Strona główna / Treści kształcenia / Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe

  1. Podstawy psychologii

Treści kształcenia: Psychologia jako nauka i jej działy. Metody poznawania ludzkiej psychiki. Działalność człowieka w perspektywie nauki psychologii. Procesy poznawcze człowieka. Myślenie a rozumowanie. Świadomość człowieka. Zaburzenia świadomości i myślenia. Procesy emocjonalne i ich cechy. Procesy motywacyjne. Osobowość człowieka i jej cechy. Zaburzenia osobowości człowieka. Zaburzenia osobowości a choroba psychiczna. Agresja a przemoc, determinanty agresji i przemocy. Uzależnienia i ich cechy, wpływ uzależnień na zachowanie człowieka. Psychologia sądowa i jej zadnia, opiniowanie sądowo- psychologiczne i wartość opinii.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi aktywnie uczestniczyć w poznawaniu psychiki człowieka. Trafnie wskazuje na  przyczyny zaburzeń  w zachowaniu jednostki. Potrafi  zdefiniować poszczególne typy  zaburzeń osobowości i wskazać ich  przyczyny.  Student ma świadomość znaczenia wiedzy z dziedziny psychologii w perspektywie obowiązującego prawa .

 

  1. Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Treści kształcenia: zagadnienia dotyczące: pojęcia organizacji a także procesu zarządzania, celów i hierarchii systemu zarządzania instytucjami publicznymi i innymi organizacjami; zarysu historycznego rozwoju myśli teoretycznej organizacji i zarządzania jak również charakterystyki poszczególnych funkcji zarządzania tj. planowania, organizowania ze szczególnym podkreśleniem funkcji kierowania i motywowania oraz kontroli wyników zarządzania; znanych teorii motywowania do pracy ; stylów kierowania podwładnymi; zasad podejmowania decyzji kierowniczych ;  współczesnych tendencji w rozwoju nauk organizacji i zarządzania oraz wymogów jakościowych stawianych wobec  administracji publicznej w Polsce w warunkach gospodarki globalnej. Zagadnienia związane z: wyborem kryteriów i oceną sprawności organizacyjnej instytucji i czynników które o niej decydują;  warunków podejmowania symulowanych decyzji kierowniczych w rozwiązywaniu problemów zarządczych, projektowaniem struktury organizacyjnej  z uwzględnieniem jej parametrów,  organizowaniem pracy i jej optymalizacją  przy uwzględnieniu  kryterium  optymalizującego m.in. nakładu czasu pracy do wykonania zadań; stosowaniem odpowiednich stopni partycypacji z tabeli stopni partycypacji w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.

Efekty kształcenia: W wyniku przeprowadzonych zajęć Student powinien:

– wdrażać i realizować w praktyce funkcje zarządzania organizacją,

– określać i dobierać  właściwy styl kierowania podwładnymi w zależności od uznanych kryteriów sytuacyjnych danej organizacji,

– rozwiązywać problemy decyzyjne i stosować w praktyce znane mu zasady podejmowania decyzji,

–  projektować w uproszczonym zakresie strukturę organizacyjną i wykorzystywać jej podstawowe parametry oraz poznane metody projektowania,

– identyfikować, analizować i rozwiązywać problemy organizacyjne a w tym rozwijać umiejętności pracy zespołowej i stosować zasadę osiągania kompromisu,

– poszukiwać i dobierać źródła literatury i informacji niezbędnych w praktyce organizacyjnej,

–  dokonywać oceny sprawności organizacyjnej instytucji w oparciu o przyjęte kryteria,

– wdrażać i stosować w praktyce działalności organizacji cykl działania zorganizowanego oraz  kreatywnie myśleć i rozwiązywać problemy  kierownicze z zastosowaniem wiedzy o organizacji i zarządzaniu w obszarze administracji publicznej.

Kompetencje/Postawy

–  zdolność pracy zespołowej oraz chęć do osiągania kompromisu,

–  zdolność do sprawnej organizacji pracy kierowniczej,

–  dbałość o właściwy dobór metod i technik zarządzania,

– zdolność postrzegania relacji w zakresie oceny powiązań decyzyjnych z uzyskiwanymi  efektami pracy zespołowej i indywidualnej,

– zdolność optymalnego podziału i rozgraniczania  zakresu kompetencji i odpowiedzialności za swoje decyzje i decyzje podwładnych;

– wyrażać postawę prospołeczną i asymilować się z organizacją w której pracuje lub będzie pracować,

–  poprawne interpretowanie zjawisk  ekonomicznych i ich powiązań ze świadczeniem usług administracyjnych,

– gotowość do szerzenia zdobytej wiedzy,

–  kreowanie  współpracy  zespołowej  z odgrywaniem różnych ról,

–  myśleć i działać w sposób racjonalny i skuteczny.

 

  1. Zarys procesu karnego

Treści kształcenia: Pojęcie procesu karnego i jego cele. Tryby ścigania przestępstw. Zasady procesowe. Przesłanki procesowe i ich znaczenie dla postępowania. Uczestnicy postępowania karnego, ich prawa i obowiązki. Rodzaje czynności procesowych i warunki ich prawidłowości, sposoby dokumentowania czynności procesowych. Pojęcie i rodzaje dowodów, czynności poszukiwawcze w procesie karnym. Rodzaje i przesłanki stosowania środków przymusu procesowego. Podstawy wszczęcia postępowania przygotowawczego, formy jego prowadzenia, fazy śledztwa i dochodzenia. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego. Struktura rozprawy głównej. Przyczyny odwoławcze, przebieg postępowania przed sądem II instancji. Rodzaje rozstrzygnięć sądu II instancji.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi określić tryb  prowadzenia postępowania karnego w sprawach o określone przestępstwa. Umie rozstrzygnąć o dopuszczalności prowadzenia postępowania karnego z punktu widzenia przesłanek procesu karnego. Potrafi określić pozycję poszczególnych uczestników postępowania i wskazać ich prawa i obowiązki. Prawidłowo dokumentuje czynności postępowania. Ma świadomość znaczenia poszczególnych dowodów oraz procesowych zasad ich przeprowadzania. Ocenia dopuszczalność stosowania środków przymusu w postępowaniu. Potrafi rozróżnić formy postępowania przygotowawczego oraz ocenić właściwy sposób jego zakończenia. Ma świadomość znaczenia poszczególnych etapów postępowania sądowego i dopuszczalności uproszczeń postępowania. Wskazuje możliwość kontroli orzeczeń przez sąd odwoławczy.

 

 

 

  1. Prawo dowodowe

Treści kształcenia: Pojęcie i rodzaje dowodów. Etapy postępowania dowodowego, metody poszukiwania dowodów i ich wprowadzania do procesu. Zakazy dowodowe w procesie karnym. Świadek, jego prawa i obowiązki, procesowy tryb przesłuchania, zasady przesłuchiwania małoletnich, sposoby przesłuchania na odległość. Biegły, jego opinia i jej znaczenie w procesie. Wyjaśnienia oskarżonego oraz ich wpływ na możliwość skrócenia postępowania oraz sytuację procesową oskarżonego. Dowody rzeczowe. Zasada swobodnej oceny dowodów. Pojęcie poszlaki i procesu poszlakowego.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi wskazać możliwości gromadzenia i wykorzystania dowodów w postępowaniu karnym, w tym także w ramach tzw. prywatnego gromadzenia dowodów. Ma świadomość znaczenia inicjatywy dowodowej stron i ocenia przypadki oddalenia wniosku dowodowego. Umie zidentyfikować przypadki niedopuszczalnego przeprowadzenia dowodu, prawne możliwości uchylenia zakazów dowodowych oraz skutki czynności dowodowej zakazanej przez prawo. Potrafi określić pozycję procesową świadka, jego uprawnienia i obowiązki oraz skutki ich niewypełnienia, a także środki jego ochrony w związku z czynnościami w procesie. Umie wskazać szczególne środki ochrony małoletnich świadków w związku z przesłuchaniem. Ocenia zasadność wykorzystania oraz znaczenie pozostałych dowodów osobowych oraz dowodów rzeczowych. Ma świadomość znaczenia zasady swobodnej oceny dowodów przez organ procesowy. Potrafi wskazać przesłanki prawidłowego orzekania w procesie poszlakowym.

 

  1. Europejskie prawo gospodarcze

Treści kształcenia: Polityka przemysłowa UE. Small Business Act (Karta małych przedsiębiorstw). Pojęcie rynku wewnętrznego UE. System wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej. Zwrot nienależnej pomocy publicznej. Zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Swoboda przepływu towarów. Unia celna. Swoboda przepływu osób. Swoboda świadczenia usług. Swoboda przedsiębiorczości. Podstawowe zasady harmonizacji prawa spółek i podmioty ponadnarodowe w prawie UE. Kapitał a płatności.

Efekty kształcenia: Student ma wiedzę o podstawowych regulacjach prawnych Unii Europejskiej dotyczących swobód rynku wewnętrznego oraz wybranych polityk sektorowych (polityki konkurencji, wspólnej polityki handlowej, polityki gospodarczej i pieniężnej) oraz zna istotne orzeczenia TSUE dotyczące prawa gospodarczego UE

 

  1. Prawo przedsiębiorcy

Treści kształcenia: Pojęcie prawa gospodarczego, systematyka i źródła prawa gospodarczego. Konstytucyjne zasady prawa gospodarczego. Administracja gospodarcza. Prawo działalności gospodarczej. Reglamentacja działalności gospodarczej. Podejmowanie i wykonywanie działalności na podstawie koncesji i zezwoleń oraz działalność regulowana. Formy organizacyjno-prawne wykonywania działalności gospodarczej. Prawo ochrony mechanizmów rynkowych (wybrane zagadnienia). Prawo antymonopolowe. Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Omówienie konstytucyjnych zasady prawa gospodarczego.Zasady społecznej gospodarki rynkowej.Zasady wolności gospodarczej.Przedstawienie zasad CEIDG ewidencji działalności gospodarczej i KRS. Wypełnianie (Wniosków, formularzy zdobycie praktycznych umiejętności). Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy oraz przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane orzecznictwo prezentujące ewolucję poglądów. Reglamentacja działalności gospodarczej i jej formy. Procedura udzielenia koncesji i zezwolenia. Studenci są zobowiązani do przygotowania wniosku o koncesję lub zezwolenie i decyzji udzielającej lub odmawiającej udzielenia koncesji lub zezwolenia. Zostaną omówione podstawy prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz instytucji zamówień publicznych.

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – Ma wiedzę o instytucjach prawa gospodarczego, zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Umiejętności U1 – Prawidłowo stosuje normy prawa gospodarczego Kompetencje społeczne K1 – Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności oraz rozumie ich ograniczenia jak również wynikłą z tego potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania i pogłębiania zdobytych wiedzy

 

  1. Zarys procesu cywilnego

Treści kształcenia: podstawowe definicje związane z prawem postępowania cywilnego, rodzaje postępowania cywilnego, proces jako zasadniczy tryb rozpoznania sprawy w postępowaniu cywilnym, badanie właściwości i skutki niewłaściwości sądu, rodzaje powództw, postępowanie dowodowe przed Sądem I i II instancji, pozew jako kwalifikowane pismo procesowe, zawieszenie i umorzenie postępowania cywilnego, czynności procesowe, rodzaje orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym, środki zaskarżenia i ich klasyfikacja, środki odwoławcze – suspensywność i dewolutywność, postępowania odrębne w procesie, postępowanie nieprocesowe.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi właściwie zastosować odpowiednie przepisy dotyczące postępowania cywilnego. Student wyjaśnia na czym polegają poszczególne instytucje postępowania cywilnego. Student uzasadnia wybór zastosowanych przepisów prawnych do danego stanu faktycznego. Student potrafi rozróżnić i sporządzić podstawowe pisma procesowe. Student rozróżnia tryby rozpoznania sprawy, dowody, orzeczenia i środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Student posiada umiejętność kwalifikowania stanów faktycznych z punktu widzenia norm postępowania cywilnego oraz obrać najodpowiedniejszą metodę ich rozwiązania.

 

  1. E-sądowe postępowanie cywilne

Treści kształcenia: Podstawowe definicje związane z prawem postępowania cywilnego, rodzaje postępowania cywilnego, proces jako zasadniczy tryb rozpoznania sprawy w postępowaniu cywilnym, pozew jako kwalifikowane pismo procesowe, postępowania odrębne, uregulowanie prawne elektronicznego postępowania upominawczego, niezbędne elementy uzasadnienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, uregulowania prawne dotyczące ksiąg i hipotek.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje społeczne: Student potrafi analizować teksty prawne odnośnie ich zastosowania w praktyce. Student potrafi posługiwać się systemem elektronicznym w celu odszukania księgi wieczystej. Student potrafi sporządzić wnioski wieczystoksięgowe. Student potrafi sporządzić nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz pozew w zakresie ujmowania i definiowania odsetek. Student potrafi złożyć wniosek egzekucyjny w elektronicznym postępowaniu upominawczym.