praw człowieka przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości UE, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: student zdobywa umiejętność analizy i interpretacji dokumentów praw człowieka, korzystania z orzecznictwa organów konstytucyjnej, unijnej i międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz posługiwania się krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi środkami prawnej ochrony praw człowieka. Student uzyskuje świadomość znaczenia praw człowieka w społeczeństwie demokratycznym, uwrażliwia się na konieczność ich przestrzegania i przypadki naruszeń tych praw; jest zdolny do samodzielnego rozpoznania naruszeń standardów praw człowieka i podjęcia adekwatnych działań prawnych.

 

 1. Podstawy informatyki kryminalistycznej

Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia i definicje związane z kryminalistyką informatyczną, zaznajomienie z pracą ekspertów informatyki śledczej i poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnych standardów, zagrożeń i możliwości wynikających z popularyzacji nowoczesnej technologii informacyjnej. Student będzie umiał przedstawiać zagadnienia kryminalistyki informatycznej w ujęciu nowoczesnej technologii i współczesnych zagrożeń cybernetycznych. Wykorzystywanie usług komputerowych i internetowych w celach identyfikacyjnych.

Efekty kształcenia: Student posiadał będzie wiedzę w zakresie podstaw prawnych, inicjatyw strategicznych, programów operacyjnych oraz narzędzi i zasobów związanych z kryminalistyką informatyczną. Student nabędzie umiejętność oceny i definiowania zagrożeń cyfrowych. Student będzie posiadał zdolność świadomego wybierania bezpiecznych sektorów administracji społecznej i unikania zagrożeń wywodzących się z nowoczesnej technologii.

 

 1. Gromadzenie danych w systemach teleinformatycznych

Treści kształcenia: Systemy teleinformatyczne – Elektroniczna Platforma Usług Administracji publicznej (EPUAP), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej(CEIDG), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK), Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności(PESEL), Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Regionalne platformy cyfrowe (Wrota małopolski, Wrota Podlasia, Wrota Podkarpacia, Wrota Podkarpackie, Wrota Pomorskie, SEKAP)

Efekty kształcenia: Student ma wiedzę o strukturach państwa i potrzebach wykorzystywania nowoczesnych technologii w działaniu administracji. Student potrafi posługiwać się technikami informatycznymi podczas realizacji zadań w administracji. Student rozumie potrzebę uczenia się i rozwijania swoich umiejętności

 

 1. Informacja publiczna i rejestry publiczne

Treści kształcenia: Pojęcia związane z elektronicznym dostępem do informacji publicznej, poszukiwania informacji publicznej, zagadnienia udostępniania innej informacji elektronicznej i dostępu do elektronicznych baz danych (publicznych rejestrów, ewidencji, kartotek, spisów itp.), pojęcia związane do dostępu do wzorów dokumentów aplikacyjnych, elektronicznych informatorów zawierających niezbędne informacje z zakresu rynku pracy, czy innych rejestrów publicznych pomagających w wyszukiwaniu różnorodnej informacji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: student zdobędzie praktyczne umiejętności posługiwania się usługami e-administracji w administracji publicznej, zdobędzie wiedzę z zakresu informacji na temat społeczeństwa informacyjnego opartej na funkcjonowaniu e-administracji z charakterystyką poziomów dostępności do e-usług. Student jest zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa, posiada umiejętność posługiwania się aktami normatywnymi, umiejętność analizowania aktów normatywnych i ich krytycznej oceny, posiada także umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej. Student jest otwarty na występujące w sferze administracji problemy oraz ma świadomość posiadanej wiedzy i potrzebę stałego jej poszerzania.

 

 1. Projektowanie stron internetowych

Treści kształcenia: Pojęcia wstępne związane z tworzeniem witryn internetowych (przeglądarka, witryna, html, css, js, responsywność) Podstawy język HTML: struktura dokumentu, formularze, tabele, listy. Formatowanie dokumentu HTML za pomocą języka CSS oraz platformy programistycznej Bootstrap Podstawy języka JavaScript – manipulacja danymi po stronie przeglądarki za pomocą biblioteki JQuery. Narzędzia przyspieszające tworzenie witryn internetowych. Zgodność kodu ze standardami – sens standardów oraz praca

z walidatorami kodu.

Efekty kształcenia: Poznanie podstawowych technologii projektowania i tworzenia witryn internetowych. Student powinien znać podstawowe pojęcia związane z projektowanie i tworzeniem witryn internetowych. Wiedzieć do czego służą języki HTML, CSS i JavaScript. Umiejętność tworzenia prostych witryn internetowy. Sprawne posługiwanie się podstawowymi tagami języka HTML do tworzenia elementów strony tj.: menu, tabel, formularzy. Nadawanie wyglądu witrynie używając platformy programistycznej Bootstrap (język CSS). Tworzenie prostych animacji w języku JavaScript w oparciu o bibliotekę JQuery. Na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności potrafi zaplanować główne etapy tworzenia witryny i przydzielić prace odpowiednim osobom. Student rozumie, że tworzenie witryn internetowych jest skomplikowanym procesem wymagającym współpracy ludzi o różnych kompetencjach i umiejętnościach. Praca w grupie przyspiesza realizację projektu, ale

również rodzi konflikty, gdy paca jest nieprawidłowo rozdzielona. Ponadto zauważa nowe możliwości prezentowana i zdobywania informacji od zainteresowanych osób za pośrednictwem stron WWW.

 

 1. Usługi elektronicznej administracji

Treści kształcenia: podstawowe pojęcia i definicje z zakresu nauki administracji oraz technologii informacyjnych; podstawy rozwoju oraz pojęcie społeczeństwa informacyjnego; podstawy prawne rozwoju e-usług administracji publicznej w Polsce oraz Unii Europejskie; jprzegląd inicjatyw związanych z rozwojem e-usług na forum globalnym, regionalnym ( strategia lizbońska, eEurope 2002, iEurope 2010 ); przegląd inicjatyw związanych z rozwojem publicznych e-usług na forum krajowym ( e-Polska, strategie wojewódzkie ); korzystanie z narzędzi i zasobów elektronicznych w wykonywaniu zadań urzędniczych, w tym w globalnym środowisku wielokulturowym; trendy i perspektywy dalszego rozwoju usług administracji elektronicznej; budowa i rozwój elektronicznej administracji obejmującej relacje A2A, A2B, B2A, A2C, C2A; szczegółowa analiza istniejących aktualnie rozwiązań w zakresie ogólnokrajowych oraz regionalnych platform e-administracji, a także portali umożliwiających jednostronną i dwustronną komunikację z organami administracji publicznej.

Efekty kształcenia: nabycie wiedzy w zakresie podstaw prawnych, inicjatyw strategicznych, programów operacyjnych oraz narzędzi i zasobów związanych ze świadczeniem usług elektronicznych administracji publicznej (e-usługi); umiejętności wykorzystywania i rozwijania usług elektronicznych administracji publicznej oraz kompetencji społecznych wyrażających się pro-klienckim podejściem do realizacji zadań urzędniczych opartych o usługi elektroniczne administracji publiczne

 

 1. Przygotowywanie pism procesowych w sprawach administracyjnych

Treści kształcenia: Omówienie zasad i sposobów prawidłowego redagowania pism procesowych przez organy administracji publicznej i strony w sprawach administracyjnych. Redagowanie przez studentów rozstrzygnięć i pism procesowych na podstawie stanów faktycznych i prawnych spraw przygotowanych przez prowadzącego.

Efekty kształcenia, umiejętności i kompetencje społeczne:  student potrafi wyliczyć i omówić elementy prawidłowo sporządzonych pism procesowych oraz rozstrzygnięć organów administracji publicznej; student omawia regulacje prawne w tym zakresie. Studet samodzielnie redaguje następujące pisma: podanie, wezwanie, postanowienie, decyzję administracyjną, skarge do wojewódzkiego sądu administracyjnego/ odpowiedź na tą skargę skargę; student stosuje w ich redakcji zwroty charakterystyczne dla języka prawniczego; student właściwie interpretuje przepisy prawa dotyczące sporządzania pism w sprawach administracyjnych. Student jest przygotowany do zgodnej z kulturą prawną praktyki w ww. zakresie

 

 1. Organizacje międzynarodowe

Treści kształcenia: Podczas wykładów omawiane będą zagadnienia z zakresu genezy i rysu historycznego organizacji międzynarodowych, pojęcia i definicji organizacji międzynarodowych, systematyki organizacji międzynarodowych, podmiotowości organizacji międzynarodowych, organów organizacji międzynarodowych, uchwał organizacji międzynarodowych. Podczas ćwiczeń następować będzie rozwinięcie treści przekazanych na wykładach. Wszelkie zagadnienia omawiane będą na konkretnych przykładach. Na zajęciach omówione zostaną również wybrane organizacje międzynarodowe tj.: Organizacja Narodów Zjednoczonych (jako organizacja uniwersalna), Unia Europejska (geneza, rozwój struktura), NATO (geneza, cele, struktura, działalność), Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (i Półksiężyca), Organizacja Państw Amerykańskich, Unia Afrykańska, Liga Państw Arabskich, Organizacja Konferencji Islamskiej, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo – Wschodniej (ASEAN), Organizacje współpracy gospodarczej (EFTA, CEFTA, NAFTA, APEC), Amnesty International, Greenpeace

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – Student będzie umiał samodzielnie identyfikować, analizować oraz interpretować wszelkie zjawiska związane z funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie. Umiejętności U1 – Student będzie potrafił samodzielnie identyfikować, analizować oraz interpretować wszelkie zjawiska związane z funkcjonowaniem i działalnością organizacji międzynarodowych w znaczeniu ogólnym oraz w oparciu o analizę struktur poszczególnych organizacji międzynarodowych poznanych na zajęciach. Kompetencje społeczne K1 – Podstawowe zagadnienia związane z organizacjami międzynarodowymi poznane na zajęciach pozwolą studentowi na rozwój zainteresowań związanych z prawem międzynarodowym w przyszłości. Student znając zasady funkcjonowania w danych organizacjach międzynarodowych oraz korzyści dla siebie i otoczenia będzie mógł w sposób świadomy podjąć decyzję o swym dalszym rozwoju w tym kierunku.

 

 1. Zarządzanie e-dokumentami

Treści kształcenia: Pojęcia z zakresu zarządzania e-dokumentami  w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzanie i archiwizacja dokumentów elektronicznych m.in.: faktur elektronicznych, czy umów elektronicznych, ich ochrona zarówno w aspekcie ochrony danych osobowych, jak i z racji tajemnic przewidzianych prawem, prawidłowe przechowywania informacji (rachunki bankowe, przelewy elektroniczne oraz operacje przeprowadzane na rachunkach bankowych w administracji publicznej).

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student opanował w stopniu podstawowym terminologię z zakresu studiowanego kierunku, posiada wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych i opanował w stopniu podstawowym wiedzę o metodologii nauk społecznych, technikach pozyskiwania danych, jest także zorientowany i rozumie procesy zachodzące w sferze administracji, rozumie rolę administracji w organizacji państwa i społeczeństwa. Student prawidłowo posługuje się terminologią z obszaru studiowanego kierunku, posiada umiejętność rozwiązywania dylematów mogących pojawić się w pracy zawodowej oraz posiada umiejętność rozumienia zmian i analizowania zjawisk społecznych – politycznych, prawnych, ekonomicznych. Dodatkowo student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej, wykazuje samodzielność myślenia i interpretowania zjawisk oraz posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem.

 

 

 1. E-doręczenie w administracji

Treść kształcenia: Wyjaśnienie formy dokumentu elektronicznego, Forma elektroniczna a forma pisemna,  Potwierdzenie doręczenia w formie elektronicznej, Kompatybilność informatyczna w postępowaniu administracyjnym

Efekty kształcenia: Wiedza – student ma poszerzoną wiedzę o miejscu administracji w systemie nauk społecznych. Umiejętności – prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne (polityczne, prawne, kulturowe) i relacje między nimi. Kompetencje społeczne –  rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej.

 

 1. Prawo nowych technologii

Treści kształcenia: Źródła prawa nowych technologii Prawne formy ochrony wyników badań technicznych Prawo wynalazcze Prawo ochronne na wzór użytkowy Programy komputerowe, bazy danych, utwory audiowizualne i ich ochrona Ochrona praw własności intelektualnej przed naruszeniami Umowy w obrocie nowymi technologiami Prawne uwarunkowania nowych standardów technicznych Świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady funkcjonowania systemu informacji patentowej (baza ESPACENET, UPRP, Depatisnet) Międzynarodowe systemy ochrony patentowej. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Zasady wypełniania dokumentacji zgłoszeniowej w celu uzyskania ochrony. Uprawnienia pracodawcy w zakresie dóbr niematerialnych powstałych w wyniku wykonywania obowiązków pracowniczych Prawna ochrona know-how Zawód rzecznika patentowego Prawna obsługa transferu technologii.

Efekty kształcenia: W1 – student zdobędzie wiedzę na temat form ochrony własności intelektualnej W2 – student zdobędzie wiedzę na temat dostępnych form transferu technologii oraz innych umów z zakresu obrotu własnością intelektualną. U1 – potrafi ocenić istotę dobra niematerialnego i wybrać adekwatną formę jego ochrony. U2 – student posiądzie umiejętność wypełnienia zgłoszenia do Urzędu Patentowego oraz dokumentów związanych z dochodzeniem roszczeń powstałych w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej. K1 – potrafi doradzać w zakresie wyboru formy ochrony dobra niematerialnego. K2 – potrafi współpracować ze specjalistami z innych dziedzin wiedzy

 

 1. Tworzenie prawa w samorządzie terytorialnym

Treści kształcenia: Pojęcie i istota prawa miejscowego. Technika tworzenia prawa miejscowego. Zasady techniki prawodawczej. Pojęcie kontroli i nadzoru. Proces wydawania przez organy nadzoru rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Kontrola wewnętrzna. Komisje rewizyjne.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Umiejętność analizowania tekstów prawnych pod kątem ich zastosowania w podstawie prawnej uchwały, opracowywania projektów uchwał; opracowywania planów kontroli, przeprowadzania kontroli; sporządzania skarg od rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru. Dbałość o jakość tworzonego prawa miejscowego; postępowanie zgodnie z zasadami przyzwoitej legislacji w trakcie przygotowywania uchwał. Zdeterminowany do wprowadzania coraz to wyższych standardów w proces tworzenia prawa i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

 1. Szczególne postępowania administracyjne:

Treści kształcenia: Na ćwiczeniach studenci zapoznają się z przepisami regulującymi postępowanie przed organami podatkowymi w indywidualnych sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji podatkowej, dowiedzą się, jakie rozstrzygnięcia mogą być podejmowane w tym postępowaniu i w jaki sposób może dojść do ich weryfikacji. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z problematyką dekodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego. W szczególności przedstawione zostaną przyczyny z powodu których ustawodawca wyodrębnił administracyjne postępowania szczególne. Następnie zostaną omówione wybrane zagadnienia związane z postępowaniem podatkowym. W szczególności omówiony zostanie historyczny rozwój postępowania podatkowego, obecny zakres obowiązywania Ordynacji podatkowej, zasady ogólne tego postępowania. Zostaną scharakteryzowane podmioty postępowania podatkowego(organy podatkowe, strona postępowania, podmioty na prawach strony), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich uprawnienia i obowiązki. Ponadto zostaną przedstawione sposoby weryfikacji wydawanych w tym postępowaniu rozstrzygnięć podatkowych.

Efekty kształcenia: Student powinien znać sposoby wszczęcia postępowania podatkowego, elementy decyzji podatkowej kończącej postępowanie. Ponadto powinien sporządzić odwołanie od decyzji, jak również wniosek o przywrócenie terminu do dokonania określonych czynności procesowych. Student zna podstawową terminologię z zakresu administracyjnych postępowań szczególnych, wyjaśnia sposoby ustalania właściwości organów, wymienia czynności materialno-techniczne, ma wiedzę o organizacji aparatu władzy publicznej w państwie. Student stosuje uzyskaną podczas zajęć wiedzę, sporządza pisma procesowe, w szczególności wniosek o wszczęcie postępowania podatkowego, wniosek o przywrócenie terminu, odwołanie od decyzji podatkowej. Student posiada umiejętności rozwiązywania problemów prawnych. Student wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów z zakresu administracyjnych postępowań szczególnych, chętnie podejmuje się analizy przepisów procesowych oraz dąży do poszerzenia wiedzy. Student wykazuje również samodzielność myślenia i interpretowania przepisów postępowania podatkowego. Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej.

 

 1. Prawo karno-skarbowe

Treści kształcenia: przedstawienie specyfiki prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego powszechnego; Rola oraz funkcje prawa karnego skarbowego; Gałęzie prawa związane z prawem skarbowym; Analiza prawno-historyczna aktów prawa karnego skarbowego; Definicja i elementy czynu zabronionego; omówienie podmiotu czynu zabronionego; Omówienie przedmiotu czynu zabronionego; Omówienie strony podmiotowej czynu zabronionego; Omówienie strony przedmiotowej czynu zabronionego; Pojęcie kary; Teorie kary; Dyrektywy wyboru kary w kks; Rodzaje kar w kks; Omówienie kary grzywny w kks; Omówienie kary ograniczenia wolności w kks; Omówienie kary pozbawienia wolności w kks; Omówienie roli oraz znaczenia środków karnych w kks; Omówienie roli oraz znaczenia środków zabezpieczających w kks; Omówienie instytucji zaniechania ukarania sprawcy

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Znajomość instytucji prawa karnego skarbowego, przedmiotu ochrony, struktury oraz form popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Dodatkowo wskazane zostają różnice pomiędzy instytucjami występującymi w prawie karnym i karnym skarbowym Znajomość kodeksu karnego skarbowego, podstawowych instytucji a w szczególności znajomość poszczególnych czynów zabronionych przez prawo karne skarbowe. Zapoznanie z możliwościami stosowania instytucji występujących w prawie karnym skarbowym umożliwiających również zastosowanie wyższej bądź niższej odpowiedzialności. Świadomość penalizacji karnej skarbowej określonych zachowań ludzkich oraz potrzeba pogłębiania własnych kompetencji związanych z możliwością stosowania prawa karnego skarbowego w praktyce. Ma możliwość dyskusji dotyczącej stosowania instytucji występujących w prawie karnym skarbowym.

 

 1. Postępowanie egzekucyjne w administracji

Treści kształcenia: Pojęcie i rodzaje środków egzekucyjnych Zasady stosowania środków egzekucyjnych Środki egzekucyjne świadczeń o charakterze pieniężnym Środki egzekucyjne świadczeń o charakterze niepieniężnym Zwolnienia i wyłączenia od egzekucji administracyjnej Koszty egzekucyjne, zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego Zasady ogólne prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego Przebieg postępowania administracyjnego Wstrzymanie czynności egzekucyjnych Odstąpienie od czynności egzekucyjnych Zbieg egzekucji Postępowanie zabezpieczające.

Efekty kształcenia: Wiedza – student ma wiedzę dotyczącą aktów normatywnych z obszaru postępowania egzekucyjnego w administracji. Umiejętności – student prawidłowo posługuje się rozwiązaniami normatywnymi z obszaru procedury egzekucyjnej w administracji. Kompetencje społeczne – student ma świadomość znaczenia przepisów prawnych w obszarze procedury egzekucji administracyjnej

 

 1. Przeciwdziałanie patologiom w administracji

Treści kształcenia: Istota i przejawy patologii w administracji. Prawne i pozaprawne kryteria oceny patologii w administracji. Stosunek administracji wobec praw człowieka. Koncepcja etyki administracji publicznej. Obszary występowania patologii w administracji. Ogólne przyczyny wszelkich zjawisk patologicznych w administracji i przejawy przeciwdziałania ich występowaniu. Grupy zjawisk patologicznych i sfery patologii w administracji. Rodzaje patologii w administracji. Środki zaradcze. Nadużycie kompetencji. Konflikt interesów. Stronniczość w działalności władzy publicznej. Prawo jako instrument przeciwdziałania patologiom, a jednocześnie jako źródło patologii. Znaczenie prawa w przeciwdziałaniu patologiom oraz w ich powstawaniu. Inne mechanizmy i instrumenty przeciwdziałające i zaradcze patologiom w administracji. Rozwiązania prawne i organizacyjne w Unii Europejskiej. Rola nauki w identyfikowaniu patologii w organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej. Zagadnienia wprowadzające: pojęcie administracji publicznej, rodzaje administracji i jej zadania. Pojęcie patologii w administracji. Sfery stosunków: sfera obywatel-państwo , sfera stosunków wewnątrzadministracyjnych. Patologie w relacjach z obywatelem i społeczeństwem. Patologie w stosunkach urzędnik-urząd (faworytyzm, protekcja, mobbing, zakazy i ograniczenia antykorupcyjne. Odpowiedzialność etyczna, sankcje za nieetyczne postępowanie, odpowiedzialność dyscyplinarna. Patologie w relacjach między sferami władzy publicznej oraz między organami. Patologie organizacyjne. Patologie w relacjach pomiędzy sferami. Patologie organizacyjne w samorządach terytorialnych. Przejawy patologii w nadzorze nad samorządem terytorialnym. Patologie w związku z dysponowaniem środkami publicznymi i majątkiem publicznym. Patologie w finansach publicznych i przestrzeganiu dyscypliny wymaganej podczas wydatkowania publicznych środków finansowych.

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – K1P_W03 – Administracja i cyfryzacja – Zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych, w tym także struktur międzynarodowych i ponadnarodowych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) S1P_W07 – ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne S1P_W04 – zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości Umiejętności U1 – K1P_U01 – Administracja i cyfryzacja – Interpretuje zjawiska społeczne i rozwiązuje problemy (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku S1P_U01 – potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów S1P_U02 – potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Kompetencje społeczne K1 – K1P_K02 – Administracja i cyfryzacja – Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje S1P_K02 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role T1P_K02 – ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

 

 1. Sieci komputerowe

Treści kształcenia: Zaznajomienie ze sposobem pracy na maszynach wirtualnych. Konfiguracja ustawień kart sieciowych w systemach rodziny Windows. Zaznajomienie z podstawowym oprogramowaniem diagnostyki sieci komputerowych. Zaciskanie wtyczek rj-45 wraz z ich testowaniem. Ćwiczenia tablicowe związane z ustaleniem adresu sieci, liczby hostów oraz długości maski IP. Podglądanie pakietów wysyłanych przez popularne protokoły takie jak DHCP, DNS, HTTP. Konfigurowanie routerów z funkcjami bezprzewodowymi.

Efekty kształcenia: W1: Definiuje pojęcia podstawowe związane z sieciami informatycznymi.W2: Opisuje elementy sieci informatycznych. W3: Rozumie parametry czasu trwania zadania: ciągłość, czas trwania, pracochłonność, szacowanie.W4: Rozumienie logiczne powiązania między zadaniamiU1: Rozwiązuje problem zarządzania przedsięwzięciem U2: Klasyfikuje i porządkuje zadania i zasoby w projekcie teleinformatycznymU3: Organizuje i planuje harmonogramowanie pracy (planuje SPP)U4: Zarządza budżetem przedsięwzięciaK1: Student rozumienie, że zarządzanie przedsięwzięciem polega na ciągłym równoważeniu pracy, czasu, zasobów, kosztu. K2: Student pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem zadańK3: Student dąży do terminowego zakończenia pracy nad projektem

 

 1. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Treści kształcenia: Podsłuchiwanie ruchu sieciowego pod kontem wyszukiwania niebezpiecznych aspektów sieci komputerowych. Analiza potrzeb stawianych sieci komputerowej przez systemy informatyczne. Filtrowanie i kształtowanie ruchu sieciowego. Budowanie wirtualnych sieci (vlan) oraz tuneli.

Efekty kształcenia: W1: Definiuje pojęcia podstawowe związane z bezpieczeństwem informatycznym.W2: Opisuje elementy zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.W3: Rozumie parametry czasu trwania zadania: ciągłość, czas trwania, pracochłonność, szacowanie.W4: Rozumienie logiczne powiązania między zadaniamiU1: Rozwiązuje problem zarządzania przedsięwzięciem U2: Klasyfikuje i porządkuje zadania i zasoby w projekcie teleinformatycznymU3: Organizuje i planuje harmonogramowanie pracy (planuje SPP)U4: Zarządza budżetem przedsięwzięciaK1: Student rozumienie, że zarządzanie przedsięwzięciem polega na ciągłym równoważeniu pracy, czasu, zasobów, kosztu. K2: Student pracuje zgodnie z ustalonym harmonogramem zadańK3: Student dąży do terminowego zakończenia pracy nad projektem.