Strona główna / Treści kształcenia / Przedmioty ogólne

Przedmioty ogólne

  1. Język obcy

Treści kształcenia: Opanowanie umiejętności tłumaczenia na język polski (i odwrotnie) tekstów z zakresu administracji, historii, prawa oraz swobodnego wypowiadania się w tym zakresie.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Zdolność komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych, umiejętność interpretowania czytanych tekstów, poprawne redagowanie pism.

 

  1. Wychowanie fizyczne

Treści kształcenia: Nauka i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych w następujących dyscyplinach sportowych do wyboru: pływanie, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, badminton, tenis stołowy, tenis, gimnastyka, różne formy aerobiku i ćwiczeń fizycznych z muzyką oraz ćwiczeń na siłowni. Podnoszenie sprawności fizycznej oraz przekazywanie wiedzy na temat przepisów w poszczególnych dyscyplinach sportu oraz korzyści zdrowotnych w wyniku uprawiania kultury fizycznej.

Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje społeczne: Opanowanie umiejętności ruchowych przydatnych w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz w rekreacyjnym uprawianiu wybranej dyscypliny. Bezpieczne korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych oraz sędziowanie rozgrywek. Zdolność szybkiego komunikowania się oraz odpowiedzialność za wykonywanie wyznaczonych zadań.

 

  1. Historia administracji

Treści kształcenia: Pojęcie administracji w ujęciu historycznym. Administracja europejska doby absolutyzmu – podstawy doktrynalne, merkantylizm, fizjokratyzm, kameralistyka. Praktyka funkcjonowania administracji w europejskich państwach absolutnych w XVII i XVIII w. – we Francji, Rosji, Austrii, Prusach. Pojęcie „republiki oświecone w XVIII w. Rozbudowa administracji w Polsce w okresie kształtowania się monarchii konstytucyjnej – lata 1764-1795. Kształtowanie się i podstawy doktrynalne administracji w XIX stuleciu – liberalizm, autokratyzm, pozytywizm prawniczy, myśl socjalistyczna. Cechy charakterystyczne XIX-wiecznej administracji. Wykład obejmuje zagadnienia od epoki nowożytnej, ukazując bezpośrednią genezę współczesnej administracji. Przedstawia główne problemy z zakresu historii administracji koncentrujące się wokół zadań administracji, administracji centralnej i lokalnej oraz zasad ich organizacji, samorządu i jego różnych rodzajów, prawa administracyjnego, kontroli administracji oraz sądownictwa administracyjnego.

Efekty kształcenia: Znajomość i interpretacja historycznych zasad organizacji i działania administracji w Polsce i innych krajach europejskich. Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu historii administracji oraz w podstawowym zakresie nauk o administracji. Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu historii administracji, rozumie i analizuje wydarzenia i procesy historyczne. Student posiada umiejętność rozumienia zmian historyczno-prawnych i ich oceny. Student jest świadomy procesów historycznych, które doprowadziły do wykształcenia się współczesnego modelu administracjiK2 – Student ma świadomość stałego uzupełniania wiedzy.

 

  1. Logika prawnicza

Treść kształcenia:  I . Elementy logiki erotetycznej 1. Wypowiedzi pytajne 2. Podział pytań 3. Założenia pytania 4. Odpowiedzi II Słowne formułowanie myśli 1. Język jako system znaków. Język i jego rola w pracy prawnika 2. Reguły semantyczne 3. Przyczyny nieporozumień – szczególne rodzaje wieloznaczności wypowiedzi III Nazwy 1. Ogólne zagadnienia z teorii nazw 2. Rodzaje nazw 3. Nazwy a funktory nazwotwórcze IV Definicje 1. Rodzaje definicji z uwagi na ich budowę 2. Funkcje definicji 3. Definicje w tekstach prawnych – rola i znaczenie definiowania w pracy prawnika V Umiejętność przekonywania 1. Dowodzenia a argumentowanie 2. Dyskusja i jej rodzaje 3. Szczególne fortele erystyczne VI Praca myślowa prawnika 1. Logiczne podstawy uzasadniania wyroków sądowych 2. Logiczne podstawy wykładni przepisów prawnych 3. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych. VII. Rozwiązywanie zadań ze wskazanego zakresu. tematycznego

Efekty kształcenia: Student poznał podstawowe zagadnienia z zakresu logiki prawniczej. Student, w oparciu o zdobytą wiedzę potrafi logicznie wyciągać wnioski i interpretować normy prawne. Student wykazuje się umiejętnościami prowadzenia rozumowań logicznie poprawnych oraz rozróżnia ukryte założenia zawarte w „potocznym rozumowaniu” od pojęć z zakresu poprawnego formułowania myśli.  Student posiada wiedzę z zakresu logiki prawniczej, która przyczynia się sensownego konstruowania myśli zachowujących jeden ciąg logiczny. Student zna i rozumie podstawowe konstrukcje logiczne w szczególności z zakresu: teorii nazw i definicji, klasycznego rachunku zdań, erotetyki oraz potrafi posługiwać się podstawowymi konstrukcjami oraz pojęciami logiki formalnej.

 

5. Etyka urzędnika

Treści kształcenia: pojęcie, przedmiot i funkcje etyki, etyka zawodowa, deontologia zawodów prawniczych, zasady etyki prawniczej, europejskie i polskie kodyfikacje etyczne w zakresie dobrej administracji, etyka służby cywilnej. Analiza treści kodeksów etycznych oraz orzeczeń dyscyplinarnych.

Efekty kształcenia: Wiedza W1 – K1P_W03 – Administracja i cyfryzacja – Zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych, w tym także struktur międzynarodowych i ponadnarodowych (politycznych, ekonomicznych, prawnych) S1P_W07 – ma wiedzę o normach i regułach organizujących wybrane struktury i instytucje społeczne S1P_W04 – zna rodzaje więzi społecznych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i rządzące nimi prawidłowości Umiejętności U1 – K1P_U01 – Administracja i cyfryzacja – Interpretuje zjawiska społeczne i rozwiązuje problemy (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku S1P_U01 – potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) specyficzne dla studiowanego kierunku studiów S1P_U02 – potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania jednostkowych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) specyficznych dla studiowanego kierunku studiów Kompetencje społeczne K1 – K1P_K02 – Administracja i cyfryzacja – Ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje S1P_K02 – potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role T1P_K02 – ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

 

  1. Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie

Treści kształcenia: Pojęcie samorządu terytorialnego w ujęciu historycznym. Podstawy prawne, uwarunkowania historyczno-polityczne, struktura, zadania i organizacja samorządu terytorialnego oraz charakter reform administracji publicznej w wybranych państwach (Polska, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania, Szwecja i in.). Modele samorządu terytorialnego, północne i południowoeuropejskie systemy samorządu terytorialnego, samorząd w państwie federacyjnym i unitarnym oraz w państwie opartym na autonomii regionalnej, europejskie standardy w zakresie samorządu. Tendencje oraz kierunki rozwoju reform samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (sieciowe zarządzanie wspólnotą, zbieżność i rozbieżność form).

Efekty kształcenia: Znajomość i interpretacja zasad organizacji i działania samorządu terytorialnego w Polsce i innych państwach europejskich. Znajomość i poprawne posługiwanie się terminologią z zakresu problematyki samorządu terytorialnego. Student zna zmiany historyczno-prawne w zakresie problematyki samorządowej i dokonuje ich oceny. Student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu struktur samorządu terytorialnego, rozumie i analizuje zmiany i procesy zachodzące w samorządzie terytorialnym. Student jest świadomy procesów, które doprowadziły do wykreowania różnorodnych modeli samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie – Student ma świadomość stałego uzupełniania wiedzy.